مهدی اسعدی شالی

 مهدی اسعدی شالی مسولIT  و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک

مهدی اسعدی شالی

Mehdi Asadi Shali

مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.