دکتر مهدی معمری

دکتر مهدی معمری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهدی معمری

Dr. Mehdi Moameri

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای خاک بر تولید اولیه سطح زمین در مراتع چمنزار فندوقلوی نمین در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
2 اثر دما و بارندگی بر تولید روی زمین مراتع هیر و نئور استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
3 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی استان اردبیل با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
4 بررسی ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گاو در مرتع تزخراب استان آذربایجان غربی با استفاده از روش شاخص انتخاب گونه در طی فصل چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
5 بررسی پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین به وسیله گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
6 بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی رفتار چرایی و مقایسه آن در شیب های مختلف در مراتع سایت کردان (دام ن‍ژاد فشندی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
8 بررسی نظرات بهره برداران درباره مدیریت چرای دام در مرتع (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
9 پیش بینی زیتوده اندام های هوایی و زیرزمینی گونه های قابل چرا در اثر چرای دام با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
10 تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر زیست توده اندام های هوایی و زیرزمینی دو گونه Festuca ovina و Agropyron libanoticum در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
11 تحلیل تغییرات کاربری/پوشش اراضی استان اردبیل با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 3
12 تخصیص عناصر غذایی در اندام های هوایی و زیرزمینی گونه Artemisia aucheri در شدت های مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
13 تغییرات الگوی توزیع اشکال زیستی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع مغان - سبلان استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
14 لزوم توجه جدی به کنترل گونه مهاجم Leucanthemum vulgare Lam. در علفزارهای منطقه فندوقلو، نمین، اردبیل (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
15 مدل سازی پارامترهای تولید و پوشش تاجی به منظور معرفی موثرترین عامل محیطی در مراتع نیمه استپی باغرو، استان اردبیل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
16 مدل سازی پراکنش مکانی گونه های Artemisia fragrans Willd. و A. chamaemelifolia Vill. در گرادیان ارتفاعی قزل اوزن- آق داغ خلخال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
17 مدل سازی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین درسطح فرم های رویشی گیاهی در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 54
18 مدل سازی تولید اولیه سطح زمین با استفاده از شاخص های ماهواره لندست-۸ در مراتع سیاه‎پوش و گنج گاه استان اردبیل، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 3
19 مدل سازی زی توده گیاهی توسط پارامترهای خاک در مراتع هیر- نئور، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
20 مدل سازی و تعیین عوامل تاثیرگذار در انتشار گونه Festuca ovina با استفاده از روش آنتروپی حداکثر در مراتع نیمه شمالی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
21 مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. در مراتع کردان البرز (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاعبر تولید اولیه پهن برگان علفیدرپروفیل ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ دراستان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر ارتفاعبر تولید اولیه گندمیان درپروفیل ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ دراستان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر بارندگی و دما بر تولید فرم رویشی پهن برگان علفی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثر پارامترهای خاک بر تولید فرم رویشی گندمیان در مراتع چمنزارفندوق لوی نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر پیش تیمار سرمادهی مرطوب و نانوذرات نقره بر رشد و جوانه زنی گونه Dactylisglomerata (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
6 اثر پیش تیمار سرمادهی مرطوب و نانوذرات نقره بر رشد و جوانه زنی گونه Festuca arundinacea (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
7 اثر نانوذره مس بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر گونه توت روباهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
8 ارزیابی اثر طرح مرتع داری بر سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت بهره بردارن (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی ارومیه) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی تولید میوه و برخی خصوصیات رشد چهار گونه درختچه ای در مراتع شهرستان شوط-آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی قابلیت تصویراصلی و ادغام شده لندست ۸ به منظور برآورد شاخص سطح برگ در مناطق اکولوژیکی استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی نقش حفاظتی گونه Astragalus microcephalus Willd در مراتع قزل اوزن، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 Study of Flora and medicinal plants of Kowsar County (Ardabil province, Iran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تاج پوشش دو گونه Leucanthemum vulgare Lam. و شبدرقرمز L. Trifolium pretense مطالعه موردی: مراتع نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تراکم گونه Leucanthemum vulgare lam. (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی نمین- اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر تراکم گونه شبدر سفید L. Trifolium Repens (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی نمین- اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی اثر پرایمینگ بذر گونه مرتعی علف بره (ovina Festuca )با استفاده از نانوذرات نقره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
17 بررسی اثر تیمارهای نانوسیلیکات پتاسیم، ریزموجودات مفید و نانوسولفات روی بر خصوصیات جوانه زنی و رویشی Thymus kotschyanus در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
18 بررسی اثر سطوح مختلف شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی Agropyron tauri (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی اثر کمپوست زباله شهری بر رشد گونه Vicia villosa در محیط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
20 بررسی اثرات شدت چرا بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک در مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان (استان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 بررسی ارتباط پوششگیاهی و واحدهای ژئومرفولوژی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی:حوضه کوئین طالقان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مواد مغذی خاک در مراتع خلخال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی تاثیر خصوصیات پستی وبلندی بر تغییرات تولید اولیه پهن برگان علفی در چمنزارهای فندق لوی نمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
24 بررسی تاثیر دما و بارندگی بر تراکم گونه دارویی قره قات (.Vaccinium arctostaphyllus L) در مراتع شهرستان نمین- اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 بررسی تاثیر دیدگاه شخصی روستاییان بر مهاجرت مردم از روستا به شهر در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 بررسی تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی:مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تراکم گونه دارویی قرهقات Vaccinium arctostaphyllus L. در مراتع شهرستان نمین (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 بررسی تاثیر و رابطه معیارها با شدت بیابان زایی درمدل ایرانی IMDPA با استفاده از تحلیل رگرسیونی مطالعه موردی: حوزه آبخیز کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
29 بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 بررسی توانایی گیاه پالایی گونه Secale montanum Trusted. در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 بررسی دانش بومی دامدارن درمورد شایستگی مرتع برای چرای دام (مطالعه موردی: مراتع خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی دانش بومی مرتعداران در زمینه گیاهان مرتعی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
33 بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه دارویی قره قات (Vaccinium arctostaphyllus L.) در مراتع شهرستان نمین- اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 بررسی عوامل محیطی موثر در پراکنش گندمیان در طول گرادیان ارتفاعی مراتع قزل اوزن شهرستان کوثر، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی فلور گیاهی مراتع قره قشلاق، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
36 بررسی کیفیت علوفه دو گونه Salsola lanchnantha (Botseh.) Botseh و Convolvulus oxyphyllus (Boiss) در مراتع استپی ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی حوزه آبخیز آقاچای (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی مسایل اقتصادی- اجتماعی حوزه آبخیز امام چای – آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 بهبود برخی صفات رشدی گیاه Alopecurus textilis با استفاده از سوپرجاذب بلورآب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 پایش خشکسالیهای آینده مازندران با استفاده از زنجیره مارکف گام یک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
41 تا ثیر قرق بر تنفس میکروبی تحریک شده خاک (مطالعه موردی : مرتع شغال دره، شهرستان نمین استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
42 تاٴثیر قرق بر تنفس میکروبی تحریکشده خاک (مطالعه موردی: مرتع شغال دره، شهرستان نمین استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
43 تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی پارامترهای ادافیکی در مراتع گرادیان ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ خلخال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
44 تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشد گونه Vicia villosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
45 تاثیر تعدادی از تیمارهای رشد گیاهان بر برخی از ویژگی های خاک در بستر کاشت Festuca ovina (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
46 تاثیر ریزموجودات مفید برمولفه های رشد گونه دم روباهی(AlopecurustextilisBoiss.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
47 تاثیر شدت های مختلف چرایی بر بیوماس اندام های هوایی و زیرزمینی گونه Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر شاخص های عددی تنوع گونه ای رویشگاه LeucanthemumvulgareLam.درمراتع فندوقلوی شهرستان نمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 تاثیر قرق بر تنفس میکروبی پایه خاک مرتع (مطالعه موردی: قرق سبزه پوش شهرستان مهاباد، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 تاثیر قرق بر تنفس میکروبی پایه خاک مرتعی (مطالعه موردی : قرق شغالدره شهرستان نمین ، استان اردبیل ) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
51 تاثیر قرق بر ویژگیهای ریشه گونه Trifolium pratense L. در مراتع شغال دره نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
52 تاثیر نانو سیلیکات پتاسیم و نانو روی بر مولفه های رشد گونه Festuca Ovina (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
53 تأثیر هیدروپرایمنیگ بذر Festuca ovina تحت تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
54 تغییرات تولید اولیه فرم رویشی گندمیان تحت تاثیر عوامل اقلیمی در مراتع چمنزار فندقلوی نمین اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
55 کاربرد تسهیل گرهای ریزموجودات مفید و نانوذره سیلیکات پتاسیم در بهبود صفات رشدی گونه Alopecurus textilis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
56 کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت مراتع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 محاسبه شاخص سطح برگ (LAI) به کمک دستگاه Laipen (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
58 مدل سازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع سبلان (اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
59 مروری بر گونه دارویی قره قات (Vaccinium arctostaphylos L.) در مراتع ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
60 معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان مراتع منطقه مشگین شهر– استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 معرفی منتخبی از گیاهان دارویی منطقه هیر در راستای استفاده چندمنظوره از مراتع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
62 مقایسه تغییرات پوشش تاجیگیاهیدر داخل و خارج قرق مراتع شغال دره نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
63 مقایسه تغییرات تاج پوشش، تراکم و تولید گیاه Salsola gemmascens در مراتع داخل و خارج قرق تحقیقاتی ارشق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
64 مقایسه تغییرات تولید اولیه در داخل و خارج قرق مراتع شغال دره نمین، استان اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
65 مقایسه دقت دو روش ژئومورفولوژی و سیستماتیک برای تعیین واحدهای همگن مدیریتی با استفاده از سیستم اطلاعات جفرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
66 مقایسه روشهای ژئومورفولوژی و سیستماتیک برای مبنای مطالعات منابع طبیعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
67 مقایسه میانگین گیری هندسی با حسابی در برآورد شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA مطالعه موردی کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
68 نقش اکولوژیکی حشرات در اکوسیستم های مرتعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
69 نقش جوامع عشایری در بهره برداری و مدیریت مرتع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
70 نقش عوامل اجتماعی در مهاجرت روستا-شهری (با تاکید بر منابع طبیعی) در جوامع روستایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
71 نقش فاکتورهای اقتصادی موثر بر مهاجرت روستا به شهر در میان روستاییان شهرستان نمین استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
72 هوش مصنوعی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران