دکتر کریم رضادوست

دکتر کریم رضادوست دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر کریم رضادوست

Dr. karim rezadoost

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی اثر عامل جهانی شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 4
3 بررسی پتانسیل و بسترهای مناسک زیارتی بر اساس فهم نظام معنایی مشارکت کنندگان در پیاده روی اربعین (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 4
4 بررسی تاثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر گرایش جوانان به مصرف الکل (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
5 بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 4
6 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش آموزان ۱۸- ۱۶ ساله شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی جامعه شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
8 بررسی رابطه ابزارهای جهانی سازی و نگرش دانشجویان نسبت به آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 9، شماره: 36
9 بررسی رابطه گرایش به جهانی شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 1
10 بررسی رابطه میان نگرش های دانشجویان نسبت به جهانی شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
11 بررسی رابطه ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 5
12 بررسی رابطه ی موقعیت های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 6
13 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان نشاط در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
14 بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
15 بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی سلامت محور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
16 بررسی عوامل موثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه ی شهری شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
17 بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 20
18 بررسی نگرش میشل فوکو در باب علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 63
19 تاثیر دینداری بر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 3
20 تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت جنسیتی مورد مطالعه: جوانان شهر آبدانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 2
21 تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره های مختلف (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 1
22 تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندی و سبک زندگی سلامت زیست محیطی(جامعه مورد مطالعه شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن در استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 46
23 تحلیل جامعه شناختی الگوی رفتار رای دهی اعضاء هیات علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه های اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
24 تحلیل جامعه شناختی رابطه وضعیت شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی با سبک زندگی سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان استان همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 5، شماره: 14
25 تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 3
26 تحلیل گفتمانی زمینه های نارضایتی و رفتارهای اعتراضی دو دهه اخیر (با تاکید بر روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 10، شماره: 21
27 تعارضات مبانی فلسفی علم جامعه شناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 52
28 رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و مصرف گرایی با سبک پوشش دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ماهشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 7، شماره: 17
29 سنجش سلامت اجتماعی و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 44
30 فیزیک و نظریه اجتماعی: مفهوم هیسترزیس در دستگاه نظری پیر بوردیو و فیزیک مغناطیس (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 74
31 کاربرد نظریه خرده نظام های کارکردی در تبیین انحراف اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 4، شماره: 54
32 مردم سالاری در مصر؛ موانع و محدودیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 4
33 مطالعه درک و تصور جوانان از احساس طرد اجتماعی و تجردگزینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
34 نظریه ازهمگسیختگی نهادی و قانونگریزی:مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
35 نظریه نظام جهانی جان فوران و انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 3
36 واکاوی فرایندهای شکل گیری حوزه عمومی در فضای مجازی با رویکرد مردم نگاری انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 12، شماره: 47
37 واکاوی معانی ذهنی مشارکت کنندگان در پیاده روی اربعین در مرزهای چذابه و شلمچه استان خوزستان (براساس روش نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین محیط خانوادگی و شادمانی در دانش آموزان شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
3 بررسی تاثیر دینداری برگرایش های ارزشی مادی و فرامادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
4 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 بررسی تأثیر جهانیشدن بر تغییر الگوی تغذیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب 1789 فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
7 بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر همگرایی اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
8 بررسی عوامل اجتماعی موثربر الگوی رای دهی مردم شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
9 بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی عوامل مؤثر برشکل گیری هویت اجتماعی- فرهنگی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی عوامل موثر بر تمایل گردشگران داخلی و خارجی به بازدید مجدد از استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
12 بررسی نقش حمایت اجتماعی و فعالیت های کارآفرینی زنان در جهت کسب و کار پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
13 بررسی نقش رسانه در شکل دهی نگرش ها و رفتارهای زیست محیطی شهروندان (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
14 بررسی نقش رسانه های جمعی باتأکیدبراینترنت وماهواره برگروه گرایی جوانان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
15 بررسی وضعیت سلامت اجتماعی و ارتباط آن با عملکرد HSE (مورد مطالعه : کارکنان شهرک صنعتی سهند شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
16 تاثیر میزان دینداری بر گرایش به ارتکاب جرم در شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
17 تحلیل جامعه شناختی آنتولوژیکال شدن روایت های باستان گرایی در دوره معاصر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
18 تحلیل جامعه شناختی گفتمان اصلاح طلبی وتأثیرآن برتحولات اجتماعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
19 رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی و هویت اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 عرفی شدن دین و عوامل موثر برآن درگروههای نسلی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
21 مطالعه تطبیقی نقش بازیگران ونیروهای داخلی وخارجی در انقلاب ایران وجنبش یمن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
22 نقش فرهنگیان بسیجی در تحقق تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب