دکتر ابوالفضل ناصری

دکتر ابوالفضل ناصری دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی

دکتر ابوالفضل ناصری

Dr. Abolfazl Nasseri

دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی بهره وری انرژی در تولید گندم آبی در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
2 آینده پژوهی نیازآبی گندم با الگوهای سری های زمانی در شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی آب کاربردی و بهره وری آب در تاکستان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
4 انتخاب مناسب ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 1
5 برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
6 برآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
7 برآورد مقدار پتانسیل و شکاف بهره وری آب در تولید گندم آبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 86
8 برنامه ریزی آبیاری ذرت بر اساس اختلاف دمای آسمانه گیاهی و هوا (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
9 پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دامنه شمالی سهند با کاربرد روش های سامانه استنتاج فازی– عصبی، سری های زمانی و رگرسیونی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
10 تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
11 تاثیر سطوح تخلیه مجاز رطوبتی بر عملکرد ریشه، شکر و قند چغندرقند در استانهای منتخب کشور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
12 تاثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
13 تحلیل آماری ضریب زبری مانینگ درکانال های خاکی بدون پوشش گیاهی در شبکه آبیاری وزهکشی مغان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
14 تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب شیر با کاربرد الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
15 تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 2
16 تحلیل و آیندهپژوهی ۶۰ سال تغییرات زمانی بهرهوری مصرف آب در تولید گندمآبی در دشت تبریز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز یادداشت فنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
18 تعیین بهره وری آب با کاربرد سامانه های آبیاری سطحی و قطره ای در تولید سیب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
19 تعیین زمان مناسب آبیاری با سنجش هدایت روزنه‌ای برگ‌های گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
20 تعیین میزان آب کاربردی و بهره وری آب باغات لیموترش در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 87
21 توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌فشار (سابقه کاربرد، مزایا و چالش‌ها) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
22 جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
23 ضریب زبری مانینگ در کانال‌های آبیاری و زهکشی با پوشش گیاهی پنجه مرغی (Cynodon dactylon) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
24 عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
25 کاربرد تحلیل سری های زمانی برای الگوبندی و پیش بینی حجم خاک خیس شده با گسیلنده نقطه ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 3
26 کاربرد روش غیرمخرب مقاومت الکتریکی چهار نقطه ای ونر در تعیین کیفیت پوشش بتنی کانال های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
27 گزارش فنی: بررسی عملکرد سامانه های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه خشک عون ابن علی (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
28 مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی دشت تسوج (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
29 مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
30 مدل بندی ضریب زبری کانال های خاکی با پوشش گیاهی بر مبنای قطر ذرات بستر جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
31 مقایسه برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 73
32 مقایسه روش های کاشت مکانیزه گندم در خاک شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 73
33 مقایسه کاربرد چهارده الگوی سریهای زمانی برای تحلیل و پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مرند (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
34 نقش سامانه های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب گوجه فرنگی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی تغییرات سطح آب زیرزمینی حاشیه شمالی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
2 آینده نگاری سطح آب زیرزمینی دامنه شمالی سهند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 اثر تنش کمبود آب بر روی جوانه زنی ارقام گلرنگ تحت شرایط مختلف پتانسیل اسمزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
4 اثر تنش کمبود آب بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ تحت شرایط مختلف پتانسیل اسمزی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
5 اثر متقابل شوری آب و غلظت عصاره علف های هرز روی طول ساقچه گندم در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
6 اثر متقابل شوری آب و غلظت عصاره علفهای هرز روی طول ساقهچه گندم در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
7 ارتقاء بهره وری آب با کاهش ضایعات تولید گندم در شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 ارزیابی برخی از صفات رویشی و عملکرد ارقام گلرنگ تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
9 ارزیابی برخی ازصفات رویشی و عملکرد ارقام گلرنگ تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی خشکسالی با نمایه SIAP برای دشت مغان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی در لاین‌ها وارقام گلرنگ (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
12 ارزیابی هدایت روزنه ای در برگ های گیاه ذرت تحت آبیاری محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 HISTORICAL, STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL FEATURES OF THE QANAT IN IRAN (دریافت مقاله) سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی
14 برآورد نمایه فرسایندگی باران برای یازده منطقه در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 برآوردگر فورنیه برای الگوی بارشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
16 بررسی اتوکورولاسیون زمانی پیشروی جریان در جویچه های آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
17 بررسی اثر تنش خشکی بر روی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
18 بررسی تغییر احتمالی اقلیم دشت مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
19 بررسی روند تغییرات بارندگی و دما در دشت مغان (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
20 تاثیر نوبت آبیاری بر تغییرات سرعت نفوذ پایه ونفوذ تجمعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
21 تاثیرپذیری نفوذ آب به خاک از عملیات خاک ورزی در مزرعه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
22 تاثیرپذیری نفوذ تجمعی از جویچه از برخی مشخصه های خاک و آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 تحلیل و بهینه سازی همچندی مصرف آب و تولید محصولات زراعی در مغان (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
24 تصمیم گیری در مورد انتخاب مناسب ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه ای (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
25 تغییرات شکل استاندارد پارامترهای هندسی جویچه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
26 تغییرات ماده آلی خاک متأثر از تناوب گندم و پیاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
27 توسعه کشاورزی پایدار با تاکید بر تحلیل کارآئی مصرف آب باران گندم دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
28 قابلیت ها ی آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
29 کارآئی مصرف آب در گوجه فرنگی برای شرایط اقلیمی مغان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
30 کارآیی انرژی در تولید گندم با آبیاری از منابع آب زیرزمینی در شرق دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: دشت تبریز-آذرشهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 کاربرد بهینه آب آبیاری در تولید سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
32 کاربرد روش های جدید به زراعی جهت بهبود و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی در بناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 کاربرد روش های جدید به زراعی جهت بهبود و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی در هروان عجب شیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
34 کاربرد روش های جدید به زراعی جهت بهبود و کارایی مصرف اب در زراعت سیب زمینی در ینگجه آذرشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
35 کاربرد روشهای کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله برای تحلیل تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
36 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده های نفوذ از جویچه های آبیاری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 مقایسه روش های کاشت مکانیزه و آبیاری گندم در شرایط خاک شور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 مقایسه عملکرد و بررسی سازگاری لاین های لوبیا قرمز در تیکمه داش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
39 مولفه های موثربرنفوذ ازجویچه های آبیاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب