دکتر محسن برهانی

دکتر محسن برهانی

دکتر محسن برهانی

Dr. Mohsen Borhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی تروریسم سایبری در قوانین جزایی کشورهای ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 30
2 تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 10
3 تقلیل گرایی نسبت به مجازات های سالب حیات در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 1
4 جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 113
5 جرم انگاری حقوق بشری؛ از اقتضایات صحیح اخلاقی تا خودمختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 10، شماره: 19
6 چرایی تبعیت از قانون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 4
7 حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 99
8 قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شیوه پدیداری دولت (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 6، شماره: 23
9 قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تاکید بر رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 118
10 گستره تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 6، شماره: 12
11 وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 2، شماره: 5