دکتر رضا نقی زاده

دکتر رضا نقی زاده استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر رضا نقی زاده

Dr. Reza Naghizadeh

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشنهاد چارچوب کاربست آینده نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 31، شماره: 1
2 تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
3 تحلیل تاریخی شکل گیری و توسعه خدمات توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 3
4 تحلیل سازوکارهای سرریز محلی دانش و بررسی پویایی آنها از منظر جغرافیای اقتصادی تکاملی (مورد مطالعه: خوشه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
5 چارچوب سیاستی فرارسی فناورانه در واحدهای صنعتی مناطق کمتر برخوردار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
6 شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 3
7 شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در تدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 1
8 عوامل موثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
9 مدیریت دانش فن نوآوری؛ چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش، فناوری و نوآوری- مطالعه موردی از صنایع دارویی و پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
10 همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تجربه انجام آینده نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 توسعه ابزارهای یکپارچه سازی با هدف مدیریت شبکه های نوآوری در سیستم های تولیدی پیچیده: درس آموخته هایی از فاز طراحی هواپیمای ir-150 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 چارچوب کثرت گرایانه جدید مدیریت دانش: سطوح سازمانی و استراتژی های مختلف مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
4 حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه در زنجیره تامین مالی دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
5 زنجیره نوآوری در پارکهای علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
6 فناوری سیستم های خبره حسابداری؛ استراتژی های مدیریت اکتساب دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
7 مدیریت دانش فن نوآوری: چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش،فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
8 نقش پارک های علم و فناوری در حکمرانی و سیاست گذاری توسعه و جهانی شدن مناطق شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
9 نقش سیاست های پشتیبانی دولت در ارتقای ظرفیت جذب دانش و فناوری بنگاه های صنعتی ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش