پروفسور حسین موحدیان عطار

پروفسور حسین موحدیان عطار

پروفسور حسین موحدیان عطار

Prof. Hossein Movahedian Attar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of toxicity and kinetic effects of erythromycin on activated sludge consortium by fast respirometry method (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
2 اکسایش 4- کلروفنل از فاضلاب صنایع شیمیایی با استفاده از فناوری التراسونیک / فنتون در محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
3 Investigation, biokinetic calculation, and modelling of a real combined industrial wastewater biological treatment process by activated sludge models (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
4 Measurement of ampicillin and penicillin G antibiotics in wastewater treatment plants during the COVID-۱۹ pandemic: A case study in Isfahan (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 3
5 بررسی امکان گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان توسط سیستم های گندزدای کم فشار و فشار متوسط فرابنفش در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی راندمان حذف رنگ آزوی راکتیو از فاضلاب به وسیله سیستم بی هوازی ABR (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 65
7 بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
8 بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 59
9 بررسی کارایی فرایند تصفیه الکتروشیمیایی در حذف سیانید از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
10 بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 50
11 بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 49
12 حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از ارگانیسم های دنیتریفایر  اتوتروف در راکتور با بستر شناور (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
13 شناسایی باکتری های هوازی تجزیه کننده فنل در سیستم ترکیبی بیوفیلتر و لجن فعال (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 55
14 کارایی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک حاوی کالدنس نوع ۱ در حذف ترکیبات آلی و ازته تحت شرایط محدود اکسیژن محلول از فاضلاب (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 3
15 مروری بر روش های اندازه گیری میکروپلاستیک ها در آب و فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی الودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی مناطق پائین دست محل دفن زباله شهر اصفهان در سال 1383 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم و مس از فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی کارآیی و تعیین معیارهای عمده طراحی هاضم هوازی برای تثبیت لجن مخلوط فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
4 اندازه گیری پارامتر COD با استفاده از مایکروویو و مقایسه آن با روش استاندارد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی اثر آهک بر روی کیفیت میکروبی لجن خام تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی رابطه بین غلظت MLVSS,MLSS و راندمان حذف فنل در سیستم لجن فعال - بیوفیلتر (BF/AS) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی رابطه بین غلظت فنل و راندمان حذف آن در سیستم بیوفیلتر و لجن فعال (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی رابطه بین نسبت COD/N/P با راندمان حذف فنل در سیستم BF/AS (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی راندمان حذف رنگ آزوی راکتیو از فاضلاب بوسیله سیستم بیولوژیکی ترکیبی بی هوازی ABR و هوازی FAS (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی روند حذف عوامل بیماریزای لجن فاضلاب شهری در هاضم هوازی مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 بررسی عملکرد سیستم ثابت تلفیقی (IFAS) در زدایش مواد مغذی از فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی عملکرد سیستم لجن فعال با بستر ثابت تلفیقی (IFAS) در زدایش مواد مغذی از فاضلاب (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی غلظت فلزات سمی سرب، کادمیم و کروم در برخی از ظروف یکبار مصرف مورد استفاده در شهر اصفهان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی کارآیی آلوم توام باکایتوزان در حذف ذرات کلوئیدی و باکتریها از آبهای کدر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی کارایی فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف سیانور از فاضلاب صنایع آبکاری الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی کارایی فرایند ترسیب شیمیایی فروسولفات در حذف سیانور از فاضلاب صنایع آبکاری الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی کارایی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی آزوی مستقیم با فرایند (H2O2/UV) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی کارایی واحدهای تصفیهی لجن در حذف گونه های مختلف باکتری لیستریا در تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی کارایی هاضم های بیهوازی تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان در حذف کلیفرمها، سالمونلا و تخم انگل ها از لجن فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی میزان فلزات سنگین کل و قابل دسترس از نظر بیولوژیکی (Zn,Cu,Cd,Ni) در لجن فاضلاب شهری و ورمی کمپوست تهیه شده از آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
23 تثبیت تکمیلی لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از روش کمپوست هوازی با اضافه کردن مواد حجیم کننده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
24 حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانوذرات زئولیت اصلاح شده (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز در رودخانه زاینده رود قبل و بعد از محل تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان به روش فیلتراسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) در حذف بیولوژیکی ترکیبات ازته فاضلاب به روش نیتریفیکاسیون جزئی/ دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 کارایی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک MBBRs حاوی کالدنس نوع 1 درحذف ترکیبات آلی و ازته تحت شرایط محدود اکسیژن محلول از فاضلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
28 مقایسه کارایی امواج مایکروویو با کوره های متداول الکتریکی در کاهش حجم و تثبیت نهایی لجن های خام اولیه و ثانویه تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
29 مقایسه کارایی روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی با روش ترسیب شیمیایی درحذف سیانوراز فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط