دکتر مهدی عباسی سرمدی

دکتر مهدی عباسی سرمدی دانشگاه خوارزمی-دانشیار

دکتر مهدی عباسی سرمدی

Dr. Mehdi Abbasi Sarmadi

دانشگاه خوارزمی-دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۱- بررسی نقش دادرس در اداره دلیل با نگاهی به آیین دادرسی مدنی فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
2 آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 22
3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در انتخابات (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی سن کودک وآثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 20، شماره: 63
5 حقوق اقلیت در شرکت های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 2
6 روابط قراردادی در شرکت های بازاریابی چندسطحی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 1
7 قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (۲۰۰۷) و حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 100
8 مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 4
9 نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
10 واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بینالمللی در تعیین قانون حاکم بر کپیرایت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی