دکتر ایرج هاشم زاده سقرلو

دکتر ایرج هاشم زاده سقرلو دانشیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر ایرج هاشم زاده سقرلو

Dr. Iraj Hashemzadeh

دانشیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط ماهیان کور غار لرستان (Garra thyphlops و Garra lorestanensis) و جمعیت های ماهی گلچراغ (Garra gymnothorax) در حوضه های دز و کرخه (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی تاثیر مانع فیزیکی بر تمایز ژنتیکی ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo caspius) در رودخانه دلیچای در پارک ملی لار با استفاده از توالی یابی نسل جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 1
3 تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس ماهیان برای شناسایی جنس، گونه و جمعیت ها مطالعه موردی خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 17
4 ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (۱۸۷۷ (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
5 شناسایی ماهیان قنات های منطقه تفت و مهریز یزد با استفاده از بارکد ژنتیکی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
6 عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی ماهی Paracobitis iranica (Nalbant & Bianco ۱۹۹۸)، در رودخانه کردان، حوضه دریاچه نمک (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 COI با استفاده از ژن ،Iranocypris typhlops ، بررسی وضعیت رده بندی ماهی کور غار ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی برخی متغیرهای محیطی موثر بر پراکنش گونه های ماهیان رودخانه کردان (حوزه دریاچه نمک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 بررسی جایگاه رده بندی اشکال کمیاب ماهیان کور در مقایسه با اشکال معمولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
4 بررسی جایگاه رده بندی سیاه ماهی Capoeta aculeata نسبت به گونه های کپورماهیان با استفاده از ژن COI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 بررسی جایگاه شجره شناسی جمعیت های طبیعی قزل آلای خال قرمز، Salmo trutta L. 1758 در حوضه های خزر و ارومیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی جایگاه شجره شناسی ماهی قزل آلای خال قرمز Salmo trutta رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 بررسی دورگ گیری طبیعی گونه های ماهی کور غار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
8 بررسی روابط شجره شناسی ماهی Schizothorax zarudnyi و Schizothorax pelzami با استفاده از توالی ژن COI (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
9 بررسی روابط طول و وزن و ضریب وضعیت گونه های ماهیان رودخانه کردان (حوزه دریاچه نمک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 بررسی روابط طول و وزن و ضریب وضعیت ماهیان Garra rufa در رودخانه های پالنگان و سیروان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 بررسی ریخت سنجی هندسی شکل بدن جمعیت های مختلف ماهیان قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) در حوضه های ارومیه، خزر و دریاچه نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
12 بررسی ریخت سنجی هندسی شکل فلس جمعیت های مختلف ماهیان قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) در حوضه های ارومیه، خزر و دریاچه نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
13 بررسی محدوده الگوی استفاده از زیستگاه و انتخاب زیستگاه توسط ماهی Oxynoemacheilus bergianus در رودخانه کردان (حوزه دریاچه نمک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
14 تعیین سهم رودخانه های پارک ملی لار در تولید ذخایر قزل آلای خال قرمز، Salmo trutta L.1758 دریاچه سد لار با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
15 جمعیت قزل آلای خال قرمز کرج، 1758 بازمانده جمعیت های اجدادی ،Salmo trutta L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 شناسایی ماهیان چاه نیمه های زابل با استفاده از توالی ژن COI (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
17 شناسایی و تهیه بارکد ژنتیکی در برخی گونه های ماهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 علت پیدایش جنس ماهیان Capoeta: دورگ گیری یا پلی پلوئیدی خودبه خود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 مدیریت جمعیت های قزل آلای خال قرمز Salmo trutta L. 1758 با رویکرد های مبتنی بر معیارهای ابرجمعیتی و واحدهای مهم تکاملی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 معرفی جنس جدید سگ ماهی کور زاگرس Eidinemacheilus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
21 مقایسه شجره شناسی گونه ی Alburnoides samii در رودخانه های بارکیلی رود و چالکه رود حوضه خزر با سایر گونه های جنس Alburnoides (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
22 مقایسه شجره شناسی گونه ی Cobitis saniae در رودخانه های بارکیلی رود و چالکه رود حوضه خزر با سایر گونه های ایرانی خانواده Cobitidae (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران