دکتر علی سالاری شادی

دکتر علی سالاری شادی دانشیارو عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر علی سالاری شادی

Dr. Ali SalariShadi

دانشیارو عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 20
2 احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 1
3 بازاندیشی در علل و زمینه‎های تشکیل شورای مغان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 14، شماره: 35
4 بررسی وتحلیل موضعگیری های حسین کیا چلاوی در قبال حکومت های آق قوینلوها و صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
5 تاثیر فرهنگ وتمدن غرب در باستانگرایی و پیدایش ناسیونالیسم قوم گرایانه در دوره رضاشاه پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
6 تاثیرپذیری ابن خلدون از ابن اثیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 11
7 تاثیرپذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 2
8 تاثیرلشکرکشی نادر به هند در اضمحلال و فروپاشی حاکمیت او (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
9 تاملی بر تاریخ نگاری ترکستان نامه بارتولد با تاکید بردوره مغول (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 16
10 تحلیل رهیافت های تاریخی رضاقلی خان هدایت به حکومت صفویه و نحوه پیوند و نسبت آن با حکومت قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 14، شماره: 53
11 چرایی وزمینه های شکوفایی حیات مادی واقتصادی ماوراء النهر در قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
12 روش و شیوه ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن های اول تا سوم هجری قمری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 20، شماره: 6
13 رویکرد و روایت مورخان دوره نادر در قبال سلسله صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 32، شماره: 29
14 رهیافت های انتقادی آخوندزاده به حکومت صفویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 13، شماره: 2
15 شیخ جعفر صفوی: شخصیتی مشهور، اما گمنام در سنت صفویان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 45
16 موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
17 نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 10
18 نقد و بررسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
19 نقد وبررسی نظریه های موجود درباره تشکیل حاکمیت صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 9
20 نگاهی دیگر به آثار و روایات سیف بن عمر تمیمی اسدی با تاکید بر تاریخ طبری(متوفای حوالی 180) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 21، شماره: 7