دکتر مجید رئوف

دکتر مجید رئوف دانشیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مجید رئوف

Dr. Majid Raoof

دانشیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای اقلیمی و الگوی کشت روی تبخیرتعرق و هیدرومدول آبیاری در برخی مناطق شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 5
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در شرایط غیرماندگار و ارزیابی برخی اطلاعات جهانی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 3
3 اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس العمل سریع (مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
4 ارزیابی اثر تغییرات کاربری بر روی هیدروگراف سیل و دبی پیک حوضه آتشگاه اردبیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 5، شماره: 4
5 ارزیابی برخی مدل های نفوذ آب به خاک در کاربری های اراضی مختلف (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
6 ارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
7 ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF ۲۵ ͦ در منطقه مغان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
8 ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
9 ارزیابی و مدلسازی تلفات تبخیر و باد بردگی سامانه آبیاری عقربه‌ای در منطقه مغان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
10 ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
11 برآورد تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 90
12 برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 110
13 برآورد جریان محیط زیستی رودخانه بالیخلوچای و بررسی تاثیر بهره برداری از سد یامچی بر رژیم جریان هیدرولوژیکی و محیط زیستی رودخانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
14 بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
15 بررسی تغییرات هیدرومدول آبیاری در شرایط آب و هوایی و الگوهای کشت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
16 تاثیر اثر فشردگی خاک روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آن به روش حل معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
17 تاثیر پارامترهای ورودی نرم افزار Hydrus ۳D روی شبیه سازی همزمان حرکت آب و جذب ریشه چغندرقند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
18 تاثیر سطوح مختلف ورودی نرم افزار Rosetta در تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از نرم افزار HYDRUS-۲D و اثر تغییر کاربری اراضی بر آن ها (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
19 تحلیل حساسیت نرم افزار Hydrus نسبت به داده های ورودی در شبیه سازی حرکت آب و جذب ریشه گیاه مرجع چمن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
20 تخمین پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی حوضه آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه بالخلوچای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
21 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع زمین های شیبدار در حالت های ماندگار و غیر ماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
22 تعیین ضریب گیاهی چغندرقند با استفاده از لایسیمتر در دشت اردبیل و مقایسه آن با داده های جهانی فائو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
23 تعیین مناسب ترین روش زمین آماری تغییرات مکانی حداکثر بارش روزانه در حوضه آبخیز آتشگاه استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
24 سلامت رودخانه، اهمیت و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 13
25 شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 11
26 شبیه سازی الگوی پخش آب در زیر آبپاش ضربه ای مدل NELSON-F۸۰AP با استفاده از تابع توزیع بتا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
27 شبیه سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره گیری از الگوی بارش بهینه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
28 گزارش فنی: مقایسه معادلات تجربی و روش تجزیه هیدروگراف سیلاب در برآورد زمان تمرکز، مطالعه موردی: حوضه آتشگاه-استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 4
29 مقایسه کارایی مصرف آب در سیستم های آبیاری بارانی و هیدروفلوم (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اختلاط خاک اره با خاک سبک روی برخی خصوصیات گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر تغییر اقلیم روی میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر تغییر اقلیم نیاز آبی گیاه مرجع چمن در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
4 اثر تغییر ضریب زبری،روی رقوم سطح اب در مسیر های مختلف کانال اصلی آبیاری پایاب سد خدا آفرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر تغییرات پارامترهای اقلیمی روی نیاز آبی گیاه مرجع چمن (مطالعه موردی: شهرستان زابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثر تغییرات ضریب زبری روی دبی برداشتی در مسیرهای مختلف کانال اصلی آبیاری پایاب سد خداآفرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثر توپوگرافی حوضه های آبریز در مقدار تغذیه آبهای زیرزمینی استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
8 اثر توپوگرافی حوضه های آبریزدر مقدار تغذیه آبهای زیرزمینی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 اثر راندمان آبیاری بر میزان آب زهکش شده از شبکه زهکشی دشت مغان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 اثر شرایط بادی مختلف روی راندمان و میزان تلفات سیستم سنتر پیوت (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
11 اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس العمل سریع ( مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 اثر کیفیت آب آبیاری روی میزان محصول دهی برخی محصولات کشاورزی در دشت کرفس (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
13 اثر مدیریت آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی در خاک سبک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
14 اثرات خاک اره بر خصوصیات شیمیایی خاک سبک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 اثرات فعالیت های تفرجی بر تخلخل و نفوذ آب به خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
16 اثرات کود گاوی بر کربن آلی، پایداری خاکدانه و جرم مخصوص ظاهری یک خاک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 اثرات کودگاوی برپارامترهای نفوذآب دریک خاک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
18 اثرتغییر اقلیم روی میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن مطالعه موردی درشهرستان اهر استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 اثرتغییر اقلیم روی میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن مطالعه موردی درشهرستان فسا استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 اثرموادآلی برروی نفوذآب درخاک درکاربری های اراضی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
21 ارزیابی آسیب پذیری منابع آب سطحی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فالکن مارک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 ارزیابی اثر اختلاط خاک اره با خاک بر بهره وری آب در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
23 ارزیابی تغییرات شماره منحنی در اثر مدیریت حوزه آبخیز (منطقه مورد مطالعه آتش گاه اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
24 ارزیابی توابع توزیع احتمالاتی و تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه در برخی ایستگاه های هواشناسی اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 ارزیابی دقت سنسورهای رطوبتی ساخت کشور ایالات متحده آمریکا مدل (Decagon ECH۲O EC-۵ ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 ارزیابی روشهای تجربی جاستین، ایکار و کتاین در برآورد آبدهی حوضه اهرچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
27 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در اراضی بهره برداران خرده مالکی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
28 ارزیابی عملکرد سیستم و اثرات باد بر سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت بیله سوار (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
29 ارزیابی فنی سیستم آبیاری قطره ای نواری در کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
30 ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه آبیاری تحت فشار کانال یامچی دشت اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
31 ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه کم فشار (هیدروفلوم) قوریچای دشت اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
32 ارزیابی مدل های نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت در کاربری های مختلف اراضی منطقه گرمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 ارزیابی مدل هیدرولوژیکی Hec_۱ در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه های کوچک ( مطالعه موردی: حوضه آتشگاه اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 ارزیابی مدل هیدرولوژیکی Rational در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوزه های کوچک ( مطالعه موردی: حوزه آتشگاه اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 ارزیابی و کنترل رواناب سطحی با استفاده از چاهکهای نفوذ و روکشهای نفوذپذیر مطالعه موردی:شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
36 ارزیابی و کنترل رواناب سطحی با استفاده از روکش های تراوا مطالعه موردی:شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
37 ارزیابی یکنواختی توزیع آب سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در اراضی بهره برداران خرده مالکی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 استخراج حداکثر دبی سیلاب با تکیه بر خصوصیات هیدرولوژیکی در یک حوضه کوچک (مطالعه موردی حوضه آبخیز نمین) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
39 استخراج معادله مناسب برای تخمین تلفات تبخیر و بادبردگی (منطقه مورد مطالعه : شهرستان سرعین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 اصلاح ضرایب تعدادی از معادلات تجربی برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع برای اقلیم مرطوب ایران (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
41 افزایش ظرفیت تولید تصفیه خانه و کاهش کدورت آب خروجی مطالعه موردی تصفیه خانه پارس آباد (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
42 امکان استفاده مجدد زه آب خروجی دشت مغان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 امکان سنجی جمع آوری بهینه روان آب سطحی شهری با استفاده از مدل WMS و GIS (مطالعه موردی شهر پارس آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
44 برآورد حداکثر دبی سیلاب حوضه هیرچای با استفاده از WMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
45 برآورد حداکثر سیلاب فاز سوم شهرک صنعتی شماره 2 شهر اردبیل به روش های استدلالی و SCS با نرم افزار WMS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
46 برآورد راندمان و مقدار آب مصرفی در سیستم های آبیاری دشت کرفس استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
47 برآورد مناسب ترین شیوه محاسبه بارش مؤثر در دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 برآورد میزان تغدیه ی آب زیرزمینی ناشی از بارش با استفاده از مدل SWATمطالعه موردی : حوزه آبخیز بالخلوچای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
49 برآورد میزان رواناب تولیدی ناشی از بارش برای حوزه آبخیز بالخلوچای با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
50 بررسی آب مصرفی گیاه گوجه فرنگی در مرحله دوم رشد تحت تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب (SAP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
51 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات خاک و زاویه تماس آب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 بررسی اثر مدیریت زمان آبیاری بر خصوصیات ریشه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
53 بررسی الگوی توزیع زمانی بارش 2 و 6 ساعته - مورد مطالعه: حوزه آبخیزآتشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 بررسی الگوی گسترش مکانی حداکثر بارش در سطح حوزهی آبخیزنمین با استفاده از مدلهای قطعی و زمینآماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
55 بررسی تاثیر احداث بندهای تاخیری بر روی زمان تمرکز حوزه مطالعه موردی: حوزه آتشگاه اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 بررسی تاثیر باد روی پارامترهای یکنواختی پخش آب سیستم آبیاری بارانی (منطقه مورد مطالعه : شهرستان سرعین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 بررسی تاثیر مناطق برف گیرحوزه برروی زمان تمرکز آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
58 بررسی تأثیر شیب زمین روی مقدار تذیه منابع آبی زیرزمینی در حوزه های استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
59 بررسی تأثیرات احداث سد بر روی دبی ماهانه (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی- شهرستان اهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
60 بررسی تغییرات بارش در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 بررسی تغییرات دبی ایستگاه های هیدرومتری در یک دوره معین در استان آذربایجان غربی مطالعه موردی: شهرستان ماکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
62 بررسی تغییرات کمی اب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل طی ده سال آبی دوره آماری (81-80 تا 90-89) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 بررسی تغییرات هیدرومدول گیاهان رایج دشت اردبیل(بر اساس تغییرات داده های اقلیمی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
64 بررسی جریان ماهانه و فصلی ایستگاه ها در استان آذربایجان غربی مطالعه موردی:شهرستان ماکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 بررسی دیپلماسی آبی کشورها با تمرکز بر دیپلماسی آبی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
66 بررسی روابطه بین رواناب و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع گرمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 بررسی رواناب و رسوب شیب های مختلف در مراتع بزقوش شهرستان سراب در مقیاس شبیه ساز باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
68 بررسی روش های درون یابی تغییرات مکانی بارش 24 ساعته (اردبیل- حوزه آبخیز آتشگاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
69 بررسی روشهای مختلف درون یابی در تهیه ی نقشه های همتراز آب زیرزمینی با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
70 بررسی روند تغییرات استفاده از اراضی در حوزه آبخیز آتش گاه استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
71 بررسی مشارکت بهره برداران در شبکه آبیاری بارانی بیله سوار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
72 بررسی مقدار نفوذ و دقت معادله نفوذ کوستیاکوف برای زمین های شیبدار (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
73 بررسی مقدار نفوذ و دقت معادله نفوذ هورتون برای زمین های شیبدار (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
74 بررسی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در مشکین شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
75 بررسی و شناخت خصوصیات جریان آب از قبیل فشارهای اعمالی از طرف جریان بر روی سازه و پرش های هیدرولیکی در سد گیوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
76 پهنه بندی تغذیهی طبیعی آب زیرزمینی دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
77 تاثیر احداث شهرک های صنعتی روی شکل هیدروگراف تولیدی و میزان دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: فاز 2 شهرک صنعتی اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
78 تاثیر احداث و توسعه شهرک های صنعتی روی هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: شهرک صنعتی اردبیل در حوضه آبخیز آلادیزگه) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
79 تاثیر ازتوباکتر و میکوریزا (Glomus hoi) در سطوح مختلف تنش کم آبی بر روی برخی از اجزای عملکرد گلرنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
80 تاثیر ازتوباکتر و میکوریزا (Glomus hoi) در سطوح مختلف تنش کم آبی بر روی درصد کلروفیل و وزن تر و خشک ساقه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
81 تاثیر پارامترهای اقلیمی و الگوی کشت روی تبخیر تعرق و هیدرومدول آبیاری در دشت اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
82 تاثیر پارامترهای اقلیمی و الگوی کشت روی تبخیر تعرق و هیدرومدول آبیاری در دشت ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
83 تاثیر پذیری سیستم آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک از شرایط بادی مختلف (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
84 تاثیر پذیری منابع آب زیرزمینی حوضه های مختلف استان کرمان از شیب حوضه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
85 تاثیر تغییر کاربری، پوشش اراضی و اقلیم بر رواناب سطحی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سامیان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
86 تاثیرپذیری هیدرولیک کانال و دبی برداشتی از تغییرات ضریب زبری مانینگ در کانال آبیاری پایاب سد خداآفرین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 تحلیل احتمالاتی دبی های سیلابی رودخانه خیاوچای ( ایستگاه پل سلطان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 تعین دقت مدل WMS در برآورد حداکثر دبی سیلاب در حوزه های آبخیز کوچک ( مطالعه موردی آبخیز اهل ایمان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
89 تعیین پارامترهای معادله بیلان آب با ارزیابی آب و خاک حوضه (مطالعه موردی: حوزه بالخلوچای اردبیل) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 تعیین تناسب کیفیت آب چاه های بهره برداری ابخوان غرب دشت مرند جهت مصارف بهینه در کشاورزی منطقه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
91 تعیین حداکثر بارش روزانه با بهرهگیری بهترین تابع توزیع احتمالی مطالعه موردی: حوزهی آبخیز نمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
92 تعیین دبی طرح روان آب سطحی شهری با استفاده از سیستم مدل سازی حوضه ها و اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه شهری پارس آباد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
93 تعیین دقت مدل نفوذکوستیاکوف درکاربری های اراضی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
94 تعیین ضرایب ارزیابی آبیاری کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک با شبیه سازی هیدرولیکی سیستم با Water Gems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
95 شبیه سازی بیلان اب حوضه آبخیز بالخلوچای اردبیل بااستفاده ازمدل Swat (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
96 شبیه سازی حداکثر دبی سیلاب با استفاده از مدل WMS (مطالعه موردی: حوضه نیرچای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
97 شبیهسازی جریان ماهانه رودخانه بالخلوچای استان اردبیل بااستفاده ازمدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
98 صعود سطح ایستایی در اثر نشت از کانال‌های آبیاری خاکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
99 عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت، قرقره ای با تفنگ انتهایی و ویلمو در سرعت های باد مختلف در دشت کرفس (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
100 کارآیی تخمین گرهای زمین آماری در پهنه بندی تغییرات مکانی حداکثر بارش روزانه حوضه آتشگاه استان اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
101 کاربرد تابع نگهداشت آب خاک بروکس - کوری در تخمین منحنی مشخصه آب خاک در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
102 کاربرد تابع نگهداشت آب خاک ون گنوختن در تخمین منحنی مشخصه آب خاک در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
103 کاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
104 کاهش آلودگی آب رودخانه‌ها و امکان استفاده آن‌ها در کشاورزی به واسطه آبخیزداری (مطالعه موردی حوضه اصلانیک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
105 مطالعه پروفیل سطح آب بر روی سرریز (در حالت دبی حداکثر) به منظور تعیین ارتفاع بهینه در قسمت های کانال تقرب، اوجی سرریز و کانال تندآب در سد گیوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
106 مطالعه ی تأثیر کیفیت آب ابیاری محصولات زراعی دشت مرند بر روی پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
107 مقایسه تولید رواناب و رسوب شیب های مختلف در مراتع بزقوش شهرستان سراب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
108 مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع نسبت به روش فائو پنمن مانتیث در دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
109 مقایسه روش های مختلف تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
110 مقایسه ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت و سنترپیوت درکشت و صنعت مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
111 مقایسه معادلات ضریب یکنواختی آب در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
112 مقایسه معیارهای هیدرولوژیک تغییرات جریان در ایستگاه کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
113 واسنجی معادلات تجربی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم نیمه خشک و سرد ایران (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران