دکتر فریبا البرزی

دکتر فریبا البرزی استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

دکتر فریبا البرزی

Dr. Fariba Alborzi

استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Explaining the Role of Light in Quality of the Architectural Spaces in Iranian Mosques (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
2 Formal-comparative Analysis of the Spatial organization of Student residence Halls Based on their Spatial Threshold Patterns (Case study: Girls Residence Hall Complex in Imam Khomeini International University of Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
3 Investigation of Physical Factors Affecting the Wayfinding of Educational Spaces Children aged 7-12 years old in Rasht, North of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 1
4 Light Processing in Iranian Houses; Manifestation of Meanings and Concepts (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
5 بازتاب انتظارات فرهنگ برساخته شرق شناسی در بازنمایی معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 16، شماره: 1
6 بازتاب نقش نشانه‌شناسی در فرآیند گذر از فضا به مکان در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 32
7 بازتاب نگرش پدیدارشناسانه به مکان بر پایه اندیشه مارتین هایدگر در سینمای یاسوجیرو ازو (مطالعه موردی: داستان توکیو) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 3
8 بازخوانی خانه های تهران از ادبیات داستانی معاصر در بازه زمانی ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 111
9 بازشناسی بازنمود و آمیختگی گفتمان شرق شناسی در معماری معاصر ایران دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
10 بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: فیلم نوستالژیا) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 117
11 بررسی اهمیت مولفه های کالبدی معماری در گونه های مجتمع مسکونی (پراکنده، نواری، متمرکز) بر روی استرس و افسردگی (نمونه موردی: ۹ مجتمع مسکونی در تهران بعد از انقلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 56
12 بررسی راهکارهای ارتقای فضای معماری مدرسه با توجه به دیدگاه دانش آموزان از نگاه نقاشی های آنان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان بندر انزلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
13 بررسی سیر تکوین و تاثیرگذاری مدرنیسم بر معماری مجتمع های آپارتمانی مسکونی در ایران و ازبکستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی نماهای خیابان های شهری از منظر ادراک شهروندان(نمونه موردی: پیاده راه ۱۵ خرداد، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
15 به کارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 83
16 تاثیر فضاهای باز و سرپوشیده مجتمع های مسکونی بر مولفه آسایش حرارتی کیفیت محیط با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 36
17 تاملی بر فرآیند معناپردازی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین و خوانش هویت کنونی آن از منظر پدیدارشناسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 59
18 تاملی بر نشانه شناسی فضاهای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
19 تبیین تاثیر اندیشههای نوگرایانه بر فرآیند معماری به سبک مدرن بینالمللی در ایران و ازبکستان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 94
20 تبیین مولفه های کیفیت بخشی و ایجاد سرزندگی در مجتمع های تجاری (نمونه مطالعاتی: مجتمع تجاری چارسو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 2
21 تبیین نقش رویکردهای نوگرایانه بر سیر تحول میادین شهری از منظر مولفه های عینی، کالبدی و عملکردی در ایران و ازبکستان در دوره قاجار و پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 4
22 تبیین نقش نماهای شهری در ایجاد دلبستگی به مکان در بین شهروندان (نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 40
23 تجلی مولفه های اخلاقی در پیوند اجتماعی مردم و مکان در خانه های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
24 تحلیل اندیشه های مدرنیسم بر روند شکل گیری و تغییر خیابان های شهری ایران و ازبکستان (مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 39
25 تحلیل تناسبات فضایی، فضاهای سبز، دسترسی و سرپوشیده شهرک های مسکونی بر مولفه کارایی کیفیت محیط با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: ناحیه ششم منطقه پنج تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
26 جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
27 خوانش پدیدارشناسانه معماری خانه های مسکونی دوره پهلوی دوم در جغرافیای طبیعی و انسانی شهر تهران از ادبیات داستانی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 2
28 روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 1
29 نقش مولفه های کالبدی و ادراکی-روان شناختی فضاهای عمومی در ارتقای تعاملات اجتماعی مطالعه موردی: ساکنان مجتمع های مسکونی منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
30 نقش مهندسان آلمانی در معماری معاصر ایران (با تاکید بر دوره پهلوی اول بین سال های 1304 تا 1320) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
31 واکاوی عناصر کالبدی و روابط فضایی خانه های مسکونی دوره پهلوی دوم از منظر ادبیات داستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyze the role of culture and lifestyle in shaping the Caravanserais,Case Study: Qazvin Saad-al Saltaneh Caravanserai. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
2 اثرات متقابل فرهنگ اسلامی و هنر معماری بر شکل گیری کالبدی مساجد(نمونه موردی: بررسی مسجد جامع و مسجد نبی شهر قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
3 ارائه مدل فضای مسکونی مطلوب بر اساس نیازهای انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
4 ارتقای سرزندگی در معماری فضاهای زندگی کودکان بی سرپرست باتحلیلی بر جنبه های تاثیرگذار در محیط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 ازخانه دیروز ... تا مسکن امروز (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
6 اصول طراحی فضاهای آموزشی بر اساس مفاهیم آموزش معماری در راستایاثر گذاری بر کیفیت فضای معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
7 بازخوانی اصول معماری سنتی بافت بازار قزوین (بر اساس معیارهای عینی و حس مکان در بافت های تاریخی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
8 بازشناسی معماری سنتی ایران در بازار قزوین بر پایه نگرش پدیدارشناسی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
9 بررسی ادراکات حسی مکان در فضاهای معماری از دیدگاه پدیدارشناسی: (سیر تحول پدیدارشناسی فضای معماری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
10 بررسی پدیدارشناسانه مفهوم مکان و تاثیر آن بر تداوم هویت تاریخی گذرهای شهری؛ نمونه موردی خیابان امام قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
11 بررسی راهکارهای طراحی کالبد آموزش خلاق و منعطف در راستای بسترسازی رشد استعدادهای کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
12 بررسی کاربردی عناصر نورگیر در معماری بنای شمس العماره کاخ گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی مشخصه های موثر بر اجتماع پذیری فضاهای عمومی به منظور افزایش تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
14 بررسی مفهوم سرزندگی در بازارهای ایرانی (نمونه موردی: بازار قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
15 بررسی مفهوم مکان در راستای باززنده سازی حس مکان از منظر پدیدارشناسی (نمونه موردی: محله تاریخی شاه سلیمان اردبیل، شیخ صفی الدین اردبیلی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
16 بررسی مولفه های تاثیر گذار در ایجاد حس مکان در فضاهای فرهنگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
17 بررسی مولفه های کیفی طراحی فضاهای جمعی به منظور ارتقاء پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
18 بررسی مولفه های کیفی کالبدفضا آموزش معماری وتاثیرآن برشاخصه های کیفی آموزش معماری ورضایتمندی ازفضا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 بررسی مولفه های محیط های بوم گرا با توجه به گردشگری در محیط طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
20 بررسی میزان تعلق به فضای شهری براساس ویژگی های مکان سوم؛ نمونه موردی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
21 بررسی نقش تعاملات اجتماعی در معماری فضاهای فرهنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
22 بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی در محیط های شهری (نمونه موردی: مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
23 بررسی نقش کیفیت کالبدی پارک ها بر سرزندگی محیط (نمونه های موردی: پارک ملت و ساعی تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
24 بررسی و تحلیل مولفه هنای تاثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه متخصصین در ارزیابی عملکرد فضاهای مخص کودکان بی سرپرست (نمونه مطالعاتی: مراکز کودکان بی سرپرست شهر کرج) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
25 تاثیر متقابل طراحی محیط آموزش انعطاف پذیر بر روند رشد، شیوه یادگیری و شکوفایی خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
26 تبیین مولفه های موثر در ایجاد و ارتقای اجتماع پذیری در فضاهای سینماهای شهر تهران (موردکاوی : پردیس های سینمایی ایرانمال، ملت ، باغ کتاب، تماشا و چارسو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
27 جستاری پیرامون رابطه میان ابعاد مکان با حس دلبستگی در فضا های مسکونی(نمونه موردی: مجتمع مسکونی پردیسان و لاکانشهر در رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
28 رویکردهای طراحی مسکن زمینه گرا با هدف ارتقای کیفیت محیط انسان ساخت و هویت مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
29 زیست توده، گامی به سوی تحقق معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 شناخت مولفه های انسان ساخت برای رسیدن به فضایی آسایش مدار در محیط کالبدی ارگانیک (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
31 نقد و بررسی نمای ساختمان های شهر قزوین از دیدگاه زیبایی شناسی بصری نمونه موردی خیابان دانشگاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
32 نمود فرهنگ درگستره محیط و قرارگاه زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا