دکتر ناصر کریمی

دکتر ناصر کریمی Nanobiotechnology Laboratory, Department of Biology, Razi University, Kermanshah, Iran
Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

دکتر ناصر کریمی

Dr. Nasser Karimi

Nanobiotechnology Laboratory, Department of Biology, Razi University, Kermanshah, Iran Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.