دکتر علی سالاری شادی

دکتر علی سالاری شادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

دکتر علی سالاری شادی

Dr. Ali SalariShadi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن اثیر ومنابع مغرب اسلامی واندلس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 20
2 احوال و مناسبات صدرالدین صفوی و نقد افسانه قاسم انوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی وتحلیل موضعگیری های حسین کیا چلاوی در قبال حکومت های آق قوینلوها و صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
4 تاثیر فرهنگ وتمدن غرب در باستانگرایی و پیدایش ناسیونالیسم قوم گرایانه در دوره رضاشاه پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
5 تاثیرپذیری ابن خلدون از ابن اثیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 11
6 تاثیرپذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 2
7 تاثیرلشکرکشی نادر به هند در اضمحلال و فروپاشی حاکمیت او (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
8 تاملی بر تاریخ نگاری ترکستان نامه بارتولد با تاکید بردوره مغول (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 16
9 تحلیل رهیافت های تاریخی رضاقلی خان هدایت به حکومت صفویه و نحوه پیوند و نسبت آن با حکومت قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 14، شماره: 53
10 روش و شیوه ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن های اول تا سوم هجری قمری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 20، شماره: 6
11 رویکرد و روایت مورخان دوره نادر در قبال سلسله صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 32، شماره: 29
12 رهیافت های انتقادی آخوندزاده به حکومت صفویه (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 13، شماره: 2
13 شیخ جعفر صفوی: شخصیتی مشهور، اما گمنام در سنت صفویان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 45
14 موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
15 نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 10
16 نقد و بررسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 1
17 نقد وبررسی نظریه های موجود درباره تشکیل حاکمیت صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 9
18 نگاهی دیگر به آثار و روایات سیف بن عمر تمیمی اسدی با تاکید بر تاریخ طبری(متوفای حوالی 180) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 21، شماره: 7