دکتر علی اصغر نقی پور برج

دکتر علی اصغر نقی پور برج استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اصغر نقی پور برج

Dr. Aliasghar Naghipour borj

استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
2 اثر حرارت، دود و خاکستر بر جوانه‌زنی بانک بذر خاک در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 3
3 اثر محصولات آتش بر جوانه زنی بذر سه گونه غالب در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
4 اثرات آتش سوزی بر پویایی پوشش گیاهی در مراتع نیمه استپی (مطالعه موردی: مراتع بویین و میاندشت استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
5 ارزیابی وضعیت بیابان زایی در حوضه آبخیز سفیددشت- بروجن (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از مدل مدالوس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
7 بررسی تاثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات های کربن محلول دو گونهSalsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
8 بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده میمند، کهکیلویه و بویر احمد، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
9 پیش بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گون زرد (Astragalus verus Olivier) در زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 2
10 تاثیر بایوپرایمینگ بذر با ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر ( Azospirillum و Azotobacter) بر عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در گونه فستوکای پابلند (Festuca arundinacea Schreb) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
11 تاثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 3
12 تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره برداران مرتعی (بخش اول) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 2
13 تغییرات گروه های عملکردی گیاهان در اثر آتش سوزی در مراتع نیمه استپی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش استان چهارمحال و بختیاری در دهه های آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 Effects of fire products on soil seed bank germination of Conringia orientalis and Stipa haussknechtii in semi-steppe rangelands (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
3 بررسی اثر آتشسوزی بر تغییرات ویژگی های پایداری خاک، توابع هیدرولوژیک و سلامت موجودات زنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 بررسی اثر چرای دام بر شاخص های تنوع در مراتع کرسنگ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
5 بررسی پتانسیل مراتع خراسان شمالی در جذب گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی تاثیر چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک در مراتع سیساب بجنورد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی تاثیر قرق بر میزان ترسیب کربن خاک مراتع نیمه خشک خراسان شمالی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی تأثیر کشاورزی حفاظتی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه سیساب بجنورد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی برترسیب کربن خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 بررسی شاخص های تنوع گیاهی در دوره های مختلف پس از آتش سوزی در مراتع نیمه خشک بویین و میاندشت استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
11 بررسی فلور حوضه آبخیز وهرگان در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی فلور، شکلهای زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه جهمان در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی گیاهان دارویی منطقه کاکلک در چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
14 بررسی میزان ترسیب کربن در تیپهای مرتعی Stipa ،Phlomis cancellata Bunge Festuca ovina S. و barbata L. در مراتع نیمه خشک سیساب بجنورد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 تاثیر تاغ کاری بر میزان ترسیب کربن خاک در مناطق خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 تاثیر جهت شیب در ترسیب کربن مراتع سیساب بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 تاثیر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و شاخص های تنوع (مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 تعیین مهمترین عوامل موثر بر پراکنش گونه Hordeum bolbosum در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 گیاهان دارویی منطقه جهمان در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 مدل سازی پیش بینی وقوع آتش سوزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 مدل سازی پیش بینی وقوع آتش سوزی در استان اصفهان با استفاده از شبکه باور بیزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 نقش ترسیب کربن در کاهش آلودگی ناشی از احتراق سوخت های فسیلی (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست