دکتر حسین عسکریان ابیانه

دکتر حسین عسکریان ابیانه Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

دکتر حسین عسکریان ابیانه

Dr. Hossein Askarian Abyaneh

Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Power Swing Detection Method Based on Hilbert Transform (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 2
2 An Enhanced Distributed State Feedback for Secondary Control in an Islanded Microgrid (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 2
3 Overcurrent Relays Coordination Considering Transient Stability Study of Induction Generator Using a Method Based on Terminal Voltage (دریافت مقاله) مجله تحقیق و فناوری در صنعت برق دوره: 1، شماره: 1
4 تاثیرات توپولوژی شبکه سایبری بر روی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با درنظرگیری ارتباط مستقیم شبکه سایبر- قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
5 تشخیص جریان هجومی و جلوگیری از عملکرد بی مورد رله دیفرانسیل با استفاده از شکل های لیساژور جریان (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 10، شماره: 40
6 تشخیص نوسان توان و قفل نمودن زون سوم رله دیستانس با استفاده از نرم گیری از داده های نمونه برداری شده جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 16، شماره: 3
7 روشی نو در بدست آوردن کمترین نقاط شکست به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 2
8 روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه۳ برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 27، شماره: 2
9 روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه۳ برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 27، شماره: 2
10 روشی نوین برای کنترل UPFC به کمک سوییچینگ باند هیسترزیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 5، شماره: 1
11 کنترل سلسله مراتبی برای تسهیم دقیق توان راکتیو و جریان های هارمونیکی در ریزشبکه های جزیره ای براساس کنترل جریان چرخشی لحظه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Approach to Reduce Constraints of the Optimal Coordination (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
2 A Power Sharing Management Strategy for Distributed Generations in Microgrids Networks (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
3 آنالیز حساسیت طرحهای حفاظتی شبکههای توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی از تجهیزات حفاظتی طرح (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه روشی جدید برای قیمت گذاری باس های متصل به واحدهای تولید پراکنده درسیستم های توزیع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائه روشی جدید برای کنترل توان منابع DG در شرایط اتصال کوتاه، جهت جلوگیری از ناپایداری شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
6 ارایه روشی بهینه بمنظور بازیابی هماهنگی در میکروگریدها پس از تغییرات دینامیک در آنها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 ارایه روشی جدید برای رسیدن سریع توربین بادی به نقطه بهینه توان با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 ارزیابی شاخصهای THD و فاکتور K براساس تبدیل موجک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
9 ارزیابی عملکرد، قابلیت اطمینان و ریسک در طرح حفاظتی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
10 استخراج شاخصهای جدید اعوجاج هارمونیکی در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی برای بهینهسازی تخصیص همزمان انرژی وذخیره چرخان با در نظر گرفتن قیود امنیت و شرایط اضطراری محتمل شبکه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
12 استفاده از خودروهای PHEV به منظور مشارکت در انجام عملیات بارزدایی تحت فرکانس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
13 الگوریتم بهینه سازی دوگانه برای جایابی تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن ماکزیمم ظرفیت مجاز تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
14 انتخاب بهینه اندازه محدودساز مقاومتی ابررسانا با در نظر گرفتن هماهنگی رله های جریان زیاد و پایداری گذرای ژنراتور سنکرون (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
15 انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
16 انجام عملیات کنترل فرکانس حالت جزیره ای توسط خودرو های PHEV در بازیابی فرکانس شبکه توسط بارزدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
17 Designing a Compensating Electronic Circuit to Enhance Capacitive Voltage Transformer Characteristics (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
18 Flexible Approach for Optimization of Distance and Overcurrent Protection Coordination (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
19 FORMULATE AND CALCULATE A NEW METHOD FOR WIND TURBINES GROUNDING (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
20 Improving Capacitive Voltage Transformer Response and Its Impact on Distance Relay Performance (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 Incorporating Relay Coordination in the Reliability Evaluations (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
22 Modeling and Power Quality Improvement of Turbo-Expander Driving an Induction Generator (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 Modelling of Overcurrent Relay Characteristics Based on Neural Network (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
24 Renewable Energy Investment under Power Market Conditions by Employing Novel Scenario Generation and Reduction (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
25 Tune parameters of PID for optimization of losses in levitation system (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
26 Utilization of Hybrid Filter to Eliminate Harmonics of 25 kV AC Electric Railway (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
27 بارزدایی بهینه در شبکه های توزیع در حضور DG با در نظر گرفتن منحنی مصرف بارها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
28 بررسی اثر مدل بار بر روی عملکرد رلههای فرکانسی و ولتاژی در تشخیص حالت جزیرهای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
29 بررسی اثرات منفی احتمالی سیستم سایبری (کنترل، پایش و حفاظت) بر قابلیت اطمینان شبکه های هوشمند با افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
30 بررسی انواع جریانهای موثر در هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیسنانس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی برق
31 بررسی تاثیر حضورتولیدات پراکنده روی سطوح اتصال کوتاه وهماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده درشبکه توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
32 بررسی رفتار ترانس های هوشمند در شرایط خطا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
33 بررسی رفتار ترانس های هوشمند در شرایط خطا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
34 به کارگیری حفاظت تطبیقی برای حفاظت میکروگرید (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
35 بهبود حفاظت توربین های بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه DFIG هنگام بروز خطا در شبکه با استفاده از روش حفاظتی جدید (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
36 بهبود ضریب نامتعادلی و پروفیل ولتاژ در شارژ خانگی خودروهایاتصال الکتریکی هیبریدی با در نظرگرفتن مصرف سوخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
37 بهینه سازی انرژی بازیابی به کمک تجهیزات کلیدزنی در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
38 بهینه سازی تلفات در شبکه واقعی زنجان با منظورکردن رشد بار در یک دوره پنج ساله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
39 پیشنهاد تابع هدف جدید جهت جایابی و اندازه دهی بهینه منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 تاثیر انواع اتصال مزارع بادی به شبکهACبر روی اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
41 تاثیر TCSC برریسک ناپایداری گذرای نیروگاه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
42 تاثیر UPFC بر تنظیمات رله دیستانس (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
43 تاثیرتولید پراکنده روی هماهنگی رله های جریان زیاد شبکه توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
44 تأثیر زمان تأخیر عملکرد محدودساز جریان خطا بر هماهنگی رلههای اضافه جریان با حضور تولیدات پراکنده در شبکه (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
45 تأثیر محدودساز جریان خطای حالت جامد بر روی عملکرد رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
46 تأثیر نرخ نمونه‌برداری در الگوریتم‌های محاسبه امپدانس در رله‌های دیستانس دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
47 تجدیدآرایش در فیدرهای توزیع با در نظرگرفتن تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
48 تحلیل اشباع ترانسفورماتور جریان حفاظتی با استفاده از جریان دینامیک شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق
49 تحلیل اعوجاج هارمونیکی در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
50 تست اتوماتیک رله های دیفرانسیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
51 تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی وکلیدزنی شبکه های توزیع بر اساس شاخص انرژی توزیع نشده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
52 تعیین ساعت به ساعت بار با بکارگیری شبکه های عصبی در پیش بینی میان مدت و کوتاه مدت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
53 تعیین سایز بهینه محدودکننده های جریان خطا بوسیله الگوریتم جستجوی هارمونی (HSA) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
54 تعیین سریع دامنه و فرکانس ولتاژ وجریان درمحیطهای هارمونیکی و فرکانس متغیر جهت کنترل و حفاظت مناسب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
55 تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح جایابی تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده است ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
56 تعیین عمر مفید تجهیزات بر مبنای شاخص انرژی توزیع نشده با درنظر گرفتن اثر پیری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
57 تعیین قیمت رقابتی بازار برق با تخصیص استراتژی حمایتی از انرژیهای تجدیدپذیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
58 تعیین محل خطا و ولتاژ شین ها پس از وقوع فلش ولتاژ بر اساس نتایج اندازه گیری بهینه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
59 تعیین محل مناسب استقرار تولیدات پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
60 تعیین همزمان تعداد، مکان و اندازه امپدانس FCL با استفاده ازالگوریتم بهینهسازی pso (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
61 تغییر آرایش و خازن گذاری همراه با درنظر گیری تغییرات بارتغییرات شبکه و بارهای غیرخطی به منظور کاهش تلفات انرژی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
62 تنظیم راه اندازهای رله های دیستا نس در یک شبکه قدرت با استفاده از سیستم خبره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
63 جایابی بهینه جبرانسازهای استاتیکی سری SSSCs به کمک الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روشهای مبتنی بر آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
64 جایابی بهینه منابع CHP در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم MOPSO (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
65 جایابی بهینه و تعیین مقدار بانکهای خازنی شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر بارهای غیرخطی به منظور کاهش اقتصادی تلفات به روش نوین BPSO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
66 جایابی واندازه دهی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پارامترهای فنی شبکه وبادرنظر گرفتن مشکلات حفاظتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
67 حفاظت مؤثر خطوط جبران شده با خازن سری با استفاده از تغییر تطبیقی ناحیه حفاظتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
68 دستگاه تست جامع رله های حفاظتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
69 روش جدید هایبرید برای حفاظت ضد جزیرهای با استفاده از رلههای فرکانسی و تغییر توان اکتیو (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
70 روش جدید هایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای بااستفاده ازنرخ تغییرات ولتاژ وتغییر تپ بانک خازنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
71 روشهای تست تجهیزات حفاظتی به کمک کامپیوتر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق
72 روشی جدید با استفاده از ACO بمنظور جایابی توآمان و بهینه خازن و هادی در شبکه های توزیع جهت حداکثر کاهش اقتصادی تلفات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
73 روشی جدید جهت بهبود پاسخ گذرای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
74 روشی نوین جهت محاسبه امپد ا نس در حفاظت دیستانس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
75 سرمایه گذاری بهینه درراستای کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزایش قابلیت اطمینان درسیستم های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
76 شبیه سازی بدترین حالت نوسان توان در یک شبکه نمونه بازای وقوع دو خطای همزمان با استفاده از ضرایب حساسیت خطوط (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
77 کاربرد تخمین بار در تعیین سهم مؤلفه های تلفات در شبکه های 20 کیلوولت (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
78 کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ به کمک سیستم هیبرید PV/FC با در نظرگرفتن تغییرات بار و شدت تابش (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
79 محاسبه شاخصهای هارمونیکی بر اساس تبدیل موجک برای یک شبکه توزیع نمونه و مقایسه آنها با شاخصهای متداول (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
80 مدلسازی اتفاقی پارامترهایه تاثیرگذاردربروز پدیده شکست الکتریکی ناشی ازصاعقه و نقش حفاظتی برقگیر درشبکه های توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
81 مدلسازی مشخصه دینامیکی فیوز جهت استفاده دربرنامه های کامپیوتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
82 مدیریت شارژ پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی به منظور استفاده بهینه درفیلترهای اکتیو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
83 مطالعه بروی تاثیر محدودکنند هی جریان خطا نیم ههادی بروی شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
84 ناکارآمدی حفاظت اضافه جریان در حفاظت میکروگرید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
85 واحدحفاظت مرکزی درحفاظت میکروگرید وتعیین ضریب جریان خطا و تخصیص تاخیر زمانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
86 هماهنگی بهینه رلههای جریان زیاد با بکارگیری نقاط شکست (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
87 هماهنگی بهینهترکیب رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
88 هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیسانس به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
89 هماهنگی رله های جریان زیاد با استفاده از محدودکننده جریان خطا با حضور تولید پراکنده در شبکه توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
90 یافتن محل و تعداد بهینه واحدهای اندازه گیری فیروز با استفاده از روش برنامه ریزی باینری به منظور مشاهده پذیری شبکه (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران