دکتر محمدعلی مهتدی بناب

دکتر محمدعلی مهتدی بناب عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بناب

دکتر محمدعلی مهتدی بناب

Dr. Mohammad ali Mehtadi bonab

عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بناب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.