دکتر پرویز آژیده

دکتر پرویز آژیده Professor, University of Tabriz

دکتر پرویز آژیده

Dr. Parviz Ajideh

Professor, University of Tabriz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Dilemma for Language Teachers and Students: Self-assessment or Teacher Assessment (Research Article) (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 27
2 An Analysis of Interactive and Interactional Metadiscourse: Native vs. Nonnative Author Dichotomy (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 43، شماره: 2
3 Effects of Different Response Types on Iranian EFL Test Takers’ Performance (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 5، شماره: 2
4 EGP or ESP Test for Medical Fields of Study (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 7
5 Exploring Culture-Related Content in English Textbooks: A Closer Look at Advanced Series of Iran Language Institute (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 6، شماره: 1
6 Exploring the Effectiveness of Pre- and Post-Reading Activities on the Development of Reading Motivation and Self-Regulation as Essentials for Reading Comprehension (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 3
7 Investigating the Relatedness of Cloze-Elide Test, Multiple-Choice Cloze Test, and C-test as Measures of Reading Comprehension (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 13
8 Iranian Pre-university Students’ Perceptions towards the English Section of the Iranian National University Entrance Exam (INUEE): A Washback Study (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 20
9 Native Language-Based DIF across the Subtests: A Study of the Iranian National University Entrance Exam (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 30
10 On The Relationship between Test-Taking Strategies and EFL Reading Performance (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 23
11 Rhetorical Move Analysis in Accounting Textbooks (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 1
12 Study Quality in Quantitative L۲ Research: A Path Analysis on the Perceptions of Iranian Published Authors (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
13 The Influence of Collaboration on Individual Writing Quality: The Case of Iranian vs. Malaysian College Students (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 17
14 The Path in Behind and the Challenges in Front: A Methodological Synthesis of Iranian L۲ Papers (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
15 توانش میان فرهنگی: اصل فراموش شده در کتابهای درسی زبان انگلیسی ایرانیان (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 7، شماره: 2