دکتر افشین یوسف گمرکچی

دکتر افشین یوسف گمرکچی استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

دکتر افشین یوسف گمرکچی

Dr. A Yousef Gomrokchi

استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آب کاربردی و بهره وری آب در تاکستان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
2 ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب آبیاری در کانون های تولید گردوی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 89
3 ارزیابی قابلیت مدل های مبتنی بر داده کاوی در پیش بینی عملکرد گندم آبی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
4 ارزیابی هیدرولیکی دو سامانه آبیاری بارانی (لینیر) در طول فصل زراعی در دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 85
5 برآورد حقابه زیستی باغستان سنتی شهر قزوین با استفاده از قابلیت های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 2
6 برآورد عملکرد پتانسیل و خلاء عملکرد محصولات عمده زراعی در ترکیب کشت شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 50
7 برآورد عملکرد کلزا با استفاده از داده های زمینی و سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی منتخب تحت کشت شبکه آبیاری دشت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
8 بررسی حجم آب کاربردی و بهره وری آب کشاورزی در تولید زیتون در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 24، شماره: 90
9 بررسی کارآیی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز باراجین (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
10 بهینه سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف، مطالعه موردی: غرب استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 5، شماره: 1
11 پایش شوری خاک و پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های سنجش از دور چندطیفی در محدوده زهکش حائل شوره‌زار دشت قزوین (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 1
12 تحلیل اثر بخشی احداث زهکش حائل بر روند تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی زهکش حائل شوره زار دشت قزوین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
13 تحلیل مصارف انرژی در روشهای مختلف بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: سامانه آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
14 تحلیل هزینه- فایده پمپ های دور متغیر در سامانه های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: سامانه ی آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
15 تعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
16 تعیین بهره وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
17 تعیین شاخص های مدیریت آب در قطب های تولید زیتون در کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
18 قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
19 مدلسازی دینامیک پمپ های دور متغیر در سامانه های آبیاری تحت فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعه موردی: سامانه آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
20 مروری بر روش ها ی بهره برداری خودکار در سامانه های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
21 معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
22 مقایسه برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
23 نقش سامانه های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب گوجه فرنگی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
24 نگرشی بر عناصر هویت بخش باغستان سنتی شهر قزوین از منظر میراث کشاورزی (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 8، شماره: 2
25 نگرشی بر قابلیتهای سیستم تله متری و SCADA در سامانه های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 81
26 نگرشی بر مفهوم بازده انرژی درایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان قزوین (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
2 ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن برعملکرد گندم دیم دراستان قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
3 امکان سنجی استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلاب درمصالحئ سنگی تولید بتن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
4 امکان سنجی تحلیل مکانی طوفان در سیستم اطلاعات جغرافیایی -مطالعه موردی استان هرمزگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
5 امکان سنجی تحلیل مکانی طوفان در سیستم اطلاعات جغرافیایی -مطالعه موردی استان هرمزگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
6 GIS ابزاری کارآمد در شناخت و آمادگی در مقابله با خطر سیل (مطالعه موردی شهرقزوین) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 بررسی اثرات پخش سیلاب در نفوذپذیری خاک در عرصه آبخوان چسکین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 بررسی تاثیر عدم مدیریت صحیح منابع آبی در افزایش خطر زمین لغزش های خطر آفرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری درکنترل سیلاب شهری بااستفاده ازمدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه شمالی شهرقزوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
10 بررسی حفظ رطوبت در پروفیل عمقی خاک در انواع روشهای خاکورزی حفاظتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
11 بررسی علل پایین بودن بازده مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
12 بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری ذرت دانه ای در کشت یک و دو ردیفه در سیستم آبیاری قطره ای (تیپ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 بررسی مشکلات و موانع طرح انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری قزوین به آب بران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 برنامه ریزی و مدیریت بهینه زمان آبیاری در باغات انگور در استان قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 بهینه سازی توزیع آب در شبکه آبیاری دشت قزوین تحت شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 تحلیل شاخص پوشش گیاهی در شبکه آبیاری دشت قزوین با استفاده قابلیت های سنجش از دور (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
17 تحلیل شاخص پوشش گیاهی درمراحل حساس فنولوژیک رشد ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
18 تحلیل مکانی بارش با استفاده از ژئواستاتیستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
19 تحلیل و پایش خشکسالی در دشت قزوین با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
20 تعیین حداکثر سود اقتصادی ممکن در شرایط تنش آبی با رویکرد توزیع بهینه آب مطالعه موردی محصولات کشاورزی شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
21 روندیابی جریان در زهکشهای منطقه پست دلتایی دشت گیلان با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 روندیابی جریان در زهکشهای منطقه پست دلتایی دشت گیلان تحت تاثیر بالا آمدن تراز سطح آب دریا با استفاده از مدلHEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 محاسبه نیاز آبی الگوی کشت واقعی شبکه آبیاری قزوین با نرم افزار CropWat (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 مدیریت بهینه آبیاری در شرایط استفاده از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مه و لات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
25 مدیریت بهینه آبیاری درشرایط استفاده از آب زیرزمینی در دشت مه ولات-خراسان رضوی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
26 مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از مدل تبدیلات موجک (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
27 نگرشی بر چالش ها و اقدامات اجرائی ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی در استان قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
28 نگرشی بر ساختار پیاده سازی نظام نوین کشاورزی در طرح عمران دشت قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی