دکتر حمداله مشتاقی بروجنی

دکتر حمداله مشتاقی بروجنی استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر حمداله مشتاقی بروجنی

Dr. Hamdollah Moshtaghi brojeni

استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.