دکتر فرهنگ احمدی گیوی

دکتر فرهنگ احمدی گیوی دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر فرهنگ احمدی گیوی

Dr. Farhang Ahmadi Givi

دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی شرایط هواشناسی کمینه دید افقی روزانه با استفاده از اطلاعات دستگاه RVR فرودگاه امام خمینی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
2 آثار فازهای مختلف نوسان مدن- جولین بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر درجنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
3 اثر بازه های نوسان سالانه کمربند پرفشار جنب حاره و پرفشار سیبری بر چرخندزایی مدیترانه و بارش ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
4 اثر سامانه های مدیترانه ای بر خشک سالی غرب ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
5 ارتباط آلاینده های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 4
6 استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
7 بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع بارش فصلی ایران در دوره ۱۹۷۱- ۲۰۰۰ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
8 بررسی انرژتیک اثر دورپیوند شرق اطلس/غرب روسیه (EA/WR) بر منطقه مدیترانه و جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 3
9 بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 3
10 بررسی تغییرات ضریب خاموشی جو بر مبنای دید افقی در چهار فرودگاه پرتردد کشور (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 2
11 بررسی دینامیکی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه زایی سطوح زبرین و زیرین (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
12 بررسی دینامیکی رابطه توفندهای اقیانوس اطلس در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ و مسیر توفان اطلس با استفاده از رهیافت انرژی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
13 بررسی روند تغییرات پرفشار سیبری و تاثیر آن بر میدان های هواشناختی در بازه زمانی ۱۹۴۸تا ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
14 بررسی نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از مدل MM۵ و عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 2
15 بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 1
16 تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده ها ی دید افقی و سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
17 دینامیک مسیرهای توفان در زمستان ۲۰۰۷-۲۰۰۸ از دیدگاه انرژی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
18 شبیه سازی عددی نوسان اطلس شمالی (NAO) و آثار آن در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
19 شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه ای روی کره (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 1
20 شناسایی الگوهای گردش جوی پدیدآورنده بارش های مهم همراه با بی هنجاری سرد در تهران: مقایسه دو روش خوشه بندی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 2
21 گزینش طرحواره همرفت بهینه برمبنای داده های رادار در حین اجرای مدل WRF برای پیش بینی کوتاه مدت بارش (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
22 مطالعه اثر نوسان اطلس شمالی بر رابطه بین مسیرهای توفان اطلس شمالی و مدیترانه با استفاده از داده های بازتحلیل NCEP/NCAR و JRA-۵۵ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
23 مطالعه تغییرپذیری پارامترهای فیزیکی(دما و شوری) آب های خلیج فارس ناشی از تغییرات اقلیم با استفاده از یک مدل سازی عددی و برخی داده های اندازه گیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
24 مطالعه دینامیک سامانه های چرخندی روی ایران از دیدگاه تاوایی پتانسیلی: مطالعه موردی برای آذر ماه ۱۳۸۲ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 1
25 مطالعه ساختار ترمودینامیکی وردسپهر در منطقه خاورمیانه برای دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۳ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 1
26 مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ با تاکید بر منطقه جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 3
27 مقایسه تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرنده GNSS (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
28 ویژگی ها و اثرهای دورپیوندی ال نینوهای فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال نینوی فرین ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of the Effects of Zagros Mountain Ranges on Mesoscale Westerly Currents Using RegCM (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
2 AN EXPLORATORY ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SEDIMENT ERODIBILITY (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 آغازگری یک مدل بسیط فشار ورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 اثر بلاکینگ در چرخندزایی دریای مدیترانه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
5 اثر پرفشارهای جنب حاره و سیبری بر خشکسالی های غرب ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
6 ارزیابی مدل با قابلیت تفکیک توفان ICON برای فرایندهای سطح (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
7 Investigation on climate change impact on Lake Urmia ecosystem (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
8 بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع بارش سالانه ایران در دوره 1971-2000 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
9 بررسی اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر کیفیت هوای شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 بررسی ارتباط تغییرات کمیتهای اقلیمی با الگوهای همدیدی در استان یزد برای دوره 1984-2003 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
12 بررسی ارتباط نوسان اطلس شمالی با اقلیم جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
13 بررسی اقلیم شناختی چرخندهای مناطق شمال شرق آفریقا و دریای سرخ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
14 بررسی انرژتیک اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر اقلیم جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 بررسی تاثیر امواج کوهستان بر سرعت افقی باد با استفاده از یک مدل تحلیلی دو بعدی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
16 بررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2- بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCM (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
17 بررسی تاثیر کوهستانها و کاربری اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای : 1- بررسی اجمالی ساختار داخلی مدل RegCM (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
18 بررسی تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایران با استفاده از شاخصهای مانسون هند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
19 بررسی تغییرات باد در منطقه جزیره قشم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
20 بررسی تغییرات کمیتهای فیزیکی و چگونگی ارتباط آنها در آبهای منطقه حفاظت شده جنگل های حراء (جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی حساسیت مدل میان مقیاس MM5 در استفاده از طرحواره های MRF و Eta-Mellor-Yamada برای تخمین عمق لایه آمیخته جو شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
22 بررسی دینامیک مسیر توفان اطلس شمالی از دیدگاه شار فعالیت موج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
23 بررسی دینامیکی جبهه زایی سطحی همراه با یک سامانه چرخندی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
24 بررسی دینامیکی جبهه زایی سطوح میانی و زبرین در سه سامانة چرخندی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
25 بررسی دینامیکی ساختار و تحول جبهه زایی از دیدگاه تاوایی پتانسیلی در چند سامانه چرخندی بر روی ایران و خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
26 بررسی موردی پدیده بلاکینگ اوراسیا توسط فعالیت موج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
27 تاثیرعوامل فیزیکی بر آبهای جزیره قشم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
28 تاشدگی تروپوپاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
29 تأثیر بلاکینگ بر ویژگی های چرخندهای مدیترانه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
30 تحلیل آماری تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
31 تعیین ضرایب معادله حالت و عدد ریچاردسون توده ای در آبهای جزیره قشم (جنگلهای حرا) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
32 تعیین ضریب خاموشی جو با استفاده از روش پردازش رقومی تصویر در دو مطالعه موردی: ایستگاه موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
33 تعیین ضریب خاموشی جو با استفاده از روش پردازش رقومی تصویر در دو مطالعه موردی: ایستگاه موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
34 تعیین غلظت آلاینده های معلق جو (PM) با بهره گیری از داده های سنجش از دور اپتیکی و هواشناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
35 تعیین غلظت آلاینده های معلق جو (PM10) با بهره گیری از داده های سنجش از دور اپتیکی و هواشناختی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
36 حل عددی معادلات آب کم عمق در مختصات کروی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
37 حل عددی معادلات تراکم پذیر دوبعدی و غیرهیدروستاتیک جو با روش مک کورمک فشرده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
38 سنجش پارامترهای فیزیکی جزیره قشم جهت امکان توسعه زیستگاه جنگلهای حرا (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
39 شبیه سازی اثرات تابشی تغییر غلظت مولکولهای جوی با اجرای RRTMG (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
40 شبیه سازی عددی چرخه های نوسان باد مداری در پوش سپهر با استفاده از معادلاتآب کم عمق بر مبنای تاوایی پتانسیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 شبیه سازی عددی یک سامانه مدیترانه ای با استفاده از مدل MM5 (دریافت مقاله) سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
42 کاربست مدلی تابشی با تفکیک طیفی بالا برای ارزیابی RRTMG (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
43 مطالعه اثر متقابل موسمی هند و نوسان مادن جولین (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
44 مطالعه الگوی دما و شوری در غرب جزیره قشم (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
45 مطالعه انرژتیک سه توفند قوی رخ داده در اقیانوس اطلس طی سالهای ۲۰۱۷ تا۲۰۱۹ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
46 مطالعه توزیع رطوبت و بارش بر روی ایران در زمستان 1386 و ارتباط احتمالی آن باهمرفت در اقیانوس هند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
47 مطالعه دینامیک سامانه های چرخندی بر روی ایران از دیدگاه تاوایی پتانسیلی برای آذرماه 1382 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
48 مطالعه دینامیکی پدیده بلاکینگ با استفاده از تاوایی پتانسیلی زمینگر دوار (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
49 مطالعه ساختار لایه ای وپایداری در دریای خزر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
50 مطالعه عوامل موثر بر نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
51 مطالعه لایه اکمن به دام افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
52 مقایسه ویژگی هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران با استفاده از داده های ماهواره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
53 نقش گذراها در بی‌هنجار‌ی‌های آب و هوایی بر روی مسیرهای توفان در زمستان 2008-2007 از دیدگاه دینامیک بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک