دکتر حسن عسکری

دکتر حسن عسکری استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر حسن عسکری

Dr. Hassan Askary

استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.