دکتر شهره نصری

دکتر شهره نصری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر شهره نصری

Dr. Shohre Nasri

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد اهداف کمی آموزش عالی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 3
2 بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست گذاری فناوری و نوآوری ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی چالش های موسسات پژوهشی دولتی در ایران با نگاهی تاریخی به شرایط نهادی توسعه آنها: یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 3
4 تحلیل و بررسی فهم عمومی از فناوری نانو در بین دانشجویان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
5 شناسایی و دسته بندی نگاشت های استعاری در حوزه مطالعات نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
6 گونه شناسی ماموریت محور موسسات پژوهشی دولتی در نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
7 مهمان سردبیر: کاربست چارچوب جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله» در تدوین نسل جدید سیاست های نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
8 نظام نوآوری فناوری نانو در ایران بر اساس عناصر کارکردی و ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مفهومی سیستم خبره فازی با استفاده از نمودارهای UML (ارائه یک نمونه در بانکداری الکترونیکی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱