دکتر سیدمنصور گتمیری

دکتر سیدمنصور گتمیری رئیس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه تهران

دکتر سیدمنصور گتمیری

Dr. SeyedMansour Getmiri

رئیس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.