دکتر کامی کابوسی

دکتر کامی کابوسی دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر کامی کابوسی

Dr. kami kaboosi

دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
2 اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
3 اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
4 ارزیابی اثر سطوح کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی علوفه هیبریدهای مختلف ذرت در شرایط آب وهوایی گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 17، شماره: 1
5 ارزیابی اثر میان مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرگز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی اثرات کم آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره وری آب چهار رقم ذرت دانه ای در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
7 برآورد و پهنه‌بندی تاریخ مناسب کشت گندم دیم(Triticum aestivum L.) بر اساس سطوح مختلف احتمال وقوع بارش پاییزه در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی اثر پس ماند رطوبتی بر منحنی واسنجی بلوک گچی در بافت ها و تراکم های مختلف خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و خشکسالی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
10 بررسی اثر تنش شوری و کود آلی بر عملکرد، روغن و کارایی مصرف آب ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 39
11 بررسی اثر عدم قطعیت خروجی مدل های گردش عمومی در پیش بینی متغیرهای هواشناسی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
12 بررسی اثر همزمان شوری خاک و آب آبیاری بر شوری نهایی خاک و عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب کلزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 4
13 بررسی شاخص های کارایی و نقش مخازن تاخیری در کنترل سیلاب خروجی از حوضه (مطالعه موردی: حوضه جعفرآباد استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
14 برهمکنش شوری آب آبیاری، ورمی کمپوست و رقم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
15 پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 6، شماره: 1
16 پهنه‌بندی اقلیمی- احتمالاتی اراضی کشاورزی استان گلستان برای کشت گندم دیم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
17 تاثیر استفاده از آب خاکستری به‎ همراه زئولیت در ساخت و عمل آوری بتن غیرمسلح در عیارهای سیمان و سنین مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 4
18 تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فنولوژیکی، مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های گوناگون کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 29
19 قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت تابع برآورد عملکرد دورنبوس و کاسام ( 1979) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد آفتابگردان کشت دوم در شمال استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
3 استفاده از پوسته برنج به عنوان فیلتر زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 امکان سنجی استفاده از آب خاکستری در ساخت بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
5 امکان سنجی کاربرد داده های تشت تبخیر ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان گلستان جهت محاسبه تبخیر- تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 برآورد ضریب تشت تبخیر با استفاده از دادههای تشت و مقایسه آن با روابط تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
7 بررسی آماری روند تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید گندم استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 بررسی اثر آلودگی آب اختلاط به ترکیبات آلی بر مقاومت فشاری بتن در شرایط استفاده از آب های نامتعارف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بررسی استفاده از پساب تصفیه شده صنعتی در تهیه و عمل آوری بتن غیرمسلح (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
10 بررسی پتانسیل استفاده از آب دریا در مناطق ساحلی برای ساخت بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
11 بررسی خطای داده های تضت تبخیر ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 بررسی صفات فنولوژی افتابگردان تحت تاریخ کاشت های مختلف در منطقه انبار الوم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
13 بررسی کاربرد مالچ (کلشن گندم) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر در شرق مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 بررسی کیفی پساب تصفیه شده تصفیهخانه شهری بندرگز به منظور استفاده در مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 بررسی کیفیت پساب کارخانه استخراج ید کانسار خزر جهت تخلیه به دریا با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
16 بهینه یابی الگوی کشت محصولات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی( مطالعه موردی: اراضی زیر سد کوثر گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بهینه یابی الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کم آبیاری (مطالعه موردی: اراضی زیر سد کوثر گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگل های استان گلستان بر اساس متغیرهای هواشناسی و ویژگی-های اراضی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 پهنه بندی شدت فرسایش با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گلیداغ، استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 تاثیر تغییر اقلیم بر طرح های زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
21 تاثیر محدودیت منبع بر روی صفات مورفولوژیک گیاه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
22 تاثیر محدودیت منبع بر صفات مورفولوژیک گیاه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
23 تعیین فاضلاب بهای پساب خروجی از تصفیه خانه شهری بندرگز جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
24 تلفیق دیدگاههای آبیاری و اقتصاد کشاورزی به منظور کاملتر نمودن مدلهای بهینهسازی الگوی کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 روند توسعه و وضعیت آبیاری تحت فشار در استان گلستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
26 قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
27 مروری بر تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر میزان آبشویی کاتیون های خاک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 مروری بر تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر میزان EC و PH خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 معرفی سد و شبکه آبیاری و زهکشی گلستان 1 و 2 در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی