دکتر ندا میرآخورلی

دکتر ندا میرآخورلی استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر ندا میرآخورلی

Dr. Neda Mirakhorli

استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک، ساختار کرک و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
2 بهینه سازی بیان موقت ژن به واسطه آگروباکتریوم در بادام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
3 بیان ژن بتا 1-3 1-4 گلوکاناز درباکتری Lactococcus lactis با هدف تولید غذای پروبیوتیک دام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
4 تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 3
5 تاثیر تنش های خشکی، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi و اثرات متقابل آنها بر الگوی بیان ژن فاکتور رونویسی NAC۶۹-۳ در گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
6 تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی گردن لخت با استفاده ازتوالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
7 همسانه سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون های بیان موقت ژن به واسطه اگروباکتریوم در لوبیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 اجزای مواد موثره اسانس آویشن T. transcaucasicusو T. migricus در شرایط تنش خشکی ومحلول پاشی جاسمونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 استفاده ازپیتیدهای متصل شونده به فلزات به منظور حذف فلزات سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 الگوی بیان ژن پروتئین شبه تئوماتین برای مقاومت به بیماری سپتوریوزبرگی در گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 الگوی بیان ژن فاکتور رونویسی NAC۶۹-۳ تحت تنش های همزمان غیر زیستی و زیستی شامل خشکی، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi در گندم نان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 انتقال موقت به عنوان ابزاری سریع برای ارزیابی بیان ژن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی الگوی بیان ژن فاکتور رونویسی MYB۸۰ تحت تنشهای همزمان غیر زیستی و زیستی شامل: خشکی، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi در گندم نان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی بیان و عملکردآنسیم بتاگلوکاناز نوترکیب بیان شده در باکتریایشرشیاکلی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی بیوانفورماتیکی اثر ژن PFT1 در بیان ژن های دفاعی گیاه آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
10 بررسی بیوانفورماتیکی الگوی بیان ژن S-like RNase درگندم آلوده به بیماری های قارچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
11 بررسی بیوانفورماتیکی الگوی بیان ژنهای دفنزین و پراکسیداز درگندم آلوده به بیماریهای قارچی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بررسی تأثیر قارچهای اندوفایت در ایجاد مقاومت به خشکی در فسکیوی بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
13 بررسی تغییرات الگوی بیانی ژنLTPدر پاسخ به بیماریFusarium graminearumدر گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی ایران با استفاده از ناحیه HVR-I ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
15 بررسی حذف فلز کادمیم به کمک پپتید غنی ازسیستئین دفنزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم ایرانی تحت خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی غلظت پروتئین نوترکیب دفنزین حاصل از بیان موقت در گیاه با استفاده ازتعیین گروههای تیول آمینواسید سیستئین در آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
18 بررسی نقش میر 398 در پاسخ به تنش خشکی در هلو و بادام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بهینه سازی رشد باکتری تراریخته Lactococcus lactis حاوی ژن لیکیناز (LicBM2) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت نوآوری، توسعه و بهره وری
20 بهینه سازی زمان القا و بررسی فعالیت ویژه آنزیم لیکیناز LicBM2 بر جو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بیان ژن بتاگلوکاناز در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس به منظور دستیابی به مکمل پروبیوتیک غذای طیور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
22 بیان موقت ژن به واسطه اگروباکتریوم دربرگ و گلبرگ بادام (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 تاثیر آکریل آمید برروی افراد آسیب پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
24 تجزیه و تحلیل مولکولی جمعیتی از مرغ بومی گردن لخت با استفاده از توالی ناحیه HVR-I ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
25 حذف فلز سنگین کادمیوم ازطریق جذب زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
26 حذف فلزسنگین کادمیم ازطریق جذب زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
27 دفنزین؛ عاملی برای مقاومت پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 سیستم بیان موقت ژن دفنزین در گیاه لوبیا و بررسی اثرات آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
29 شناسایی ژن های مرتبط با تنش خشکی در بادام وحشی گونه Prunus scoparia با استفاده از روش cDNA-AFLP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 طراحی و ساخت سیستم تظاهر ژن گلیکوپروتیین ویروس نکروز غفونی مراکز (IHNV) خونساز در گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت نوآوری، توسعه و بهره وری
31 مقایسه اثر ضد قارچی پروتئین دفنزین تولیدشده در لوبیا و Ecoli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
32 مقایسه اثر ضدقارچی پروتئین بتاگلوکاناز تولید شده در لوبیا و Ecoli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
33 مقایسه اثر ضدقارچی پروتئین دفنزین تولید شده در لوبیا و Ecoli (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
34 مقایسه الگوی بیان ژنهایLTPدر طی تنش گرما در جو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 همسانه سازی و بیان ژن LicBM2 کد کننده آنزیم بتاگلوکاناز در باکتری اشرشیای کلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست