دکتر رسول قربانی

دکتر رسول قربانی گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

دکتر رسول قربانی

Dr. Rasol Ghorbani

گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "راهبردهای کاهش آسیب پذیری مکانی مراکز ثقل تهدید پذیر کلان شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل" (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
2 آینده پژوهی عوامل موثر بر شاخص های کمی و کیفی مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
3 آینده پژوهی عوامل موثر بر مدیریت رشد شهری بر پایه ی شبکه های اکولوژیک(مطالعه موردی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 32
4 ارزیابی اثرات فضایی – کالبدی کلانشهر تبریز بر شهرهای پیرامونی نمونه‌ی موردی: شهر سردرود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
5 ارزیابی سرانه و دسترسی پارک ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی مورد نمونه: پارکهای محله ای کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
6 ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
7 ارزیابی شاخص های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعه موردی: خوی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
8 ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی:مناطق ۲و۴ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
9 ارزیابی میزان انطباق مکانی در فرایند اجرای طرح های جامع شهری (مطالعه موردی؛ طرح جامع شهر بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
10 ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالابهای بینالمللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
11 ارزیابی و تحلیل گسترش فضائی کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
12 ارزیابی و تحلیل مولفه های موثر بر کیفیت محیطی محلات شهری نوبنیاد (نمونه موردی: محله های منظریه و برم پهنه شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 47
13 امکانسنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر مطالعه موردی: محله بهار کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی آسیب‌پذیری مراکز ثقل کلان‌شهر تبریز از دیدگاه پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
15 بررسی تطبیقی رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 29، شماره: 23
16 بررسی تطبیقی رهیافت های رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی در برآورد مدل های مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
17 بررسی تطبیقی نقش کاربری ترکیبی بر تولید سفر در محلات شهری محله چهنو و کارمندان منطقه 6 مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی رشد فرم فضایی – کالبدی شهر با استفاده از مدل های کمی مطالعه موردی: شهر سردرود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
19 بررسی رشد فرم فضایی – کالبدی شهر با استفاده از مدلهای کمی مطالعه موردی: شهر سردرود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
20 بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آب گیری اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
22 بررسی عوامل موثر بر کاهش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی؛ شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
23 بررسی کارکرد شهرهای جدید ایران در جذب سرریز جمعیت مادر شهرها (مطالعه موردی: شهر جدید سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
24 بررسی میزان فشردگی در گسترش شهری خوی با استفاده از مدل مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
25 بررسی نقش شاخص های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع های مسکونی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی و تحلیل تراکم ساختمانی(FAR)، در محله های شهری با استفاده از LUI: نمونه موردی محله گلباد شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 11
27 بررسی و تحلیل جایگاه تراکم ساختمانی در طرح های توسعه شهری شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
28 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تبریز بر اساس تحلیل مولفه های اصلی (PCA) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 39
29 تاملی بر مفهوم اندازه بهینه شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 42
30 تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه ای و راهبردهای بهینه تحقق آن مطالعه موردی: شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 15، شماره: 54
31 تحلیل اکولوژیک عوامل کلیدی برنامه ریزی فضای سبز کلانشهر تبریز با استفاده از روش تحلیل ساختاری و پویش محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
32 تحلیل تاثیر عناصر فرم شهری بر رفتار سفر در جهت توسعه شهر کم کربن (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
33 تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
34 تحلیل تطبیقی ماهیت و فرایند تهیه طرح ساختاری راهبردی در ایران و طرحهای توسعه شهری کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
35 تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 8
36 تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر زیست‌پذیری شهری (موردمطالعه: کلان‎شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 27
37 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر انتخاب محل سکونت و مسکن در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
38 تحلیل فضایی الگوی فقر شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی و عوامل موثر بر سازمان یابی آن، مطالعه موردی: (شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
39 تحلیلی بر اثرات مؤلفه تجارب به‌یادماندنی در پایداری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 2
40 تحلیلی بر تداوم و پیوستگی شبکه اکولوژیک شهری با مدل تئوری گراف (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
41 تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تاکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
42 تحلیلی بر علل نزول جایگاه کلان شهر تبریز در نظام شهری ایران و پیش بینی جمعیت و جایگاه آن تا افق ۱۴۱۰ (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 1
43 تحلیلی بر عوامل موثر در رقابت پذیری شهری بر پایه روش سناریونویسی (مورد شناسی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
44 تحلیلی بر مولفه های موثر بر قیمت گذاری مسکن مورد پژوهی: منطقه ۵ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
45 خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 1
46 راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری اصول و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 12
47 رویکرد زیست محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای، ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف (۱۴۱۷-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 2، شماره: 8
48 سنجش و مدل سازی فضایی آسیب پذیری شهر ارومیه در برابر آتش سوزی با تاکید بر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
49 شهرهای خلاق، رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
50 شیوه های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 14، شماره: 2
51 گسترش بی رویه باغداری و چالش مدیریت منابع آبی در حوضه های بالادستی سدها مطالعه موردی: حوضه آبریز سد علویان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
52 مدل سازی پارامترهای رنگی در طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
53 مدلسازی انگیزشی در توسعه تفرجگاه های پیرامون شهری راهبردی جهت ارتقای کیفت زندگی (نمونه موردی،پارک جنگلی عون ابن علی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
54 مکانیابی مراکز تجاری نوین شهری در نواحی شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه موردی : نواحی ۳ گانه شهرداری سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 45
55 نقدی بر فرایند برنامه ریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی (طرحهای جامع سه گانه شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات و پیامدهای گردشگری خانه های دوم بر توسعه روستایی نمونه موردی: روستای کندوان / استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
2 ارزیابی انواع ساخت و بافت در محلات مرکزی کلانشهرها از منظر پدافند غیرعامل (مورد: محله ی پامنار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
3 ارزیابی کارایی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوسهای تندروشهرتبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
4 بررسی تفکر سیستمی و استراتژیک با نگاهی به برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 بررسی فرم کالبدی- فضایی شهرسردرود با استفاده از مدل های آنتروپی نسبی، جینی، موران و گری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بررسی نقش شهردر تحولات فضایی – کالبدی و جمعیتی با استفاده از مدل تغییر سهم ومدل ایزارد (مطالعه موردی: شهر سردرود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
7 بررسی ویژگی های محل دفن پسماند شهری با تأکید بر خصوصیات خاکشناسی (مطالعه موردی شهرستان بناب) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
8 برنامه ریزی استراتژیک ارتقاء امنیت و اقتصادرودهای مرزی مطالعه موردی رود ارس (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
9 پهنه بندی خطر زمین لرزه وارزیابی وضعیت مقاوم سازی بناها (نمونه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
10 تحلیل بدنه ی خیابان های شهرتبریز مطالعه موردی: خیابان امام خمینی محدوده چهارراه شریعتی تاتقاطع شهیدبهشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 تحلیل ساختار درآمدی شهرداری مشهد و راهکارهای خلق منابع جدید برای آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
12 ساماندهی فضاهای سبز منطقه ای ضرورتی برای حفظ اکولوژیکی در مناطق کلانشهری ( مطالعه موردی دره اسکوچای در منطقه شهری تبریز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
13 مکانیابی مراکز ثانویه شهری موردمطالعه شهربناب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 هزینه‌های اجتماعی اشکال مختلف گسترش شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام