دکتر رضا نیلی پور

دکتر رضا نیلی پور استاد بازنشسته زبان شناسی

دکتر رضا نیلی پور

Dr. Reza Nilipour

استاد بازنشسته زبان شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب های زبانی وجه ‍ ویژه و تکلیف ویژه در گفتار و خواندن: مطالعه موردی یک بیمار زبان پریش فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 49
2 ارتباط جایگاه ضایعه مغزی با نوع زبان پریشی در بیماران فارسی زبان مبتلا به سکته مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 11، شماره: 4
3 انطباق و آماده سازی برنامه آموزش پیشگیری و درمانی خواندن برای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 2
4 Developing the KHANA Test to Evaluate Reading Skills in Persian-Speaking Students: A Preliminary Study (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 21، شماره: 4
5 Native-like Event-related Potentials in Processing the Second Language Syntax: Late Bilinguals (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 7، شماره: 2
6 Object and Action Naming: A Study on Persian-Speaking Children (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 2
7 Persian Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering for Adults: the Impact of Stuttering on the Persian-Speaking Adults Who Stutter (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 2
8 Picture Naming in Children With and Without Specific Language Impairment: An Error Analysis Study (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 3
9 Stuttering Prevalence among Kurdish-Farsi Students Effects of the Two Languages Similarities (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 6، شماره: 1
10 The Effect of Semantic Context on Lexical Access in Children With and Without Developmental Language Disorder (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 21، شماره: 1
11 Trends in Speech and Language Rehabilitation in Iran (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 1، شماره: 1
12 بدن مندی استعاره های مفهومی و درک مفاهیم انتزاعی در کودکان ۵ تا ۷ ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
13 بررسی تاثیرات سن/ترتیب اکتساب واژگان در زبان دوم: تصمیم واژگانی در دو زبانه های فارسی-انگلیسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 5
14 بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم ۵ تا ۷ سال فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
15 بررسی و مقایسه تولید همخوانها در گفتار کودکان کاشت حلزون شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 6، شماره: 2
16 بررسی ویژگی های خواندن و نوشتن و طبقه بندی نارساخوان های رشدی فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 2
17 تاثیر تحریک تالاموس بر پردازش های زبانی و حافظه در بیماران پارکینسون (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 6، شماره: 4
18 تاثیر مهارت زبانی بر شدت ناروانی در دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 3
19 تدوین و هنجاریابی آزمون رشدی زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 24، شماره: 2
20 تفاوتهای معناشناختی مهارت تعریف واژه در کودکان فارسی زبان دارای اختلال ویژه زبان و طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 12، شماره: 2
21 رابطه بین زبان دریافتی و زبان بیانی در کودکان مبتلا به نشانگان داون (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 3، شماره: 2
22 شیوع لکنت در دانش آموزان دوزبانه مقاطع مختلف شهر جوان رود (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 9، شماره: 1
23 طراحی آزمایه قضاوت شباهت معنایی افعال حرکتی و اسامی غیرحرکتی فارسی برای بیماران با آسیب های مغزی و تعیین روایی محتوایی آن: ابزاری برای بررسی رمزگذاری معنایی واژگانی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 21، شماره: 2
24 طراحی و معیاریابی آزمون تشخیصی خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 5، شماره: 1
25 کاربردهای آزمایشگاهی آزمون های تشخیصی در آسیب شناسی گفتار (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 5، شماره: 4
26 گرایش ها در عصب شناسی و آسیب شناسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 1
27 مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 24، شماره: 2
28 مقایسه تاثیر پیچیدگی رمزگذاری واجی بر روانی گفتار کودکان عادی و لکنتی ۹-۶ سال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 12، شماره: 4
29 مقایسه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی شدید تلفیقی و دانش آموزان شنوای مقطع راهنمایی در درک ترکیبات استعاری (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 11، شماره: 3
30 مقایسه دانش زبانی بین دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت و سالم (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
31 مقایسه درک ترکیبات استعاری بین دانش آموزان آسیب دیده شنوایی با دانش آموزان شنوا در مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 10، شماره: 4
32 مقایسه شاخص های تنفسی گفتار در کودکان فلج مغزی نوع اسپاستیک وکودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 8، شماره: 3
33 مقایسه کاربرد ابزار های انسجام در بیان نوشتاری دانش آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 1
34 مقایسه کنش ها و توانش های کاربردی زبان در دانش آموزان کم شنوای شدید با دانش آموزان شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 7، شماره: 3
35 مقایسه میانگین طول گفته، غنای واژگانی و آگاهی های فرازبانی نحوی و واژگانی درکودکان دوزبانه طبیعی و کم شنوا (آذری-فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 4
36 نقش حافظه آشکار و حافظه ضمنی در افراد مبتلا به لکنت (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Case Study of Agrammatic Dissociations in Speaking and Reading (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
2 بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران
3 بررسی وی ژگی های زبانی کودکان 6 تا 9 ساله شهرستان بم پس از زلرله (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه