دکتر رجب اسفندیاری

دکتر رجب اسفندیاری Associate Professor of Imam Khomeini International University

دکتر رجب اسفندیاری

Dr. Rajab Esfandiari

Associate Professor of Imam Khomeini International University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Corpus-based Analysis of Noun Phrase Complexity in Research Article Part-genres in Applied Linguistics and Clinical Medicine (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 3
2 A Corpus-based Study on the Use and Syntactic Functions of Lexical Bundles in Applied Linguistics Research Articles in Two Contexts of Publications (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 4
3 A Corpus-driven Food Science and Technology Academic Word List (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
4 A corpus-driven investigation into lexical bundles across research articles in Food Science and Technology (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
5 A pragmatic Analysis of Personal Metadiscourse and Politeness Principle across Genres: From Relevance to Adaptation (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 25
6 An Exploratory Investigation Into Factors Contributing to Computer-Based Testing (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 4
7 AN INVESTIGATION INTO ESAP NEEDS OF IRANIAN BA STUDENTS OF LAW (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 3
8 An Investigation into the Relationship between Personality Traits and Iranian EFL Learners' Performance on C-Test (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 1
9 ارزیابی تدریس دبیران متوسطه براساس عوامل دهگانه فلندرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 1
10 استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در تولید برق (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 1، شماره: 2
11 Book Review: "Exploring Language Assessment and Testing: Language in Action (۲nd edition)" (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 10، شماره: 1
12 Cloze-Elide Test as an Alternative Test Method: Linking Personality Types to Test Method Performance (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
13 Comparative Analysis of Engagement Markers in Research Article Introductions and Conclusions (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
14 Contextualizing Situational Factors of Motivation in an Iranian Medical ESP Setting (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
15 Correspondence between EFL Teachers’ Cognitive and Behavioral Manifestations of Pedagogical Beliefs: The Moderating Role of Teacher Grit (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 4
16 Definitional Clarifications in the Introductions of PhD theses: A Genre-Based Analysis (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 23
17 How Task Types and Cognitive Styles Make a Difference: Metadiscourse Units and EFL Learners' Oral Production Linguistic Complexity (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 4، شماره: 16
18 Impact of Direct Corrective Feedback (DCF) Through Electronic Portfolio (EP) Platform on the components of Iranian EFL Learners’ Writing across Levels of Language Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 2
19 Iranian EFL Raters’ Cognitive Processes in Rating IELTS Speaking Tasks: The Effect of Expertise (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
20 L۲ Writing and Working Memory: differential effects of task types under different conditions (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 31
21 Learning L۲ Idioms through Visual Mnemonics (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
22 Metadiscursive Features in Research Articles: The Role of Stimulated Recall (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 29
23 Morphological Complexity Across Descriptive, Expository, and Narrative Text Types in Iranian Lower-Intermediate Language Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
24 On the Relationship between Job Satisfaction, Teacher Burnout, and Teacher Autonomy (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 8، شماره: 2
25 Psychometric Properties of ۳-, ۴-, and ۵-Option Item Tests: Do Test Takers’ Personality Traits Make a Difference? (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 1
26 Rater-Mediated Assessment of Iranian Undergraduate Students’College Essays: Many-Facet Rasch Modelling (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 1
27 Self-Regulated Learning Strategies as Predictors of Reading Comprehension (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
28 Severity Differences across Proficiency Levels among Peer-assessors (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
29 Syntactic Complexity and Communicative Moves of Applied Linguistics Research Article Abstracts: A Function-first Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 3
30 The Effect of Choice of Prompts on Syntactic Complexity, Grammatical Accuracy, and Lexical Diversity in L۲ Argumentative Writing Essays (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 2
31 The effect of Conceptual Metaphor on Writing Creativity and Metacognitive Writing Awareness (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
32 The Effect of Conceptual Metaphor on Writing Creativity and Metacognitive Writing Awareness (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
33 The Effect of Intensive Planned Focus on Form on the Implicit L۲ Knowledge of Iranian EFL Learners (Research Article) (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 27
34 The effect of three vocabulary techniques on the Iranian ESP learners’ vocabulary production (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 20
35 The Effects of Task Orientation and Involvement Load on Learning Collocations (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 39، شماره: 1
36 The Implementation of Conceptual Metaphor as a Cognitive Solution to English Language Writing Challenges: The Effects on Writing Proficiency and Apprehension (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 1
37 Towards the Development of an Assessment Literacy Questionnaire: The Case of Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 10، شماره: 2
38 بررسی روشهای یادیار زبانی در یادگیری اصطلاحات زبان دوم (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 8، شماره: 2
39 بررسی محتوا و عناصر فرهنگی کتاب های آموزش زبان انگلیسی با اهداف عمومی و ویژه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 8، شماره: 0
40 تصحیح نوشته های غیرفارسی زبانان: سوگیری مصححان فارسی زبان با استفاده از انگاره ی چندوجهی راش (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 3
41 رابطۀ بین اعتقادات فرهنگی و مذهبی و برداشت از جدیت و شدت سرقت علمی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان انگلیسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 4
42 سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی در محیط های آموزشی ایران: ضرورت حرفه ای سازی معلمان در دنیای دیجیتال (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 3
43 کاربرد استعاره های مفهومی به عنوان یک راه حل شناختی برای چالش نگارش در زبان انگلیسی: تاثیر آموزش بر نگرش نوشتاری و خودکارآمدی نوشتاری زبان آموزان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 12، شماره: 3
44 مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی پژوهش های آینده نگاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
45 نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده های کمی در سنجش زبان (تکنیک های بنیادین و روش های پیشرفته(( (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 10
46 نقش تعامل آموزشی، رشته ای، حرفه ای، جهانی، محلی و اجتماعی-فرهنگی میان متخصصان آموزش زبان و مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در رشد هویت آنها: رویکرد روایت شناسی تعاملی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A corpus-driven analysis of Lexical bundles in research articles (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 A disciplinary study of lexical bundles: frequencies, structures, and functions (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 A many-facet Rasch measurement of randomness in peer-assessors (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
4 A mixed-methods study of factors affecting the acceptance of m-learning (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
5 An Investigation of the Effects of Cumulative and Concurrent Formats of Group Dynamic Assessment on the Improvement of Iranian upper-intermediate EFL Learners’ Email Writing Skills (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Assessment of differences in Proficiency Levels criteria among peer-assessors (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
7 Digitally Literate Language Teachers and their Critical Thinking Dispositions during the Covid-۱۹ Pandemic: A Regression Analysis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی
8 Foreign Language Learners Dropping out of Language Classes: Honoring Dropouts’ Voice (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
9 Lexical Bundles in Research Articles: A Corpus-driven study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
10 The Comparative Effect of Glossing, Dictionary use, and Etymological analysis on Iranian ESP Learners Vocabulary Recognition (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
11 The use of sources among nonnative MA students, PhD students and university professors in second language writing: Direct quotations (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان