دکتر حسین مهربان

دکتر حسین مهربان  استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر حسین مهربان

Dr. Hossein Mehraban

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطح پروتئین و نسبت ترئونین به لیزین در جیره بر ریخت شناسی و ترشح موسین در روده باریک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
2 اثر منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک و انرژی، گوارشپذیری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 3
3 اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
4 استفاده ازمولفه های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین درایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 1
5 برآورد روند و پارامترهای ژنتیکی برای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 1
6 برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 2
7 برآورد فراسنجه های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
8 تاثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 4
9 تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و خونی بره های نژاد لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 3
10 تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر وزن، فراسنجه های هماتولوژی و خونی میش های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 29
11 تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
12 تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر وروزهای باز در پنج دوره اول شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
13 تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
14 کاربرد روش طیف نگارى توان دى الکتریک با یک حسگر صفحه موازى براى تشخیص تازگى شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
15 مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال سیستم دیش استرلینگ خورشیدی به یک ریز شبکه به عنوان منبع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق
2 اثرات منبع الیافی جیره بر مصرف خوراک، انرژی و عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
3 Effects of size particles on mesenchyme stem cell behavior (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
4 برآورد تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری نسبت چربی به پروتیین شیر گاوهای هلشتاین در ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
5 برآورد صحت ارزشهای اصلاحی در جوامع بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم (یک مطالعه شبیه سازی شده) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
6 برآورد همبستگی ژنتیکی بین گامه های مختلف شیردهی و دسته بندی آن برای صفت نسبت چربی به پروتیین شیر گاوهای هلشتاین در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
7 بررسی ارتباط نشانگرهای متراکم با صفت وزن لاشه و سینه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 شبیه سازی جمعیت اولیه (تاریخی) و تعیین صحت عدم تعادل پیوستگی در مطالعات شبیه سازی ژنومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
9 شناسایی نشانگرهای SNP مؤثر مشترک بر وزن دو و چهار هفتگی در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 کاربرد روشهای بیزی جهت برآورد اثر افزایشی جایگاههای صفات کمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 مطالعه نشانگرهای مشترک مؤثر بر صفات وزن سینه و لاشه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 مطالعهی ارتباط نشانگرهایSNPبا صفت وزن 14 روزگی در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 مقایسه تداوم صحت ارزشهای اصلاحی ژنومی بهترین پیشبینی نااریب خطی کروموزومی با برخی روشهای مرسوم در انتخاب ژنومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 نقش انتخاب ژنومی در تغییر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران و تولید محصولات دامی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران