دکتر علی مختاری باغ ابریشمی

دکتر علی مختاری باغ ابریشمی دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر علی مختاری باغ ابریشمی

Dr. Ali Mokhtari bagh abrishami

دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.