دکتر سیده فاطمه موسوی

دکتر سیده فاطمه موسوی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهراء(س)

دکتر سیده فاطمه موسوی

Dr. Seyyedeh Fatemeh Mousavi

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب بینایی در فرزندان: مقایسه رضایت زناشویی، اتحاد والدینی و فرسودگی والدینی در پدران و مادران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 44
2 اثر بخشی الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
3 بازخوانی دیدگاه پژوهشگران معاصر به تعلیم و تربیت مبتنی بر جنسیت: مدل تناسب، تعادل و تکمیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
4 بررسی تعاملات، سبکهای حل تعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 34
5 بررسی تعاملات، سبکهای حل تعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 34
6 بررسی جایگاه و نگرش به فرزند آوری در خانواده های (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی نقش نگرش به عشق در پیش بینی طلاق عاطفی زنان و مردان متاهل شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 3
8 بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی شاخص بهزیستی پنج سوالی سازمان بهداشت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 2
9 بهزیستی و دلزدگی در روابط همسران: نقش پیش بین فضیلت های اخلاقی در رابطه زوجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 80
10 پیش بینی کننده های احساس تنهایی در نوجوانان: نقش جنسیت، رفتارهای فرزندپروری والدین ، کیفیت دوستی و کمرویی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 4
11 خستگی پدرومادر از مسئولیت های فرزندپروری در خانواده های شهر تهران: نقش همکاری پدران و مادران در انجام کارکردهای پدرومادری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 1
12 خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 1
13 رضایت زناشویی در پرستاران متاهل بیمارستان های شهر تهران: نقش پیش بین ذهن آگاهی، خانواده اصلی و مهارت های مقابله زوجی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 4
14 شاخص های پیش تحولی کودک در فرآیند گذار کسب فضیلت های اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 6، شماره: 1
15 فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 22
16 مطالعه تغییرات رضایت زناشویی، رضایت جنسی و بهزیستی ذهنی در ۵ سال اول زندگی مشترک: تحلیل روند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 67
17 مطالعه ی ابعاد سه گانه ی بهزیستی (ذهنی، روان شناختی و معنوی) در پیش بینی ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 5، شماره: 3
18 مقایسه تجربه فرسودگی والدینی و نگرش به نقش های جنسیتی در مادران شاغل و غیرشاغل ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 4
19 مقایسه خودمراقبتی ذهن آگاه، سبک های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در متاهلین با و بدون تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 41
20 مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی دانشجویی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‎ ‎های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 34
21 مقایسه ذهن آگاهی والدینی، شایستگی والدینی و حمایت اجتماعی ادراک ­شده در مادران دارای کودک با و بدون نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
22 نقش استرس والدینی و ادراک مثبت در پیش بینی رضایت زناشویی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
23 نقش حمایت عاطفی و خودتعیین گری در پیش بینی تعارضات زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 1
24 نقش عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مک مستر) در پیش بینی نگرش-های صمیمانه و توافق زوجین در خانواده های شهر قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 3
25 نقش فاصله بین انتظارات و واقعیت رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 2
26 نقش متغیرهای زمینه ای در تهدید ثبات ازدواج زنان و مردان متاهل شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 29
27 نقش متغیرهای زمینه ای در تهدید ثبات ازدواج زنان و مردان متاهل شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 29
28 نقش مولفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات دوزبانگی و آثار مثبت و منفی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
2 اهمیت بازی بر رشد و حل مشکلات کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
3 بررسی انگیزههای تداوم زندگی زناشویی در زنان و مردان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 بررسی مسائل زندگی خوابگاهی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
5 بررسی میزان پیش بینی پذیری فرسودگی تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 پیش بینی توانمند سازی دبیران تربیت بدنی استان کردستان از طریق رهبری معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
7 روان شناسی مثبت نگر خانواده محور: رویکری نوین به توانمندسازی خانواده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران «مشاوره: ارتقا امید، آرامش و سلامت اجتماعی»
8 مدل مفهومی فضیلت های زناشویی: ورود اخلاق به عرصه مطالعات روان شناسی مثبت نگر (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
9 مطالعه میزان التزام شناختی-رفتاری به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
10 مطالعه نشانه های اختلال در پیش بینی عزت نفس کودکان دارای همشیر با و بدون اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
11 مطالعه والدگری ایده آل از منظر والدین و جامعه در خانواده های شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
12 مطالعه ی کیفی عوامل و راهکارهای موثر بر انگیزش تحصیلی از منظر دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
13 مقایسه فردگرایی-جمعگرایی و فرسودگی والدینی در خانواده های دووالدی و غیردووالدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
14 نقش انتظار پیامدهای تحصیل و علاقه به رشته تحصیلی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
15 نگاهی به چالش ها و موانع کارورزی برای دانشجو – معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
16 همزیستی سفید در ایران: معامله ای نانوشته با فرجام سیاه (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید