دکتر صلاح کوچک زاده

دکتر صلاح کوچک زاده استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر صلاح کوچک زاده

Dr. Salah Koochakzadeh

استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 اثر آستانه لبه پهن بر روی مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
4 اثر انتقال جانبی اندازه حرکت بر عمق آب شستگی اطراف پایه های کناری پل ها در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
5 اثر انتقال جانبی اندازه حرکت بر عمق آب شستگی اطراف پایه های کناری پل ها در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
6 اثر انحنای سرریز تخلیه بر ضریب بده و رفتار هیدرولیکی کانال رسش، مطالعه موردی: سد گرمی چای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 3
7 اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 1
8 اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لوله های پلی اتیلن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 1
9 اثر سر ریز انتهایی بر نیم رخ سطح آب در کانال جانبی غیر منشوری:راهنمای طراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
10 اثر سر ریز انتهایی بر نیم رخ سطح آب در کانال جانبی غیر منشوری:راهنمای طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
11 اثر شیب در معادلات مرتبه بالا یک بعدی: آزمون آزمایشگاهی و کاربرد در تولید منحنی های سنجه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
12 اثر محیط خیس شده متغیر و ثابت بر شبیه سازی و یکنواختی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 2
13 اثر محیط خیس شده متغیر و ثابت بر شبیه سازی و یکنواختی آبیاری جویچه ای۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 5، شماره: 2
14 ارزیابی و مقایسه تعدادی از روش های تحلیل کمی ریسک در برآورد سیلاب طراحی سرریز سدها (مطالعه موردی : سد پیشین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
15 ارزیابی و مقایسه تعدادی از روش های تحلیل کمی ریسک در برآورد سیلاب طراحی سرریز سدها (مطالعه موردی : سد پیشین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
16 بررسی آبی سرریز منحنی پیوند در شرایط قوس محوری: مطالعه ی موردی سد گرمی چای (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 9، شماره: 28
17 بررسی آزمایشگاهی روش های مختلف طراحی مدول تیغه ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 4
18 بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیکی کنترل شده توسط آستانه لبه تیز در حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی تاثیر شیب بر جریان های ثانویه در مقاطع مرکب با استفاده از مدل دو بعدی مومنتم در عرض (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
20 بررسی موقعیت مقطع کنترل در جریان ماندگار و غیرماندگار با استفاده از مدل عددی و داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
21 بهبود طراحی مدول تیغه ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
22 تاثیر آرایش مختلف آبشکن ها بر تغییرات عمق آب در شرایط جریان متغیر تدریجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
23 تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول های تیغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 2
24 تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV برای کاربرد در کانال های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
25 تعیین آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز لولایی خودکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
26 تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
27 تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 1
28 توسعه تعدادی از شاخص های حساسیت هیدرولیکی سازه ای و کاربرد آنها در تحلیل فرایند بهره برداری کانال های آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
29 توسعه تعدادی از شاخص های حساسیت هیدرولیکی سازه ای و کاربرد آنها در تحلیل فرایند بهره برداری کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
30 جریان غیرماندگار در سرریز لبه تیز مثلثی واقع در انتهای یک مخزن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
31 حل شبه تحلیلی معادله ی سنت و نانت در محدوده جریان یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
32 روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
33 سرریز ارتفاع متغیر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 3
34 شبیه سازی عددی جریان سه بعدی در آبگیر مدول تیغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 75
35 طراحی پویای چند معیاره شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
36 طراحی چند هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان پذیری فاز (FRI) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
37 طراحی فلوم ذوزنقه ای اندازه گیری جریان با تاج هم تراز بستر کانال (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
38 طراحی مدول دو تیغه ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
39 کاربرد معادلات تعدیل شده بوسینسک در پیش بینی ضرایب دبی سرریزهای لبه پهن ذوزنقه ای و تولید منحنی های سنجه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
40 مدل سازی عددی جریان عبوری از دریچه های کشویی در تمام دامنه استغراق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
41 مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
42 مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای تناسبی خطی برای مجاری دایره ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
43 مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله های موجدار زهکشی و ارائه روابط ظرفیت انتقال کاربردی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
44 مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله های موجدار زهکشی و ارائه روابط ظرفیت انتقال کاربردی۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 2
45 معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبپایه های انتهایی بر عملکرد جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 اثر انتخاب ضریب بده بر نتایج طراحی مدول‌های تیغه‌ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر جریان متغیر مکانی با افزایش بده بر ضریب مقاومت جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اندازه گیری جریان در کانال های طویل با استفاده از سرریز ذوزنقه ای مستقر بر کف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی آزمایشگاهی توزیع پروفیلهای سرعت مقطع پایین دست جت های موازی درحضورتیغه جداکننده جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جهش هیدرولیکی کنترل شده توسط آستانه لبه تیزدر مقاطع واگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 بررسی آزمایشگاهی شاخ صهای مختلف حساسیت سازه ها ی آبگیر در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی الگوی جریان در پایین دست جت های موازی در حضور تیغه های جداکننده جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی الگوی سه بعدی جریان در حوضچه مکش ایستگاههای پمپاژبا استفاده از سرع تسنج داپلر صوتی (ADV) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی تاثیر انسداد بر عملکرد هیدرولیکی مدول تیغه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی ضریب افت موضعی در شبکه زهکش زیرزمینی در محل اتصال با منهول (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی عملکرد تعاونی آب بران در شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
13 تاثیر بلوک های کف بر خصوصیات هیدرولیکی جهش هیدرولیکی واگرا در مقاطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 تعیین آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز لولایی خودکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 تعیین مشخصات هیدرولیکی اتصالات لوله های موجدار زهکش زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 تعیین مشخصات هیدرولیکی لوله های موجدار زهکشی ساخت کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 توسعه نرم افزار SIPDRO جهت طراحی سیفون معکوس و آبشار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 روش جدیدو تحلیلی برای حل معادلات امواج سینماتیک جریانهای همگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 کاربرد روش های جایگزین ماسکینگام - کونژ در روندیابی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 کاربرد مدل هیدرودینامیک FLDWAV در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 کاربرد مدل هیدرودینامیک ICSS-POM در تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری، مطالعه موردی شبکه آبیاری قوری چای (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
22 مطالعه آزمایشگاهی پروفیل های سطح آب در کانال جانبی غیر منشوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 مطالعه آزمایشگاهی غلظت آستانه رسوبگذار بارمعلق براساس توان واحد جریان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 مطالعه اثر عمقی نسبی و شیب طولی بر ضرایب انتشار و پخشیدگی مواد محلول در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
25 مطالعه کاربرد روش ماسکینگام-کونژ اصلاح شده در روندیابی سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 منحنی آستانه استغراق دریچه های کشویی موازی متعدد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
27 منحنی آستانه استغراق دریچه های کشویی موازی متعدد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران