دکتر محمود هاشمیان

دکتر محمود هاشمیان دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمود هاشمیان

Dr. Mahmood Hashemian

دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 . A Cognitive Study of Conceptual Metaphors in English and Persian: Universal or Culture-Specific? (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 8، شماره: 1
2 A CDA and CIA of Ideology and Power Relations in the English Textbook Got It ۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
3 A Cross-Cultural Study of Conceptual Metaphors in The Kite Runner and To Kill a Mockingbird (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 5، شماره: 1
4 A Pragmatic Study of Requestive Speech Act by Iranian EFL Learners and Canadian Native Speakers in Hotels (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 2
5 A Study of Applied Strategies in Translating Idiomatic Expressions in Two Movie Subtitles: Bring It On & Mean Girls (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
6 An Analysis of Pronunciation Errorsof Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
7 Analysis of Translation of Audiovisual Humor in Iranian Series (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 1
8 Applied Linguistics Faculty Members’ Perceptions of (Im)politeness and (In)appropriateness of L2 Learners’ E-Mail Requests (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 1
9 Comic Strips and Grammar Development among Iranian Teenage EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 4
10 Comparative Effects of Direct and Metalinguistic Computer-Mediated Feedback on L۲ Learners’ Writing Ability and Willingness-to-Write (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 4
11 Cross-Cultural Differences and Pragmatic Transfer in English and Persian Refusals (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 3
12 Cross-Cultural Study of EFL/ESL Learners’ Request Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
13 Differences in EFL Learners’ Requests to Faculty in Synchronous Computer-Mediated Communication: Case of Gender and Proficiency (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
14 Dubbing English Culture-Specific Items into Persian: A Case of Taboos in IRIB's Hollywood Films (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 2
15 Effects of Focus-on-Form(s) Instruction on Iranian Intermediate L۲ Learners’ Metaphorical Competence Development (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 1
16 Effects of Metacognitive Strategy Teaching on Intermediate L۲ Learners’ Listening Comprehension (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 7، شماره: 2
17 Effects of Rhetorical Analysis and Self-Regulation Strategies on Iranian EFL Learners’ Critical Thinking and Reading Comprehension of Argumentative Texts (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 1
18 EFL Learners’ Attitudes Toward Flipped Teaching and Its Effect on Their Oral Complexity, Accuracy, and Fluency (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 4
19 Examining L۲ Teachers’ Perceptions of EIL Paradigm: Creating Awareness and Change (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 2
20 Exploring Implicit and Explicit Lexical Strategies in L۲ Learners’ Incidental Vocabulary Learning While Reading (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
21 Fostering EFL learners’ autonomy in light of portfolio assessment: Exploring the potential impact of gender (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 1، شماره: 2
22 Impact of Recasts and Prompts on the Learning of English Third Person Singular Marker by Persian Learners of English (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 1، شماره: 2
23 Impact of Regulatory Focus Orientations on Iranian Intermediate EFL Learners' Fluency and Accuracy in an L۲ Oral Task Performance (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 1
24 L2 Learners’ Strategy Preference in Metaphorical Test Performance: Effects of Working Memory and Cognitive Style (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 2
25 Lexis-Based Instruction and IELTS Candidates’ Development of L۲ Speaking Ability: Use of Formulaicity in Monologic Versus Dialogic Task (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 2
26 On the Interplay of Self-Esteem, Proficiency Level, and Language Learning Strategies Among Iranian L۲ Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 1، شماره: 1
27 Oral Corrective Feedback Preferences in Iranian L۲ Learners with Different Proficiency Levels (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 3
28 Pragmalinguistic Variation in L2 Learners’ E-Requests to Faculty: Looking at Degree of Imposition (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 1
29 Rendering Strategies in Culture-Specific Items: Taboo Expressions in IRIB’s Dubbed Hollywood Movies (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 2، شماره: 7
30 Vocabulary Learning by Iranian Adult L۲ Learners via Extensive Viewing of Subtitled and Captioned TV Series (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 1
31 بازخورد منفی کنکور در کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران و بررسی انتقادی عملکرد و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال آن (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 3، شماره: 2
32 بررسی رابطه ی بین توانش استعاری و هوش هیجانی زبان آموزان انگلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A CDA STUDY OF FEMINIST IDEOLOGIES AND MISREPRESENTATION OF WOMEN IN GENDER AND SOCIETY JOURNAL (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
2 A Comparative Analysis of English-Persian Advertisements and the Influence of International Marketing (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
3 A COMPARATIVE STUDY OF PERSIAN/ENGLISH METAPHORS IN SHAHRZAD & FRIENDS SERIES: CONCEPTUAL METAPHOR THEORY APPLIED (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
4 A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN CALL AND FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN L۲ LEARNERS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
5 A STUDY OF THE EFFECT OF THEATER ON IRANIAN L۲ LEARNERS’ SPEAKING FLUENCY, CLASS ENGAGEMENT, AND SELF-ESTEEM (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
6 An Interdisciplinary Approach to Textual and Cultural International Advertisements (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
7 Analysis of Culture-Specific Items and Translation Strategies Applied in Translating Jalal Al-Ahmad’s By the Pen (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
8 COMIC STRIPS AND GRAMMAR DEVELOPMENT AMONG IRANIAN YOUNG EFL LEARNERS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
9 Cross-Cultural Differences in Pictorial Metaphors in Advertisements: Iran and the West (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
10 Effect of Blended Learning and Web-Based Language Teaching on Learning of Resumptive Pronouns in Writing (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
11 Effect of Consciousness-Raising Tasks on Microgenetic Development of Request Speech Act (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
12 Effect of Social Networks on Iranian L2 Learners’ Metaphorical Competence (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
13 Oral Corrective Feedback Preferences in Iranian L2 Learners’ With Different Proficiency Levels (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
14 Relationship Between EQ and Iranian Upper-Intermediate and Advanced Learners’ Compensatory Strategies in Oral Communication (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
15 Taboos in IRIB’s Dubbed Hollywood Movies: A Look at Translation of Culture-Bound Elements (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
16 The Effect of Focus-on-Form(s) on Intermediate L2 Learners’ Metaphorical Competence Development (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی