دکتر مریم حسینی چالشتری

دکتر مریم حسینی چالشتری دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات برنج کشور بخش تحقیقات اصلاح بذر

دکتر مریم حسینی چالشتری

Dr. Maryam Hosseini chaleshtori

دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات برنج کشور بخش تحقیقات اصلاح بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هالوژناسیون، محتوای رطوبت و نوع بسته بندی بر انبارمانی بذر برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های خالص برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی صفات کمی و کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 26
4 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از روش GGEبای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 2
5 ارزیابی فراسنجه های ژنتیکی و وراثت پذیری صفات در برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 1
6 ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های برنج (.Oryza sativa L) آسیای مرکزی و غربی با استفاده از صفات زراعی و عملکرد دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 3
7 انتخاب صفات موثر بر عملکرد دانه به عنوان شاخص های انتخاب در ژنوتیپ های در حال پیشرفت یک جمعیت F۶ برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 2
8 برآورد پارامترهای ژنتیکی و تجزیه عاملی ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های F۲:۴ برنج (.Oryza sativa L) در مرحله جوانه زنی تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
9 بررسی خواص ژلاتینی شدن ارقام برنج ایرانی با روش گرماسنجی افتراقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 2
10 تاثیر پرایمینگ و پوشش دهی بذر بر شاخص های سبزشدن، ریخت شناسی ریشه و مراحل فنولوژیک دو رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
11 تاثیر پیش تیمار بذر با عنصر روی بر خصوصیات جوانه زنی و مورفولوژیکی و میزان عناصر در بخش های مختلف گیاهچه برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
12 تاثیر کاربرد روی و آهن کلات شده با اسید آمینه گلایسین بر عملکرد و ترکیب عناصر پر مصرف و کم مصرف در اندام های هوایی برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 4
13 تریتیکاله گیاه مناسب جهت کشت دوم در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 1، شماره: 2
14 توصیه های فنی به منظور مدیریت برخی عوامل خسارت زا در شالیزار (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 3، شماره: 2
15 شناسایی QTLها و برهمکنش آن ها با محیط برای صفات کیفیت ظاهری برنج با استفاده از دو جمعیت لاین خالص نوترکیب برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
16 شناسایی QTLهای اصلی و اپیستاتیک صفات مرتبط با عملکرد دانه در جمعیت خویش‌آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 4
17 شناسایی صفات اگروفیزلوژیکی موثر بر عملکرد ارقام برنج تحت تنش رطوبتی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
18 کنترل خسارت حلزون و لیسک بر روی محصولات زراعی غیر برنج در شالیزار (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 3، شماره: 1
19 مدیریت تولید برنج ارگانیک (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 2، شماره: 1
20 مدیریت زراعی رقم آنام (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 2، شماره: 1
21 مدیریت مزرعه شالیزاری با استفاده از داده های دقیق (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 3، شماره: 1
22 مطالعه پاسخ به تنش خشکی ژنوتیپ های برنج در ابتدای مرحله زایشی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
23 معرفی غذاهای سنتی و محلی ایرانی بر پایه برنج (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 3، شماره: 2
24 مقاله مروری به نژادی مشارکتی، راهکاری برای تولید پایدار ارقام جدید برنج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 2
25 مکان یابی ژن های کنترل کننده ارتفاع بوته، زمان خوشه دهی، دوره رشد و عملکرد دانه در دو جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
26 مکان یابی و بررسی برهمکنش بین جایگاه های ژنومی کنترل کننده صفات مهم زراعی در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش بذر با باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه برنج (.Oryza sativa L) رقم هاشمی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 برآورد اثرات اپیستازی در مکان های ژنی کنترل کننده عملکرد در برنج (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 برآورد اثرات اپیستازی و محیطی در کنترل صفت عملکرد برنج طی چهار سال زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 بررسی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی برنج (Oryza sativa L) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام ایرانی و خارجی برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای برنج براساس نشانگرهای مولکولی پیوسته با صفات کیفی پخت و خوراک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 شناسایی مکانهای ژنی با اثرات افزایشی، اپیستازی و اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای صفت طول دوره رشد در برنج (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 طبقه بندی ارقام مختلف برنج از طریق مارکرهای مولکولی پیوسته با صفات تعیین کننده کیفیت پخت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
9 گروه بندی ارقام محلی برنج ایران با استفاده از نشانگر های ریزماهواره مرتبط با کیفیت برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 معرفی دو لاین خالص خوش کیفیت برنج حاصل از تلاقی ارقام دمسیاه و خزر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران