دکتر سحر کوثری

دکتر سحر کوثری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر سحر کوثری

Dr. Sahar Kosari

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه سناریوهای پشتیبان سیاست گذاری مبتنی بر رویکرد مطالعات آینده (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
2 اصول طراحی زیست بوم کسب و کارهای فراگیر آینده مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 37
3 الزامات توسعه شبکه های اجتماعی فراگیر بومی در آینده (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
4 الگوی حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری از منظر سیاست های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی های قانونی و عملکردی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
5 الگوی شکل گیری بوم سازگان کسب وکارهای مبتنی بر فناوری نوآیند (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
6 تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
7 توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
8 چشم انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه ای در آینده (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 29، شماره: 75
9 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر کاربست مطالعات آینده در حوزه سیاست گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 19، شماره: 73
10 شناسایی و تحلیل کارکرد های قابل واسپاری نظام آموزش عالی مبتنی بر سیاست های آمایش (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 16، شماره: 61
11 شناسایی و طبقه بندی بازیگران زیست بوم جویشگر بومی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 3
12 گفته ها و ناگفته های سیاست های جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی در اسناد فرادستی ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 15، شماره: 1
13 مدل سازی آینده تعاملی فناوری ارتباطات با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 4
14 مطالعات آینده و نقش آن در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
15 مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج اصول طراحی زیست بوم کسب و کار مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
2 الزامات پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو