دکتر صدرالدین متولی

دکتر صدرالدین متولی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر صدرالدین متولی

Dr. Sadroddin Motevalli

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بافت های شهری در مواقع بحران زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 2
2 آشکارسازی و تحلیل منطقه ای تغییرات پوشش سبز شهری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 25
3 ارائه الگو برای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
4 ارائه الگوی پیشنهادی مناسب جهت ارتقای پیوستگی اکولوژیک و تاب آوری زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر بهشهر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 42
5 ارتباط دبی لبالبی با واحدهای ژئومورفیک در رودخانه های کوهستانی: مطالعه موردی، رودخانه لاویج در دامنه شمالی البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی آسیب پذیری سواحل نسبت به بالا آمدن تراز آب دریا، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 4
7 ارزیابی خطر سیلاب با استفاده از تلفیق مدل های اتومات سلولی و SCS در دامنه های شمالی البرز مرکزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج رود) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
8 ارزیابی شاخصه های امنیت و فضای شهری از نگاه اسلام بر پدافند غیرعامل شهری (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 2
9 ارزیابی مخاطره بیوکلیمایی رخدادهای موج گرم در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
10 ارزیابی مدل هیدرولوژیکیSWAT ،در شرایط اقلیم، حوزه آبخیز تجن (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 3
11 ارزیابی و تحلیل سنجه های ناهمواری برنامه ریزی شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (محدوده مطالعه :شهر نور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
12 The Role of Smart Cities in Promoting Citizens’ Health: A Review Article (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نو در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
13 بازآفرینی فرهنگی بافت تاریخی شهری با تاکید بر سیاست های ملی و محلی دانشگاه ها (منطقه ۱۲ کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 57
14 بررسی بعد مدیریتی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی در منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 3
15 بررسی تاثیر ابعاد اجتماعی تاب آوری شهری بر توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: شهر محمودآباد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 3
16 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
17 بررسی نقش حمایتی دولت بر بازآفرینی بافت های تاریخی شهر (نمونه موردی: حوزه بازار شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 35
18 بررسی نقش گردشگری بر تحولات اقتصادی روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: روستای خشت سر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی و تحلیل نقش برند در توسعه پایدار گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان شاهرود) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 47
20 برنامه ریزی راهبردی در مدیریت دانشگاه فرهنگیان با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 35
21 پتانسیل سنجی و برآورد مشخصه های نیروی باد برای تولید انرژی (ایستگاه های همدیدی استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 43
22 پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 9
23 پهنه بندی زمین لغزش در حوضه آبخیز خانیان تنکابن با استفاده از مدل ارزش اطلاعاتیWinf (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 36
24 پیش بینی و پهنه بندی پتانسیل وقوع سیلاب برحسب الگوریتم های تغییر اقلیم (مطالعه موردی حوضه آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 78
25 پیش نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن ۲۱ با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
26 تاثیر الگوهای همدیدی جو برشدت جزیره گرمایی شهررشت وتغییرات عناصر اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
27 تاثیر نوسانات تراز آب دریای خزر بر تغییرات مکانی خطوط ساحلی منطقه شهری نور و رویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
28 تبیین ساختار اکولوژی شهری در راستای ارتقای ضریب تاب آوری زیست محیطی با استفاده از تحلیل متریکهای سیمای سرزمین ( مطالعه موردی شهر بهشهر ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
29 تبیین نقش فضای سبز شهرهای ساحلی در جذب گردشگر با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی (مطالعه موردی شهر نور) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
30 تحلیل ادراک ذینفعان از گردشگری شهرهای ساحلی به منظور توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 2
31 تحلیل ارتباط بین سطح اقتصادی شهروندان با میزان کیفیت منظر شهری بر اساس مولفه های ساختار فضایی شهر، مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
32 تحلیل تاب آوری سکونتگاه های شهری در برابر سیلاب با تاکید بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی : شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
33 تحلیلی بر آینده سیستم های حمل و نقل عمومی در چارچوب پایداری زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 3
34 تحلیلی بر فضاهای سبز شهری بمنظور توسعه پایدار گردشگری شهری با تاکید بر بعد زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر نور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 53
35 تحلیلی بر نقش عوامل طبیعی در توسعه گردشگری پایدار مناطق جنوبی مازندران (مطالعه موردی: بخش بند پی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 1
36 تحلیلی مکانی بر تاب آوری کالبدی - زیرساختی شهر چمستان در برابر سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 32
37 تخمین بار برف و یخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو فشار قوی با دوره های بازگشت چند ساله (مطالعه موردی: ارتفاعات غربی مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
38 چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 47
39 ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهری ( مطالعه موردی : شهر سرخ رود ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
40 سنجش اهمیت و عملکرد شاخص های مدیریت یکپارچه گردشگری در ساحل شهر سرخرود (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 34
41 سنجش و پیش بینی پتانسیل وقوع سیلاب تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 2
42 شبیه سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
43 شناسایی مولفه های تاب آوری شهرهای مرزی ساحلی برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: شهر ساحلی مرزی بهشهر (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 4
44 شناسایی نقاط امن در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل در راستای توسعه پایدار اجتماعی (نمونه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 61
45 شناسایی، تحلیل، رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار بر گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر شاهرود) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 2
46 عوامل موثر بر وقوع مخاطرات هیدرولوژیکی در شهرها (با تاکید بر سیلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 33
47 مدل سازی و پیش بینی خطر وقوع منطقه ای سیلاب حاصل از بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 56
48 مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
49 مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی سرخرود در راستای توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
50 مکان یابی پهنه های استقرار نیروگاه بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی عوامل محیطی مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 2
51 مکان یابی نقاط امن در مقابله با زلزله با رویکرد پدافند غیر عامل در راستای توسعه پایدار اجتماعی شهر بابل (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 44
52 مکان یابی نیروگاه های بادی با استفاده از مدل Boolean در محیط ArcGIS (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 57
53 نقش دانشگاه ها در بازآفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
54 نقش مدیریت پسماند در محیط زیست شهری با تاکید بر تفکیک زباله از مبدا (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 35
55 نقش مولفه های تاب آوری شهری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب. مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی بهینه در صنعت گردشگری در شهرهای ساحلی مازندران (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) بر اساس مدل swot (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
2 ارائه الگوی بهینه در صنعت گردشگری درشهرهای ساحلی مازندران (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) براساس مدل swot (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 ارائه راهبردهای زیست پذیری اقتصادی با رویکرد رقابت پذیری شهری (مطالعه موردی : شهر قائمشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 ارایه الگوی بهینه درصنعت گردشگری درشهرهای ساحلی مازندران براساس مدل SWOT مطالعه موردی شهرستان چالوس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
5 ارزیابی آسیب پذیری شهری در برابر زلزله در منطقه 9 تهران (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
6 ارزیابی تغییرات بلند مدت خط ساحلی شهرستان تنکابن طی سالهای 1984 و 2010 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی لندفرم ها بر اساس مدل پرالونگ، مطالعه موردی شهر کلاردشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
8 ارزیابی جایگاه زنان در توسعه گردشگری شهری با تاکید بر بعد اقتصادی مورد مطالعه: شهر نور (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
9 ارزیابی نقش خدمات و امکانات در توسعه طبیعت گردی شهری از نظر گردشگر (مطالعه ی موردی: شهر رامسر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 امکان سنجی افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی : شهر بابلسر) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
11 امنیت شهر و فضاهای شهری در راستای توسعه پایدار شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
12 بررسی اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
13 بررسی بحران زلزله و راهکارهای مقابل با آن مطالعه موردی شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
14 بررسی تغییرات پوشش جنگلی در حوضه آبخیز لاویج رود شهرستان نور (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
15 بررسی روند طوفانهای تندری رشت به روش من کندال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
16 بررسی علل وقوع رواناب های شهری وارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن با تأکید بر شهرلنگرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی بافت های شهری منطقه 9 تهران و ارایه راهکارهایی در جهت بهبود آن (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
18 بررسی مدیریت توسعه اقتصادی در توسعه پایدار گردشگری شهری نمونه موردی: شهر سرخ رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 بررسی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در توسعه شهری (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
20 بررسی نقش مخاطرات طبیعی درآسیب پذیری شهرهای ساحلی با تاکید برسیل نمونه موردی:شهر ساحلی نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
21 بررسی نقش مراکز حمایت اجتماعی و مدیریت بحران در شیوع ویروس کرونا در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22 بررسی و تحلیل توزیع فضایی _ مکانی کاربری های فضای سبز در برنامه ریزی توسعه شهری با استفاده از مدل معادلالات ساختاری (مورد پژوهش: منطقه 21 تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
23 بررسی و تحلیل چگونگی کاربرد فناوری نانو با استفاده از انرژی خورشیدی درساختمانهای زیستی شهر پرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
24 بررسی و شناسایی مخاطرات محیطی در طرح های توسعه شهری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
25 برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر فریدونکنار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
26 پهنه بندی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی و الگوی ارتباطی آن با نظام سکونتگاهی (مطالعه موردی: بخش جلگه ای و ساحلی شهرستان نور) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
27 تاثیر عوامل طبیعی در توسعه کالبدی شهر با تاکید بر ارزش افزوده نمونه شهر بابل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
28 تاثیر فضای سبز در زیبا سازی و طراحی شهری به منظور توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رویان) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
29 تبیین گردشگری پایدار شهری در مناطق جلگه ایبا تاکید بر تابآوری زیست محیطی ؛ نمونه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
30 تبیین گردشگری پایدار شهری در مناطق جلگهای با تاکید بر تاب آوری زیست - محیطی؛ نمونه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
31 تحلیل برنامه ریزی کالبدی شهری با تاکید بر موقعیت مکانی مراکز آموزشی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 تحلیل شاخص های خدماتی - رفاهی نواحی شهری از منظر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
33 تحلیل نقش و عملکرد مدیریت شهری در فضای سبز شهر ساری با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
34 تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری زمین در افزایش تاب آوری شهری با تاکید بر بعد زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
35 تحلیلی بر شاخص های کالبدی فرسودگی بافت های شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهرساری) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
36 تحلیلی بر معیارهای شهر سبز با توجه به شاخص های توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری
37 تحلیلی بر نقش برنامه ریزی راهبردی در توسعه پایدار شهر های ساحلی مطالعه موردی :شهر رویان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
38 تحلیلی بر نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی: شهر نور وچمستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
39 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ گردشگری شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
40 تعیین ظرفیت برد به منظور توسعه گردشگری منطقه ای (مطالعه موردی: چشمه های آب گرم لاویج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
41 جایگاه جاذبه های طبیعت گردی شمیرانات در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
42 خوانشی بر مولفه های تاب آوری شهرها در برابر بحران های طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
43 خوانشی برتاثیر برنامه ریزی راهبردی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
44 رابطه تغییر کاربری اراضی و حجم رواناب شهری مطالعه موردی: منطقه 5 شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
45 ساماندهی فضائی سکونتگاههای روستایی در راستای خدمات دهی مطلوب به منظور افزایش رضایتمندی ساکنان (مطالعه موردی: دهستان بالاتجن شهرستان قائم شهر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
46 ساماندهی کاربری اراضی حاشیه رودخانه ها در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: رودخانه لاویج رود شهر ن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
47 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری (نمونه موردی شهر بابلسر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
48 سیاستهای محیطی در آمریکا، ژاپن و آلمان: یک دیدگاه مقایسه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
49 شناسایی عوامل و كانون های جرم خیز درشهر و نقش مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
50 شهرهای جهانی و گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: شهر استانبول) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
51 عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
52 مکانیسم تشکیل و گسترش گالی در حوضه آبحیز وازرود، مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 نقش جاذبه های گردشگری در توسعه اقتصادی شهر نور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
54 نقش ژئوتوریسم درتوسعه گردشگری منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
55 نقش سرمایه اجتماعی بر گرایش ساکنان به حفاظت از محیط زیست شهری، (مطالعه موردی: شهر نور) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
56 نقش فضای سبز درتوسعه پایدار شهرهای ساحلی مطالعه موردی شهر ساحلی نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست
57 نقش فضای سبز شهری در جلوگیری از خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل (مطالعه موردی: شهر تنکابن) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 نقش فضای سبز شهری در کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل، با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر نکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
59 نقش فضای سبز شهری در کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل، با استفاده از GIS) نمونه موردی: شهر نکا) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
60 نقش فضای مجازی در افزایش آگاهی بخشی به شهروندان در جهت توسعه پایدار با تاکید بر مشارکت مردمی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
61 نقش گردشگری بر محیط زیست جامعه میزبان با رویکرد مخاطرات محیطی (مطالعه موردی:شهرساحلی محمودآباد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
62 نقش گردشگری در توسعه پایدار محیط زیست شهری (مطالعه موردی: شهر محمودآباد) (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
63 نقش گردشگری در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
64 نقش گردشگری شهری به منظور درآمد پایدار شهرداریهامطالعه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
65 نقش لندفرم های ژیومورفیک در توسعه فضایی شهرهای ساحلی مطالعه موردی نور تا رویان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
66 نقش مدیریت بحران در کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی با تاکید بر زلزله نمونه موردی:شهر آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
67 نقش مدیریت پسماند بر درآمد پایدار شهری ( نمونه موردی: عباس آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
68 نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری با تأکید بر بعد زیست محیطی و کالبدی- فضایی(مطالعه موردی : نوار ساحلی نور و رویان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران