دکتر فاطمه یوسفی کوپائی

دکتر فاطمه یوسفی کوپائی استادیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر فاطمه یوسفی کوپائی

Dr. Fatemeh Yosefi kopaei

استادیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی بومادران و پوست انار روی چند باکتری بیمارگر محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 3، شماره: 2
2 تاثیر چند جدایه تریکودرما و ریزوباکتر در مهار عامل پژمردگی فوزاریومی طالبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 12، شماره: 1
3 تاثیر چند جدایه تریکودرما و ریزوباکتر در مهار عامل پژمردگی فوزاریومی طالبی (Fusarium oxysporum f. sp. meloni) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 12، شماره: 1
4 جداسازی و تعیین خصوصیات باکتری‌های محرک رشد گیاه از ریزوسفر تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
5 کارایی گرمادرمانی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی هویج در دوره پس از برداشت (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 4
6 ویژگی های ریخت شناسی، فنوتیپی و بیماری زایی عوامل مولد لکه باکتریایی قارچ دکمه ای در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقاومت ارقام هلو نسبت به باکتریPseudomonas syringae pv.syringae عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
2 بررسی حساسیت و روند تغییرات آنزیم پلی فنل اکسیداز در ارقام مختلف هلو نسبت به شانکر باکتریایی هسته داران در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی