دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی

دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی

Dr. Mohammad Reza Banazadeh Mahani

استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.