دکتر مرتضی اکبری

دکتر مرتضی اکبری دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

دکتر مرتضی اکبری

Dr. Morteza Akbari

دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Competency-based Typology of Technology Entrepreneurs: A Systematic Review of the Empirical Studies (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 2
2 ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت آپ های حوزه اینترنت اشیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 1
3 اعتبارسنجی مولفه های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 4
4 اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در پژوهش های کمی، کیفی و آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 94
5 Exploring the Co-Effect of Market-Orientation and Ambidextrous Innovation in Service Innovation of SMEs (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 4
6 Identification of the Employee's Mental Patterns about the Policies of Information Security (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
7 Organizational Learning Capabilities: Evidence from the Iranian Agricultural Higher Education System (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 1
8 The impact of technological innovation capabilities on competitive performance of Iranian ICT firms (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 4
9 Vulnerability Reduction of Technology-Based Business Research in the Last Four Decades: A Bibliometric Analysis (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
10 بررسی اثر مولفه های کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تعاونی ها از دیدگاه اعضای تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی تمایل روحانیون برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 3
12 بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 13
13 بررسی راهکارهای توسعه توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان دوره های علمی- کاربردی کشاورزی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
14 بررسی نقش ارزش های فردی و اخلاق کسب وکار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بنگاه های بخش کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 1
15 بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
16 بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردی تفسیری؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
17 بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
18 بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و چالش‌های کسب‌وکارهای روستایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
19 پیشران و بازدارنده های تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 3
20 تاثیر آمادگی سازمان برای کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی و عملکردنوآوری سازمان ها: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
21 تاثیر آموزش های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 75
22 تاثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی: با تبیین نقش میانجی شناسایی فرصت (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 4
23 تاثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 73
24 تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 3
25 تاثیر نوآوری باز واردشونده و خارج شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
26 تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس های مسافرتی در شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
27 تاثیر ویژگی های شخصیتی و اجتماعی تیم کارآفرینی بر نوآوری باز در شرکت های فناوری اطلاعات شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
28 تبیین مولفه های مدیریت بحران خشکسالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
29 تحلیل چالش ها و سازو کارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان: مقایسه دیدگاه ها (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
30 تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 1
31 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تمایل و شرکت باغداران در کلاس های آموزشی- ترویجی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
32 تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
33 تحلیلی بر عوامل موثر بر توسعه ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
34 ترسیم نقشه دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقالات علمی و پژوهشی در ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 4
35 چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 19
36 رهبری اصیل و سرمایه روان‎شناختی: تاثیر متغیر میانجی اعتماد و نقض قرارداد روان‎شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
37 ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
38 شناسایی شایستگی های جوانان روستایی در زمینه کسب و کارهای صنایع دستی شهرستان ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 35
39 شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
40 شناسایی معضلات کانال های توزیع محصولات باغی (موردمطالعه: سازمان مرکزی میوه و تره بار استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
41 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه ای (موردمطالعه: شهرستان سرباز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
42 شناسایی مولفه ها/ ابعاد توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی مبتنی بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
43 شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
44 عوامل موثر بر پذیرش فناوری نسل پنجم در بین دانشجویان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 90
45 عوامل موثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 3
46 عوامل موثر بر شکل گیری خوشه های نوآوری؛ مطالعه ناحیه نوآوری شریف (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
47 مروری بر مطالعات دوسو توانی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 37
48 مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و اخلاق کسب وکار در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
49 نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینه کارآفرینی به منظور راه اندازی کسب و کارهای صنایع دستی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 2
50 واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها(مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنگری روشهای پژوهش در ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی: حرکت به سوی روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
2 بررسی الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش در فرآیند تحول دیجیتال سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
3 بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب و استفاده منابع اطلاعاتی در رفتار اطلاعیابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
4 تاثیر شبکه های اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه (نقش میانجی خودکارآمدی و هوشیاری کارآفرینانه) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و تشخیص فرصت در شرکت های فناور: نقش میانجی قابلیت های پویا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 تاثیر نیروهای نهادی بر عملکرد مالی و عملکرد زیست محیطی شرکت : نقش میانجی مسئولیت زیست محیطی شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
7 تأثیر مدیریت دانش و دانش پیشین بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر جنسیت در سازمان بورس و اوراق بهادار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 شاخص های جامع موثر بر بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط مطالعه موردی: شهرک صنعتی اشتهارد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
9 طراحی مدل خلق دانش با رویکرد پویا شناسی در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
10 گستردگی، عمق دانش و عملکرد نوآورانه و مالی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
11 مدل های مارپیچ چهارگانه و پنج گانه نوآوری مسیری برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
12 نقش دوسوتوانی دیجیتالی در شکل گیری کارآفرینی سازمانی دیجیتال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت