دکتر مجتبی نوروزی چلیچه

دکتر مجتبی نوروزی چلیچه استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجتبی نوروزی چلیچه

Dr. Mojtaba Norozi chelicheh

استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.