دکتر مهسا حسنپور کاشانی

دکتر مهسا حسنپور کاشانی استادیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهسا حسنپور کاشانی

Dr. Mahsa Hasanpour Kashani

استادیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد بهره برداری از مخزن سد علویان در شرایط تغییر اقلیم آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 79
2 ارزیابی کارآیی روش های الاستیسیته محور در برآورد سهم تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی در میزان دبی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
3 برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
4 شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات جریان رودخانه ها: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارزیابی روشهای تجربی و هوشمند در برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل (منطقه مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی عملکرد روشهای مختلف تجربی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 اصلاح ضرایب تعدادی از معادلات تجربی برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع برای اقلیم مرطوب ایران (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 River flow forecasting using intelligent models (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 برآورد عمق آبشستگی پایه پل استوانه ای با به کارگیری مدل های هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی رابطه انتشار خشکسالی هواشناسی به هیدرولوژیک در حوضه تحت تاثیر فعالیت های انسانی (مطالعات موردی: حوضه مطالعاتی اردبیل ) (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
8 بررسی نقش تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی در میزان جریان رودخانه قره سو اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 بهینه سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف در شرایط تنش آبی در شبکه آبیاری یامچی، اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری یامچی، اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از دادههای سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی NARX (مطالعه موردی : رودخانه قره سو استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 پیش بینی سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 تحلیل منطقه ای سیلآب با استفاده از نوع جدید مدل رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و پسخور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 تخصیص و توزیع بهینه آب بین محصولات مختلف در شرایط کمبود آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 تعیین کاربری اراضی با استفاده از شاخص NDVI با استفاده از دادههای سنجش از دور (مطالعه موردی : دشت اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از مدل MLP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 مروری بر مطالعات انجام یافته در برآورد میزان تبخیر تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی MLP و ELMAN با نوع جدید مدل رگرسیون در پیش بینی سیل حوضه های فاقد امار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 واسنجی معادلات تجربی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم نیمه خشک و سرد ایران (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران