دکتر منصور توکلی

دکتر منصور توکلی

دکتر منصور توکلی

Dr. Mansoor Tavakoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Change without a Change!!: National Curriculum Reform and EFL Teachers’ Motivation in Iran (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 23
2 A Critical Analysis of the Iranian Charter of Professional Ethics for Translators: A Case for Revision (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 2
3 An Investigation into Good and Poor Iranian EFL Majors’ Vocabulary Learning Strategies (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 4
4 Assessing Teachers’ Perceptions of Using Criticality-Enhancing English Language Materials inside EFL Classes (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 4
5 Autonomously Noticing Incorrect Language Use: Does it Improve EFL Learners' Grammatical Accuracy? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 1
6 آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
7 آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
8 استفاده از فناوری آموزشی مودل در درس «ترجمه شفاهی» با رویکردی ساخت گرایانه اجتماعی: کارکرد «تالار گفتگو» در انجام فعالیت های فرایندمحور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
9 Core Reflection as a Way Towards Integrating Theoretical Knowledge and Pedagogical Practice in the Iranian Context: The Case of Prospective Language Teachers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
10 Critical Perspectives on Contrastive Rhetoric: A Report From Iranians' EFL Reading Textbooks (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 12
11 Curriculum Reform and Iranian EFL Teachers' Professional Identity: A Marathon of Change! (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
12 EFL Learners’ and Teachers’ Attitudes Towards Classroom Tasks and Their Effects on Task Outcome: The Case of L۲ Writing Performance (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
13 Impact of Etherpad-based Collaborative Writing Instruction on EFL Learners' Writing Performance, Writing Self-efficacy, and Attribution: A Mixed-Method Approach (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 28
14 Improvement of Metadiscourse Use among Iranian EFL Learners through a Process- based Writing Course (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 9
15 Individual and Collaborative Planning Conditions: Effects on Fluency, Complexity and Accuracy in L۲ Argumentative Writing (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 4
16 Referential, Quasi, and Expletive Subjects in L۲ English of Persian Speakers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 2
17 Reflective Teaching through Videotaping in an English Teaching Course in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 2
18 Students’ perceptions about writing portfolios: A case of Iranian EFL students (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
19 Test Administration Conditions of the General English Section of the Iranian National PhD Entrance Exam: Are the PhD Exam Candidates Satisfied? (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 5، شماره: 2
20 The Effect of Portfolio Assessment on the Development of Metadiscourse Awareness in EFL Learners Writing in the Academic Context (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 1، شماره: 1
21 The effects of Concept Mapping Strategy and Aural Vs. Written Prompts on Writing Test Performance Under Different Planning Conditions (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 2
22 The effects of Curriculum-Based Measurement on EFL learners' achievements in grammar and reading (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 2
23 The Effects of Different Pedagogical Interventions on EFL Learners’ ‎Receptive and Productive Knowledge of Formulaic Sequences (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 25
24 The Effects of Direct Corrective Feedback and Metalinguistic Explanation on EFL Learners’ Implicit and Explicit Knowledge of English Definite and Indefinite Articles (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 16
25 The Relationship among Academic Discipline, Gender and Total Exam Score on Test-Taking Strategies: The Case of the General English Section of the National Iranian PhD Entrance Exam (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 7، شماره: 2
26 The Relationship between Translation Tests and Reading Comprehension: A Case of Iranian University Students (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 1
27 The Role of Motivation in ESP Reading Comprehension Test Performance (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
28 Vocabulary learning and learners’ ability to transfer their knowledge into L۲ reading comprehension: A case for translation (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
29 بررسی مثلثی سازی تجانس بین نیاز دانشجویان مقطع دکتری به مهارت های زبان انگلیسی و مهارت های زبانی اندازه گیری شده در بخش زبان عمومی آزمون دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
30 طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 22، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of multimedia games on Persian EFL learners'affective factors: interest and motivation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
2 The effect of task type on complexity, accuracy, and fluency of Iranian EFL candidates' oral production: IELTS interview test in focus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
3 The effects of Input Enhancement and Explicit Teaching of Formulaic Language on the frequency of Formulaic Language use (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 The Impact of EFL learner’s Awareness of Formulaic Language on their Oral Production and Motivation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان