دکتر امیر ناظمی

دکتر امیر ناظمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر امیر ناظمی

Dr. Amir Nazemi

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مدل های ره نگاشت فناوری،شناسایی چالش ها و توصیه نگاری درمسیر بهبود این روش (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 63
2 بررسی چالش های کلیدی در مقررات گذاری رسانه های صوتی تصویری آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 83
3 بررسی مناقشات بازیگران رسانه ‎های صوتی تصویری ایران در افق پنج ساله با روش تحلیل رفتار بازیگران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
4 پیشنهاد یک مدل اولویت گذاری آینده پژوهانه علم و فناوری برای ایران براساس نظر خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 1
5 شناسایی حوزه های نوظهور براساس تحلیل چرخه عمر فناوری به عنوان نمونه فناوری زیردریایی های بدون سرنشین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
6 شناسایی راهبردهای شکست پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه ریزی فرض بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
7 طبقه خلاق: کاوشی در امکان های شکل گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 4، شماره: 1
8 مدل های همکاری مشترک در صنعت نفت و گاز ایران؛ رویکرد ریخت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 4
9 مقاله پژوهشی: معرفی معیارهای دیدبانی فناوری بهعنوان ابزار آیندهپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگاری به مثابه ابزار اولویت گذاری (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
2 آینده نگاری هم گرایی برنامه ریزی استراتژیکآینده اندیشی و سیاست گزاری (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
3 ارزیابی عملکرد پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز غیر آکادمیک در حوزه دانشی مدیریت فناوری ایران بر اساس شاخص های خرد تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 استفاده از داده کاوی در ره نگاشت فناوری: نمونه موردی ره نگاشت توسعه ی سیستمهای پیام در شرکت همراه اول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
5 استفاده ازمتن کاوی درتولید نگاشت علم و فناوری: نمونه موردی سونار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 اقتصاد دانایی محور و مقایسه نقش تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
7 اهداف در آینده نگاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
8 باز طراحی ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری براساس مدل دولت تنظیم گر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
9 بازشناسی پروژه انتقال تکنولوژی فرایند Hydro Conversion در پژوهشگاه نفت یک مقایسه فرضی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
10 پابرجایی برنامه ها و راهبردهای توسعه ی صنعت گاز کشور با استفاده ازروش های آینده پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
11 پابرجایی راهبردهای مشارکت اقتصادی دانشگاه ها در کشور با استفاده از روش سناریو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
12 پویش محیطی به عنوان ابزار آینده پژوهی در مراکز پژوهشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
13 تحلیل ساختار صادراتی ایران مبتنی بر ماتریس BCGبا توجه به طبقه بندی لال از تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
14 تفاوت و رابطه میان آینده نگاری منطقه ای و آینده نگاری ملی (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
15 چارچوب مفهومی توسعه یافته در تدوین استراتژی، تلفیق همراستایی استراتژیک و برنامه ریزی پابرجا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
16 رو ششناسی اولویت گذاری علم و فناوری در نقشۀ جامع علمی کشور:شاخص مرزشکنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
17 روش اولویت گذاری فناوری بر پایه ی برنامه ریزی سناریو (مطالعه موردی: نانوفناوری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
18 ضرورت توجه به تمامی ابعاد آینده نگاری درطراحی یکپروژه آینده نگاری (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
19 مروری بر اقدامات و رویکردهای حاکمیت در راستای ساماندهی مراکز داده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
20 منحنی S ابزاری سهل و ممتنع درپیش بینی فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری