دکتر حمیدرضا پورقاسمی

دکتر حمیدرضا پورقاسمی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر حمیدرضا پورقاسمی

Dr. Hamid Reza Pourghasemi

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (LR) و مدل عمومی تجمیع یافته (GAM) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
2 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در مناطق با ریسک بالای تعارض خرس قهوه ای در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی حساسیت پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل آنتروپی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
4 ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های داده‌کاوی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی فازی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 8
6 ارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
7 ارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
8 ارزیابی ریسک سیلاب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و داده کاوی (مطالعه موردی: منطقه چهار شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
9 ارزیابی کارایی مدل احتمالاتی وزن واقعه در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
10 ارزیابی کارایی مدل بیشینه آنتروپی در پیش بینی استعداد وقوع فرسایش آبکندی حوزه آبخیز کشکان-پل دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
11 ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 3
12 اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز آسمان گر در استان چهارمحال بختیاری به منظور مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
13 اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
14 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
15 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
16 Efficiency of the maximum entropy algorithm and GIS in assessing landslide susceptibility (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
17 برآورد مساحت تاج تک درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 4
18 بررسی ارتباط بین خشکسالی‌های آب‌شناسی و هواشناسی حوزه آبخیز مهارلو، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
19 بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
20 بررسی دقت مدل های GLM و FDA در تهیه نقشه حساسیت پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 54
21 بررسی فرونشست دشت کبودراهنگ بر مبنای تکنیک تداخل سنجی راداری و تغییرات تراز آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
22 بررسی کارآیی روش های نمونه برداری داده های مشاهداتی بر پهنه بندی قابلیت نفوذ آب در خاک با روش ماکزیمم آنتروپی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
23 بررسی کارایی مدل سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سردارآباد استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
24 پایش و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سمل- استان بوشهر) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 17
25 پهنه بندی استعداد زمین لغزش با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
26 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
27 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
28 پیش بینی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل های ترکیبی فاصله ماهالانوبیس و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان، استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
29 تحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 3
30 تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه و تعیین مناسب ترین توابع توزیعی در حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
31 تخمین احتمال بزرگی زمین لغزش های رخ داده در حوزه آبخیز پیوه ژن (استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
32 تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
33 تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
34 تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
35 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 2
36 تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از مدل تراکم سطح و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سامانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 4
37 تهیه ی نقشه پتانسیل سیل گیری با استفاده از روش های تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس و مدل آماری وزن واقعه (مطالعه موردی: شهرستان جهرم، استان فارس) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
38 شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CLUE-s در حوزه آبخیز سد درودزن (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 58
39 شبیه سازی مکانی و تهیه نقشه حساسیت فرونشست زمین با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
40 شناسایی مناطق مستعد فرسایش خندقی و زمین لغزش در قالب نقشه دو خطره با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین در حوزه ی آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 62
41 شناسایی مهمترین عوامل پیش بینی کننده در تهیه نقشه حساسیت پذیری زمین لغزش با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 3
42 مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
43 مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
44 مدل‌سازی مکانی فرسایش خندقی حوزه آبخیز مهارلو با استفاده از سناریوهای مختلف و الگوریتم وزن واقعه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
45 مروری بر الگوهای نقطه ای مکانی فرسایش های تونلی، آبکندی و حرکات توده ای با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 61
46 مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 8، شماره: 24
47 مقایسه روش های مختلف تبخیر و تعرق پتانسیل و بررسی تغییرات زمانی- مکانی آن در حوزه آبخیز مهارلو، استان فارس با استفاده از GIS GIS (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
48 مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه های جاده جنگلی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
49 مقایسه و ارزیابی تغییرات مکانی اتصال رسوبی و نسبت تحویل رسوب در آبخیز مارچشمه (استان سمنان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خطر زمین لغزش در محیط GIS و کاربرد آن در امر حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز تالار، استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 ارزیابی فرضیه به منظور تعیین الگوریتم های یادگیری ماشینی موفق (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 استفاده از GIS در مطالعات علوم زمین و نقش آن در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
5 اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز کسیلیان، استان مازندران با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 اولویت بندی و بررسی اهمیت عوامل موثر بر وقوع فرسایش خندقی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین Boruta (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 اولویتبندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 برآورد جزایر حرارتی تابستانه و زمستانه شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
9 برآورد سالانه و ماهانه بیلان آب با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالاب جازموریان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
10 بررسی تغییرات زمانی و تهیه نقشه های خشکسالی هواشناسی سالانه با استفاده از DrinC و GIS (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز مند، استان فارس) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی سالانه حوزه آبخیز حله استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
12 بررسی ناپایداری دامنه های طبیعی و کاربرد آن در آمایش سرزمین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
13 بررسی ویژگی های هندسی و مورفومتریک زمین لغزش های حوزه آبخیز چهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
14 پایش تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص پوشش گیاهی استاندارد (SVI) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و آزمون آماری من-کندال در استان فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
16 پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش تلفیقی نسبت فراوانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخش مرکزی حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
17 پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی:بخشی از حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
18 پهنه بندی حساسیت فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری دومتغیره نسبت فراوانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
19 پهنه بندی حساسیت فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
20 پهنه بندی خطر زمینلغزش با استفاده از تئوری بیزیندر حوزه آبخیز تالار قائمشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
21 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه های طبیعی با استفاده از توابع و ریاضیات فازی ( زمینلغزش) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از تلفیق مدلهایAHP و تراکم سطح (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
23 تحلیل شبکه نهادی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: شبکه همکاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
24 تعیین آنالیز حساسیت با استفاده از آزمون جک نایف (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 تعیین فضای ویژه در الگوریتم های طبقه بندی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 تعیین مساحت کاربری اراضی استان گیلان با استفاده از طبقه بندی نظارت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
27 تغییرات تراز آبخوان و اثرات آن بر فرونشست دشت باجگاه، استان فارس (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
28 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش آماری نسبت فراوانی (FR) در بخشی از حوزه آتخیز تالار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
29 تهیه نقشه خطر احتمالی زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
30 تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
31 سامانه اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در تهیه نقشه حساسیت به خطر زمینلغزش (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
32 شناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
33 شناسایی مهم ترین عوامل موثربر فرسایش پذیری زیرحوزه های آبخیز قره آغاج با استفاده ازمدل تاپسیس (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 کاربرد آمار مکانی و GIS درتحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
35 کاربرد روابط فازی در تحلیل خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
36 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
37 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل احتمالاتی Weight of Evidence در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
38 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
39 کاربرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در ارزیابی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
40 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در پهنه بندی خطر سیلاب پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
42 کاربرد منطق فازی و GIS در شناسایی و پهنه بندی ناپایداری های دامنه ای و مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
43 مدل سازی مکانی حساسیت پذیری آتش سوزی جنگل در استان خوزستان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
44 مدلسازی حساسیت زمین لغزش با استفاده از الگوریتم ترکیبی نسبت فراوانی- انتروپی (مطالعه موردی، شرق استان مازندران) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 مقدمه ای بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربرد آن در مطالعات فرسایش، ارزیابی اراضی و مطالعات زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
46 مقدمهای بر منطق فازی و کاربرد آن در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
47 مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده ازGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: بخشی از استان تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
48 منطق فازی و کاربرد آن در مدلسازی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
49 واکاوی شبکه تبادل اطلاعات سازمانی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست