دکتر سعداله هوشمند

دکتر سعداله هوشمند استاد تمام اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعداله هوشمند

Dr. Sadullah Hoshmand

استاد تمام اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر برخی صفات بیوشیمیایی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و روغن، میزان کلروفیل و پرولین در سه توده محلی کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
3 اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
4 اثر کانی های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت بر جذب عناصر سنگین توسط گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
5 اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر برخی شاخص های فیزیولوژی،کمیت و کیفیت میوه انگور رقم "عسکری" (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
7 ارزیابی رقم ها و لاین های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 33
8 ارزیابی ساختار ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
9 ارزیابی لاین های خالص نوترکیب عدس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
10 بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
11 بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه های مختلف جنس Thymus spp (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با سرمازدگی در ارقام بادام با زمان گلدهی متفاوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
13 بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی تاثیر رژیم های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 2
15 بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 1
16 بررسی تحمل شوری در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج براساس غلظت برخی مواد معدنی در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
17 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در لاین های عدس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی ساختار ژنتیکی صفات روزنه ای و برگ پرچم در گندم دوروم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 3، شماره: 7
19 بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 3
20 تاثیر شرایط تنش آبی بر عملکرد، شاخص برداشت و عقیمی خوشه در ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum .L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 3
21 تعیین مهم ترین صفات زراعی موثر بر عملکرد دانه لاین های خالص نوترکیب عدس (Lens culinaris Medik) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
22 روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو جمعیت F۳ عدس (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
23 شناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به ورس در گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. Durum) با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
24 مقایسه سطوح پلوئیدی و آمفی پلوئیدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
25 نقشه یابی جایگاههای ژنی موثر بر وزن زنده و اندازه بدن در گوسفند لری-بختیاری با استفاده از طرح ناتنی پدری و معرفی نشانگرهای زیستی مرتبط با سرعت رشد (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
26 وراثت پذیری و ارتباط بین صفات مرتبط با کیفیت دانه گندم دوروم با استفاده از یک جمعیت لاین های خالص نوترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز کروموزومی اثرات فراوانی و اندازه روزنه برسرعت فتوسنتز و عملکرد گندم تحت شرایط نرمال و تنش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اجزای مواد موثره اسانس آویشن T. transcaucasicusو T. migricus در شرایط تنش خشکی ومحلول پاشی جاسمونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارائه روشی سریع ودقیق برای استخراج DNA ژنومی غلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی در مراحل گلدهی و غلاف دهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 برآورد وراثت پذیری و ارتباط بین برخی صفات گندم دوروم با استفاده از لاین های خالص نوترکیب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی اثر سیتوپلاسم بر برخی صفات مورفولوژیک گندم نان با استفاده از لاین های آلوپلاسم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی تاثیر تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی سه گونه آویشن kotchyanus. T و T. armeniasus و T. vulgaris (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی تأثیر میدان الکتریکی بر ویژگیهای جوانهزنی بذر ذرت سینگل کراس407 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های دبل هاپلوئید گندم با تجزیه تشخیص متعارف کانونیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی روابط صفات عملکردی لاین های امید بخش گندم در شرایط معمول و تنش خشکی در منطقه تالاب چغاخور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی کروموزومی تحمل به تنش خشکی درلاین های جایگزین گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی وراثت پذیری و همبستگی مقاومت برشی ساقه، ارتفاع بوته و طول پدانکل در گندم دوروم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی ویژگی های رشدی اولیه دو گیاه دارویی آویشن شیرازی و آویشن تیموس در دو تاریخ کاشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی همبستگی بین عملکرد دانه و تعدادی از صفات مهم زراعی در ژنوتیپهای عدس culinarys Medik Lens (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
15 تأثیر ریزمغذی آهن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک وعملکرد اسانس در شش گونه آویشن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تأثیر سیلیکون بر محتوای آب و رنگیزه های فتوسنتزی و پراکسیدا سیون لیپیدی ریحانOcimum basilicum L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
17 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مورفو - فیزیولوژیک گندم دوروم ازطریق تجزیه GGE-بای پلات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده شاخص های مرتبط با تحمل خشکی در آخر دوره رشد در یک جمعیت دابلد هاپلوئید گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 کاربرد الگوریتم کلنی مورچه (ACO) در نقش هیابی QTL های تولید گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و گروه رسیدگی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برخی اینبردلاینهای ذرت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
21 مطالعه اجزاء زودرسی و خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با آن در گروههای مختلف رسیدگی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 نقش هیابی جایگاه های ژنتیکی کنترل کننده (QTL) صفات روزن های در گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران