دکتر مجید آزادی

دکتر مجید آزادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

دکتر مجید آزادی

Dr. Majid Azadi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی بارش در خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 3
2 برآورد تاریخ بهینه ی کشت و مراحل حساس رشد به تنش آبی در مناطق عمده ی کشت گندم دیم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی ابرهای مولد بارشهای فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 3
4 بررسی بی‌هنجاری‌های میانگین دمای کمینه و بیشینه ایران در دوره گرم سال به‌منظور شناسایی دوره گرم و سرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 3
5 بررسی عملکرد الگوریتم های تخمین غلظت گاز گلخانه ای CO۲، براساس داده های ماهواره گوست (GOSAT) و ایستگاه های زمینی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 3
6 پس پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM۴ روی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
7 تحلیل آماره ها و بی هنجاری های بارش های ایران در دوره گرم سال (۱۹۵۱-۲۰۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
8 تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (۲۰۱۵-۱۹۷۹) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
9 تحلیل شاخص های حدی دما درآشکارسازی تغییر اقلیم خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 13، شماره: 45
10 تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 3
11 تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب حاره ای عربستان و رودباد جنب حاره ای در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 2
12 تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در کوتاه ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایرانتحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در کوتاه ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 4
13 شناسایی خودکار جبهه های جوی با استفاده از روش‌های عددی بر روی ایران و شرق مدیترانه (مطالعه موردی:13و 14 آوریل 2017) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
14 مقایسه روش های واسنجی میانگین گیری بایزی و وایازش لجستیک برای پیش بینی احتمالاتی بارش روی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 4
15 مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
16 موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 3
17 موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 3
18 واسنجی پیش بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین گیری بایزی روی ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 2
19 واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاههای شمال شرق کشور، بهعنوان نمایهای از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Quantitative Study of the Effect of Persian Gulf and Oman Sea as Humidity Sources for Synoptic Systems in Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
2 آغازگری یک مدل بسیط فشار ورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 ارزیابی بکارگیری فناوری سطوح انعکاسی در محیطهای شهری(بامهای خنک وروسازیهای خنک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
4 ارزیابی عملکرد مدل WRF با گزینه های فیزیکی مختلف برای پیش بینی بارش زمستانه بر روی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی عملکرد مدل WRF برای پیش بینی بارش بر روی ایران به مدت یک ماه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 ارزیابی عملکرد مدلWRFدر ایران برای پیش بینی بارش با استفاده از طرحوار ههای فیزیکی مختلف: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7 ارزیابی مدل WRF-GHG در مطالعه غلظت ستونی CO۲ روی خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
8 استفاده از پالایه کالمن غیرخطی برای تصحیح پیش بینی سرعت باد سطح زمین در مدل WRF (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
9 انالیز داده های هواشناسی مناسب برای مدل سازی آلودگی هوا در بندر عباس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 ایمنی پرواز و پیش بینی تلاطم هوای صاف روی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ایمنی هوانوردی
11 بررسی اثر تغییر تفکیک افقی مدل منطقه محدود MM5 در شبیه سازی سامانه های همدیدی بر روی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
12 بررسی دینامیکی جبهه زایی سطوح میانی و زبرین در سه سامانة چرخندی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
13 بررسی دینامیکی ساختار و تحول جبهه زایی از دیدگاه تاوایی پتانسیلی در چند سامانه چرخندی بر روی ایران و خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
14 بررسی طراحواره های همرفتی مدل اقلیمی RegCM4.5 در پیش بینی بارش فصلی ایران، مطالعه موردی: 2018-2019 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 بررسی عملکرد الگوریتم های تخمین غلظت گاز گلخانه ای CO2 ، براساس داده های ماهواره گوست GOSAT و ایستگاه های زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
16 پس پردازش آماری برونداد مدل WRF برای تندی باد ده متری بر روی شمال وشمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 پس پردازش برونداد مدل MM5 برای دمای بیشینه و کمینه در دو متری سطح زمین با استفاده از یک فیلتر کالمن ساده (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
18 پس پردازش برونداد مدل WRF برای بارندگی در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
19 پس پردازش پیش بینی مدل MM5 برای دمای بیشینه و کمینه در دو متری سطح زمین با استفاده از یک فیلتر کالمن ساده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 پسپردازش برونداد مدل WRF برای تندی باد در برخی ایستگاههای ساحلی و جزایر خلیج فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
21 پیش بینی احتمالاتی مه با استفاده از یک سامانه پیش بینی همادی برای ۱۰ رخداد مه در شش فرودگاه ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 پیش بینی احتمالاتی مه با استفاده از یک سامانه پیشبینی همادی برای رخداد مه در فرودگاه های اراک و ارومیه در اواخر دسامبر ۲۰۱۵ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 پیش بینی تندی جست باد در ایران با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
24 پیش بینی طوفان گرد و غبار 26 ژانویه 2010 در استان خوزستانبا استفاده از مدل WRF/Chem (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
25 پیش بینی عددی سیستم های زمستانی روی ایران : مطالعه مقایسه ای پارامتری سازی های فیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 تاثیر تفکیک قائم مدل WRF در لایه زیرین وردسپهر بر پیش بینی بارش: چند مطالعه موردی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
27 شبیه سازی پدیده نسیم دریا به ساحل در سواحل شهر بندرعباس با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
28 شبیه سازی عددی جزیره گرمایی تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
29 شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
30 کاربرد اصلاح مدل عددی WRF در پیش بینی سیلاب در ایستگاه های هواشناسی استان لرستان مطالعه موردی سیل فروردین 98 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
31 کالیبره کردن برونداد یک سامانه پیش بینی همادی به روش میانگین گیری بایزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 کنترل کیفی داده های همدیدی سطح زمین و جو بالا (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
33 محاسبه شار هلیسیتی در پیچک های جوی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
34 مدل پیش بینی عددی وضع هوا و کاربرد آن در سامانه هشدار سیل حوضه کارون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
35 مدلسازی پخش منواکسیدکربن ناشی از حمل و نقل در سطح تهران با استفاده از همبسته سازی مدلهای پیشبینی وضع هوا و پخش و پراکنش آلایندهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
36 مطالعه اقلیمی مه در فرودگاه اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 مطالعه شرایط هواشناختی تلاطم هوای صاف در منطقه ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 مطالعه کمی اثر خلیج فارس ودریای عمان در تغذیه رطوبتی سامانه های همدیدی در ایران با استفاده از مدل منطقه ای اقلیمی RegCM3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
39 مطالعه موردی و شیبه سازی جزیره گرمایی تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
40 مطالعه نقش رشته کوه البرز بر سامانه های همدیدی در دشت کویر با استفاده از مدل میان مقیاس MM5 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
41 مقایسه پیش بینی بارش دو مدل منطقه ای MM5 و WRF بر روی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
42 مقایسه مدلهای شهری جفت شده با مدلWRF از منظر مدلسازی محیط زیست شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
43 نتایج مقدماتی اجرای عملیاتی تحلیل عینی به روش کرسمن در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا