دکتر رسول قربانی

دکتر رسول قربانی

دکتر رسول قربانی

Dr. Rasoul ghorbani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات پرورش ماهی کپورمعمولی در قفس بر ساختار جمعیت زئوپلانکتونی سد گلستان، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
2 اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
3 ارتباط پراکنش ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) صید شده توسط پرساینرهای ایرانی با متغیرهای محیطی در اقیانوس هند (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
4 ارزیابی اثرات محیط زیستی پساب آبزی پروری بر جوامع کفزی، مطالعه موردی: تالاب گمیشان، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
5 ارزیابی اقتصادی آببندان های دو منظوره آبزی پروری- کشاورزی در استان گلستان در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 1
6 ارزیابی اکولوژیک آلودگی آلی خلیج گرگان با استفاده از شاخص جلبکی پالمر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
7 ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
8 ارزیابی وضعیت بهره برداری ماهی کلمه خزری، Rutilus caspicus Yakovlev, ۱۸۷۰ در جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 4
9 ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
10 استانداردسازی چشمه تور گوشگیر سطح ماهی هوور (۱۸۵۱, Thunnus tonggol Bleeker )، جهت بهره برداری پایدار در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
11 استفاده از آنالیز ایزوتوپ های پایدار در شرح شبکه غذایی اکوسیتم های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 22، شماره: 88
12 استفاده از ریزجلبک کلرلا ولگاریس در تصفیه زیستی پساب صنایع لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
13 Biological characteristics of autumn and spring runs of Caspiomyzon wagneri into the Shirood River, Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 5، شماره: 2
14 The effect of trout farm effluents on the water quality parameters of Zaringol Stream (Golestan, Iran) based on NSFWQI and WQI indexes (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 1، شماره: 2
15 برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)د ر تالاب شادگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 3
16 برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی میگوی الگانس (Palaemon elegans) در تالاب گمیشان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
17 برخی ویژگی های ریختی ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus Linnaeus, ۱۷۵۸ در مصب رودخانه های گرگان رود و قره سو، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 9، شماره: 4
18 بررسی اثر آلودگی فلز سنگین سرب بر فعالیت آنتی اکسیدانی ریز جلبک Spirulina Platensis (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 4
19 بررسی اثر مواجهه با غلظت های تحت کشنده نانو اکسید مس بر فاکتور های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
20 بررسی ارتباط بین میزان بازماندگی بچه ماهی سفید (Ruitilus frisii kutum) با برخی عوامل غیر زیستی آب (مطالعه موردی سواحل ایرانی دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی بار آلودگی پساب خروجی مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 2
22 بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ (Pretzmann, ۱۹۷۱) Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 11، شماره: 3
23 بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه بابلرود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 4
24 بررسی پراکنش مکانی میگوی سفید Metapenaeus affinis (H. Milne-Edwards, 1837) در سواحل استان بوشهر با استفاده از ترال کف روب (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 3
25 بررسی تاثیر سم خالص سازی شده میکروسیستین (Microcystin-RR) از ریز جلبک (Microcystis aeruginosa) بر زنده مانی دافنی ماگنا ((۱۸۲۰ ,Daphnia magna (Straus) و تعیین غلظت کشنده آن (LC۵۰-۹۶h) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
26 بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
27 بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippi, ۱۸۶۳) در رودخانه تجن، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
28 بررسی رفتار تغذیه ای ماهی سیلورشارک Blantiocheilos melanopterus)) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد اسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
29 بررسی سمیت غلظت های تحت کشنده نیترات نقره بر برخی شاخص های هماتولوژی و ایمونولوژی ماهی قرمز (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
30 بررسی سمیت غلظت های تحت کشنده نیترات نقره بر برخی شاخص های هماتولوژی و ایمونولوژی ماهی قرمز (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
31 بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس ماهیان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 4
32 بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, ۱۸۷۰) در رودخانه شیرود، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
33 بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی ۱ تا پست لارو ۱۵ میگوی پاسفید غربی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
34 بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه زیارت در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
35 پایش رودخانه زیارت با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
36 پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, ۱۸۴۳) در تالاب شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
37 تاثیر استفاده از لاکتوفرین و Lactobacillus rhamnosus PTCC ۱۶۳۷ در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
38 تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC۵۰، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
39 تاثیر شوری به عنوان عامل محیطی بر رشد و بافت روده ماهی سفید دریای خزر (Cyprinidae:Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 2
40 تحلیل ساختار تولید در آببندان های دومنظوره کشاورزی- آبزی پروری در استان گلستان در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 4
41 تعیین آلودگی انگل نماتد Rhabdochona denudata در گاوماهی شنی (۱۹۱۶ Neogobius Pallasi Berg,) نهرهای کبودوال، زرین گل و شیرآباد- استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
42 تعیین الگوی بهره برداری ماهی کلمه خزری، (Rutilus caspicus Yakovlev, 1870) در بخش جنوب شرقی دریای خزر (محدوده سواحل استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 2
43 تعیین سمیت کشنده (LC5096h) نانوذرات نقره روی دافنی ماگنای بالغ، Daphnia magna (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 1
44 تعیین میانگین صید بر واحد سطح (CPUA) و زی توده (Biomass) ماهی مرکب ببری (۱۸۳۱ ,Sepia pharaonis Ehrenberg) و یال اسبی سر بزرگ (Trichiurus lepturus Linnaeus,۱۷۵۸) در صید ترال کف (آب های استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
45 تعیین میانگین صید بر واحد سطح (CPUA) و زی توده ترکیب صید آبزیان ترال کف در آب های استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 4
46 تغییرات آسیب شناسی بافت آبشش ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در مواجهه باغلظت های تحت کشنده نانوذرات اکسید مس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
47 تهیه نقشه سلامت سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 4
48 جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
49 جداسازی و شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه در گوشت ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
50 جذب بیولوژیکی یون کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از جلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 1
51 حساسیت چشایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus borodin، ۱۸۹۷) نسبت به طعم شیرینی و تلخی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 2
52 درجه بندی کیفیت فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس اندازه ماهی: با استفاده از معادلات ریاضی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 1
53 روند جایگزینی کفزیان در حوضه جنوب شرقی دریای خزر و ارتباط آن با شرایط تروفی اکوسیستم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
54 شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
55 شناسایی لارو گونه های مختلف شوورت ماهیان (Perciformes: Sillaginidae) در خلیج فارس، با روش های ریخت شناسی و خط شناسه گذاری DNA (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 1
56 شناسایی ماهی آزاد دریای خزر (Kessleri, ۱۸۷۷) Salmo caspius و قزل آلای رنگین کمان (Walbaum, ۱۷۹۲) Onchorhyncus mykiss فرار کرده از قفس های پرورشی با استفاده از توالی یابی ژن Cyt b در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 11، شماره: 1
57 شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
58 کارآیی لاگون در کاهش بار آلودگی پساب خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 2
59 کاربرد مدل تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی کیفی رودخانه ها در زمان رهاسازی بچه ماهی سفید Ruitilus Frissi kutum (مطالعه موردی سواحل ایرانی دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
60 کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر دربهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
61 مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و توده زنده بزرگ بی مهره گان در خلیج گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
62 مطالعه تنوع و فراوانی جمعیت زئوپلانکتون های تالاب گمیشان و ارتباط آن با عوامل محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 4
63 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی وضعیت اوتروفی خلیج گرگان با شاخص کارلسون ( (CTSI (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 2
64 مقاله علمی – پژوهشی: تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 3
65 مقاله علمی – پژوهشی: فراوانی تورهای گوشگیر غیر مجاز سرگردان در آبهای ساحلی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 1
66 مقاله علمی – پژوهشی: مطالعه برخی خصوصیات پویایی شناسی جمعیت و وضعیت صید ماهی کفال طلایی Chelon auratus Risso, ۱۸۱۰) ( مطالعه موردی : بخش جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 5
67 مقاله علمی-پژوهشی: شناسایی عوامل موثر بر کاهش ذخایر ماهیان خاویاری سواحل جنوبی دریای خزر براساس نظرسنجی از صیادان با استفاده از معادلات ساختاری Smart Pls (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 5
68 مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 1
69 مقایسه وضعیت رشد بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758) سه جمعیت وحشی، پرورشی و ترکیبی (پرورشیوحشی×) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 4
70 یافته علمی: بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, ۱۷۵۸ در طول سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی زیست محیطی ناشی از پرورش ماهی خاویاری در محیط محصور خلیج گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
2 اثر پساب مزرعه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه دریاسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
3 اثر پساب مزرعه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شاخصه های باکتریایی توتال اشرشیاکلی و توتال کلی فرم آب رودخانه دریاسر (استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
4 اثر متقابل ولتاژها و دما های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه سیاه ماهی (Capoeta capoeta) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر متقابل ولتاژها و شوری های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه Capoeta capoeta (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر متقابل ولتاژها و شوری‌های مختلف برعملکرد صید الکتریکی روی گونه گامبوزیا (Gambosia holbrooki) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
7 اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه ال_تریپتوفان بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس، رشد و بقا در ماهی کپورمعمولی ( Cyprinus carpio ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی اکولوژیکی ـ اقتصادی جهت مدیریت تالاب ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
9 ارزیابی کیفیت آب،آب بندان شهید صدوقی شهرستان گرگان با استفاده از شاخص کیفیNSFWQI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
10 ارزیابی وضعیت کیفیت آب با استفاده از شاخص زیستی هیلسنهوف در رودخانه گرمابدشت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم در موکوس اپیدرم ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
12 اهمیت جنگل های مانگرو در تنوع جوامع زیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 بررسی اثرات غلظت های تحت کشنده نانو ذرات اکسید مس بر برخیشاخص های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بررسی اثرات نانو ذرات اکسید مس بر ترکیبات لاشه ماهی کپور معمولی( Cyprinus carpio ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی اثرمسمومیت مزمن با نانو ذرات اکسید مس بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
16 بررسی الگوی رشد گونه ی سگ ماهی جویباری Paracobitis hircanica در نهر زرین گل-البرز شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی برخی خصوصیات مورفومتریک گربه ماهی (Arius maculatus) در سواحل استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
18 بررسی برخی عوامل فیزیکوشیمیایی و آلودگی آب و ارتباط آن با فراوانی ماهیان درنهر گرمابدشت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
19 بررسی بوم شناسی جزایرمرجانی عوامل مخرب و ارائه راهکارهای حفاظتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
20 بررسی پتانسیل ریز جلبک vulgaris Chlorella کشت یافته در پساب و فاضلاب با هدف تولید سوخت زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
21 بررسی تاثیر اندازه چشمه در صید به ازای واحد تلاش صیادی، تعداد ماهی زیر سایز بلوغ، میانگین وزنی صید در صید ماهی سنگسر (Pomadasyskaakan; Cuvier, 1830) توسط دو تور گوشگیر مونوفیلامنت در صیدگاههای استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
22 بررسی تاثیر دماهای مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه ی Capoeta capoeta (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی تاثیر شوری‌های مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه‌ی Capoeta capoeta (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
24 بررسی ترکیب صید و اندازه طولی گونه های صید شده به روش قلاب و طناب دستی در منطقه سوزا، جزیره قشم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
25 بررسی ترکیب گونه ای، فراوانی طولی، تعداد ماهیان زیر سایز بلوغ، میانگین وزنی، صید به ازای واحد تلاش صیادی برای ماهی شیر (Scomberomorus commerson Lacepede, 1801) در تور گوشگیر مولتی فیلامنت شیری در آب های استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
26 بررسی ترکیبات فنولی و فلاونوییدی جلبک Spirulina Platensis تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
27 بررسی تشابه کمی و کیفی ماکروبنتوزها در بخش های مختلف تالاب گمیشان در تابستان 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
28 بررسی تغییرات سالانه فراوانی گونه های کفزی خلیج گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 بررسی تنوع زیستی ماهیان استخوانی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی: میانکاله و گمیشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
30 بررسی خصوصیات تغذیه ای پودر ماهی کیلکا آنچوی طی 14 روز فرایند تخمیر با باکتری Lactobacillus plantarum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
31 بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) در نهرهای کبودوال، شیرآباد، تیل آباد و زرین گل استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
32 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ریزجلبک Spirulina platensis تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
33 بررسی میزان اثر مسمومیت مزمن با نانو ذرات اکسید مس برنرخ بازماندگی پس از تنش شوری در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
34 بررسی نوسانات تولیدات اولیه اطراف حصارهای پرورشی ماهیان خاویاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
35 بررسی نوع دانه بندی و میزان مواد آلی موجود در رسوبات بستر تالاب گمیشان و ارتباط آن با تراکم ماکروبنتوزها در بهار 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
36 بررسی وضعیت تروفیکی و میکروبی آب ورودی و خروجی آب بندان شهید صدوقی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
37 بررسی وضعیت کیفی رود خانه مهم مازندران با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
38 تبار شناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه بر اساس ژن سیتوکروم ب در رودخانه زرین گل استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
39 تبار شناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه بر اساس ژن سیتوکروم ب در رودخانه مادر سو استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
40 تعیین ترکیب طولی_سنی و فراوانی طولی ماهی زرده (Euthynnus affinis) در گوشگیر در آب های ساحلی استان هرمزگان، خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 تعیین ترکیب طولی_سنی و فراوانی طولی ماهی شیر(Scomberomorus comerson )در گوشگیر در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 تنوع برزگ بی مهرگان کفزی به عنوان بیواندیکاتور کیفیت آب و ارزیابی شاخص همانندی (SIMPER) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 جنگلهای مانگرو؛ پراکنش، اهمیت و تهدیدات آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
44 رابطه بین اپراتورهای موبایل و موسسات مالی تحت مداخله دولت درقالب تئوری بازیها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
45 رابطه طول و وزن، فاکتور وضعیت و الگوی رشد در ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
46 مروری بر اهمیت سمیت نانو مواد در اکوسیستم آب با تاکید بر سمیت نانو نقره در ماهی قرمز (Carassius auratus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
47 مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان در خلیج گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
48 مطالعه پراکنش، تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان خلیج گرگان در محدوده پن کالچر ماهیان خاویاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
49 مطالعه تغییرات فراوانی نرمتنان جنوب شرقی دریای خزر در خلال هولوسن فوقانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
50 مطالعه تنوع زیستی و تنوع گونه ای بزرگ بی مهرگان جنوب شرقی دریای خزر، مطالعه موردی بر خلیج گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
51 مقایسه خصوصیات ریخت شناسی سگ ماهی جویباری paracobitis Malapterur دردو فصل پاییز و تابستان درنهرگرمابدشت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
52 مقایسه رابطه طول وزن و فاکتور وضعیت در جمعیت های ماهی تیزه کولی Basilewsky, 1855 Hemiculter leucisculus در سد گلستان و وشمگیر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار