دکتر هادی صبری

دکتر هادی صبری دانشیار گروه آموزشی فیزیک هسته ای دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

دکتر هادی صبری

Dr. Hadi Sabri

دانشیار گروه آموزشی فیزیک هسته ای دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.