دکتر فرهاد لشگرآرا

دکتر فرهاد لشگرآرا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

دکتر فرهاد لشگرآرا

Dr. Farhad Lashgarara

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Factors Affecting the Sustainable Urban Agricultural Development in Tehran Metropolis (Case Study: ۲۲ Districts of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
2 آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان فارس نسبت به ناامنی غذایی ناشی از خشکسالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
3 Development of Entrepreneurship Ecosystem (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 12
4 Factors Affecting the Use of Sustainable Agriculture in Iran s Potato Cultivars (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 3
5 بررسی تاثیر استراتژی های سازگاری با تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی باغداران خرده پا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
6 بررسی تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز (FFS) بر مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزان منطقه شریف آباد شهرستان البرز (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 4
7 بررسی سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در توسعه کشاورزی شهری ( مطالعه موردی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
8 بررسی سازه هایی موثر بر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خردشهرستان فیروزکوه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری به نژادی گندم و تاثیر آن بر ابعاد امنیت غذایی: کاربرد نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT۲) در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
10 بررسی عوامل موثر بر موفقیت تشکل های آب بران شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
11 بررسی مولفه های آموزشی موثر بر توانایی های کارآفرینانه دانشجویان آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 45
12 بررسی مولفه های موثر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهر تهران در توسعه فضای سبز پایدار شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
13 بررسی وضعیت سلامت عمومی شالیکاران استان مازندران با استفاده از پرسش نامه GHQ-۲۸ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 3
14 بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
15 تاثیر حمایت های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 3
16 تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پذیرش بیمه برنج به وسیله شالیکاران در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
17 رضایت شغلی کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
18 شناسایی ابزارهای مناسب فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
19 شناسایی راهکارهای مناسب جهت مدیریت مصرف آب های سطحی استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 4
20 شناسایی موانع فراروی اجرای نظام مدیریت مشارکتی فضای سبز: یک پژوهش کیفی با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
21 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود امنیت غذایی بر اساس نقش فناوری نانو (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
22 طراحی الگوی تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی (مورد مطالعه: مناطق ۲۲ گانه کلان-شهر تهران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
23 طراحی الگوی مدیریت مشارکتی در پایداری تالاب های شور دشت مسیله استان قم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
24 طراحی سناریوی تغییر الگوی کشت جهت پایداری منابع آب در استان آذربایجانغربی با استفاده از سیستمهای پویا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 57
25 طراحی مدل فرآیندی مدیریت مشارکتی فضای سبز: ضرورتی بر آموزش ذینفعان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 57
26 عامل های موثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم های آبیاری زیرفشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
27 عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر توسعه صنوبرکاری در استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
28 عوامل موثر بر پایداری فعالیت ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان های قزوین و زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
29 عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم با تاکید بر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز توسط گندم کاران استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
30 قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی: (مورد مطالعه تعاونی های روستایی شهرستان گرمسار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
31 مقایسه دیدگاه هنر آموزان و هنر جویان هنرستان های کشاورزی آموزش و پرورش استان تهران نسبت به ضرورت ها و چالش های به کار گیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 31
32 مولفه های موثر در مشارکت کارکنان مرکزهای تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز تهران در توسعه فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
2 بررسی بعد زیست محیطی کشاورزی ارگانیک در بهبود امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
3 بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان گسترش کشت گیاهان تراریخته با تاکید بر تاثیرات آن بر کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
4 بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
5 تحلیل زمینه ‌ها و ابعاد عوامل اقتصادی مؤثر بر امکان کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 درک رفتار سازگاری شالیکاران استان مازندران در برابر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری و ارائه راهکارهای لازم؛مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت میاندربند کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 شناسایی و تحلیل موانع انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری میاندربند کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ضرورت طرح دیدگاه پدافند غیر عامل در تولید محصول سالم با بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یکی از رهیافتهای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 طراحی سناریوی تغییرات اقلیمی جهت مدیریت منابع آب کشاورزی با استفاده از سیستم دینامیک در استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 عوامل اثربخش در راهکار عملی توانمندسازی اجتماعی واقتصادی زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستانفیروزکوه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
12 عوامل موثر بر پذیرش رقم ذرت KSC705؛ مطالعه موردی: ذرت کاران استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 قابلیت ها و استلزامات کشاورزی ارگانیک در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
14 قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات ICTs در بازاریابی محصولات کشاورزی شهرستان اصفهان از دیدگاه کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی اجتماعات روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی