دکتر حسین مصدق

دکتر حسین مصدق

دکتر حسین مصدق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرمجموعه‌ها و اهمیت محیطی آن‌ها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول ۲ (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 2
3 بررسی تاثیر فرآیندهای دیاژنز بر روی سنگ های آهکی دولومیتی شده ژوراسیک میزبان کانسار سرب و روی آهوانو، شمال دامغان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 2، شماره: 8
4 بررسی عوامل موثر بر فرسایش و رسوبدهی واحدهای لیتولوژی مارنی با استفاده از بارانساز (مطالعه موردی مارن های حوزه حبله رود، استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
5 تعیین پنجره ایمن وزن گل و مسیر بهینه حفاری سازند گدوان با استفاده از معیارهای شکست سنگ در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 4
6 تغییرات دیرینه شناختی رسوبات کربنیفر در برش سیمه کوه (شمال دامغان) با معرفی ۴ زون کنودونتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 84
7 تنوع زیستی دیرینه روزن بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه نگاری سنگی و زیستی در برش آب‎گرم قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
8 جلبک های آهکی نهشته های پرمین البرز مرکزی: رهیافت محیطی و چینه نگاری سکانسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
9 خاستگاه نهشته های سیلیسی آواری سازند جیرود در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
10 رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
11 رخساره های رسوبی یک رمپ با انتهای پرشیب ( Distally steepened ramp ) با نگاهی ویژه به رسوبات توربیدایتی در نهشته های کربونیفر زیرین ناحیه میغان، البرز شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 1
12 روزن داران آرکائدیسکوئیده و اهمیت آن ها در چینه نگاری زیستی و زمانی نهشته های کربونیفر زیرین، مطالعه موردی در البرز شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 3
13 زیست چینه نگاری رسوبات کربناته ائوسن در خاور ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش چینه شناسی گونه Nummulites perforatus و نانوفسیل های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
14 زیست چینه نگاری نهشته های سیستم کربنیفر در منطقه کیاسر بر پایه حضور عناصر کنودونتی و معرفی ۷ زیست زون مطابق با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 78
15 زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند مبارک بر اساس روزن داران در برش میغان (شمال شرق شاهرود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 1
16 محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته های سازند جیرود در برش ده صوفیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
17 معرفی سه گونه امفالوسیکلوس از سازند تاربور در برش سمیرم (جنوب غرب اصفهان)، از طریق مقایسه داده های مورفومتریک از این جنس در ناحیه تتیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز رخساره ای و تشخیص محیط رسوبی سازند زیارت در برش مجن شمال باختر شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
2 ارزیابی توان هیدروکربورزایی سازند مبارک در البرز شرقی شمال و شمال غرب دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 ارزیابی توان هیدروکربورزایی سازند مبارک در البرز شرقی، شمال وشمال غرب دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
4 اولین گزارش از میکروپروبلماتیک های سازند تاربور در ناحیه سمیرم اصفهان و اهمیت آنها در مطالعه محیط رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
5 بایواستراتیگرافی سازند آسماری درچاه شماره 331 میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
6 بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند زیارت دربرش کلاته شمال دامغان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
7 بررسی زمین شیمیایی کانسار بوکسیت- لاتریت تویه دروار (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
8 بررسی مقدماتی جلبکهای آهکی و فرامینیفرهای همراه سازند مبارک در برش میغان(شمال شرق شاهرود) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند گرو در برش نمونه (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی و مقایسه فونای فوزولینید سازند روته در برش فشند البرز مرکزی با برش های همجوار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پرمین در البرز مرکزی (شمال بلده، مازندران) (دریافت مقاله) همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه
12 تافونومی اثرات فسیلی درمرزسکانس درسازندمبارک میغان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
13 تحلیل رخساره ها و محیط های رسوبی توالی سنگهای پرمین در شمال دامغان، البرز شرقی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 تحلیل رخساره های رسوبی سازند مبارک در برش تیل آباد(البرز شرقی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 تحلیل ساختاری گسل ها و چین خوردگی های منطقه شمال دامغان (مهماندویه- کلاته) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 تطابق چینه نگاری سکانسی و توان هیدروکربن زایی سازند مبارک با استفاده از آنالیز راک اول در البرز مرکزی، برش کهنگ (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
17 تغییرات زیستی - رسوبی مرز دونین - کربونیفر دربرش تویه رودبار شمال دامغان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
18 توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی): نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
19 چینه نگاری زیستی و پالئواکولوژی سازند مبارک در برش میغان بر اساس روزن داران کفزی (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
20 چینه نگاری سکانسی (Sequence Stratigraphy) سازند مبارک (کربنیفر زیرین) در البرز مرکزی (حوضه رسوبی پالئوتتیس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه لب نسار (البرز شرقی) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
22 رخساره ها و محیط رسوبی سازند های جهرم و آسماری در میدان نفتی خشت (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
23 زون بندی زیستی و سیستماتیک بازوپایان اردویسین زیرین در البرز شرقی، غرب دامغان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 8 میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
25 زیست چینه نگاری نهشته های کربنیفر زیرین (سازند مبارک) در برش لبنسار(شمال دامغان، البرزشرقی) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 فرامینیفرهای سازند مباک (کربنیفر زیرین): زون بندی زیستی و ارتباط رخساره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 کاربرد تلفیقی از محیط توسعه یکپارچه نرم افزار Neuralog و Geolog در جهت بکارگیری و دیجیت کردن دوباره لاگهای قدیمی در صنعت (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
28 محیط رسوبگذاری سازند مبارک در برش سیمه کوه، شمال دامغان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 محیط رسوبی و میکروفاسیس سازند زیارت در برش کلاته، شمال دامغان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
30 مدلسازی ژئومکانیکی تک بعدی مخزن کنگان - دالان در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
31 مرز سیستم های دونین وکربنیفر در نهشته های شمال خاوری کیاسر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 مطالعات تجمعات نومولیت ها بنک ها و تخلخل آنها در سنگهای کربناته پالئوسن بالایی ائوسن میانی در زون البرز غربی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
33 مطالعات ژئوشیمیایی گذر دونین- کربونیفر در شمال دامغان (برش لبنسار) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
34 مطالعات میکروفاسیس و ژئوشیمیایی سازند قم در برش علاء (جنوب شرق سمنان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
35 مطالعه ریزرخساره های سازند لار (ژوراسیک بالایی) در شمال غرب شاهین دژ (برش یلکلو ) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
36 مطالعه سازند کربناته زیارت براساس پالئواکولوژی اورتوفراگمنیدها در کوههای سلطانیه جنوب زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
37 معرفی الیگوستژینیدهای مائستریشتین (سازندهای گورپی و تاربور) و مطالعه محیط دیرینه آنها در ناحیه سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
38 معرفی گونه Discocyclina javana در رسوبات کربناته سازند زیارت، زون البرز غربی، ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
39 معرفی گونه های لوفتوزیا از سازند تاربور در برش سمیرم (جنوب غرب اصفهان) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
40 معرفی میکروپروبلماتیک های امبلینا و بررسی اهمیت دیرینه محیطی آنها در نهشته های دونین ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
41 میکروبیوستراتیگرافی سازند مبارک در منطقة شمالغرب دامغان ( برش معدن بالاست - البرز شرقی ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند دلیچای در برش یلکلو، شمال شاهین دژ (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
43 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند فهلیان در تاقدیس خامی، شمالشرق گچساران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند مبارک در البرز مرکزی معرفی پشته های گلی (Waulsortian Mound) در محیط رسوبی رمپ عمیق (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 نقش ضمایم فسیلی در بازسازی شرایط محیطی نهشته های پرمین منطقه گدوک (البرز مرکزی) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
46 ویژگی های زیست چینه ای ورسوب شناسی گذر دونین - کربونیفر ( سازند های جیرود و مبارک ) در البرز شرقی : معرفی حادثه زیستی هنگنبرگ (Hangenberg bioevent) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران